___Az OSZK 1956-os Intézet - Oral History Archívum 2012. évi beszámolója___Vissza

Az OSZK 1956-os Intézet - Oral History Archívum feladata egyrészt a jelenkor-történeti, ezen belül különösen az 1956-os magyar forradalom történetét feltáró tudományos kutatások és dokumentációs munkák végzése, az eredmények hozzáférhetővé tétele az oktatás és az ismeretterjesztés számára, valamint publikálása szakmai fórumokon (nyomtatott és elektronikus sajtóban, hazai és nemzetközi konferenciákon), másrészt az Oral History Archívum gyűjteményének folyamatos gyarapítása (életút-interjúk készítése, visszaemlékezések gyűjtése), ezek tudományos feldolgozása, kutatók számára hozzáférhetővé tétele, kutatási segédletek készítése.1

Az alábbi beszámoló a munkaterv célkitűzéseit szembesíti az eredményekkel.

A. Közös kutatási projektek

I. 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány
1. Évkönyv 2011-12 - Búvópatakok. A magyar jobboldali politikai hagyomány alakulása és útja 1956-ban és a Kádár-korszakban. A tanulmánykötetben az Intézet - OHA öt munkatársa (Rainer M. János, Sárközy Réka, Kőrösi Zsuzsanna, Somlai Katalin, Lénárt András) szerepelt. Megvitatása workshopon történt 2012 második félévében. Megjelenést 2012. utolsó negyedévére terveztük - a kötet nyomdába került 2013. januárjában.
További munkatársak (Ungváry Krisztián, Tabajdi Gábor, Eörsi László) kézirataikat elkészítették, megvitattuk őket, ezek a 2013. évi Évkönyvben szerepelnek majd.
2. www.rev.hu tartalomfejlesztés: 1956-os naplók. A célkitűzés a www.rev.hu rendezetlen technikai környezete miatt nem valósult meg. Felkerült egy új összeállítás Dudás Józsefről (összeáll. Topits Judit)
3. www.rev.hu tartalomfejlesztés + Évkönyvbeli megjelenés: Az 1956-os magyar forradalom történetének bibliográfiája 2011-2012. 2012. decemberre elkészült, bekerült az Évkönyv 2011-12-be.
4. Tervben nem szerepelt. Az Intézet munkatársai közül Eörsi László, Keller Márkus, Lénárt András, Rainer M. János, Somlai Katalin, Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián előadást tartottak az OSZK 2012. november 27-i éves tudományos konferenciáján 1956 - régi elbeszélések és új interpretációk. A kétezres évek megközelítései című önálló paneljében.

II. A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány
1. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára 1. Máshonnan Beszélő, 1982-88. - Ellenzék, nemzetközi tájékozódás, közép-kelet-európai szolidaritás. A Máshonnan Beszélő teljes anyaga, az OHA interjúiból, a Fotoadatbázisból válogatások elkészültek, de a tartalomszolgáltatás www.rev.hu rendezetlen technikai környezete, továbbá jogi akadályok miatt nem valósult meg.
2. www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szövegtára 2. Demokrata, 1985-89. - Ellenzék és plebejus jobboldaliság. A Demokrata valamennyi számát (néhány kivétellel) digitalizáltuk, a szolgáltatás előkészítése megtörtént, de a www.rev.hu rendezetlen technikai környezete, továbbá jogi akadályok miatt nem valósult meg. Itt jegyzem meg, hogy az egykori szamizdat folyóiratok esetén a jogi akadályok (szerzők beleegyezésének kikérése) teljességgel érthetetlen. Az egykori szerzők egy része álnéven szerepelt, de mindenki a nyilvánosságnak szánta, amit írt - ez volt a szamizdat sajtó lényege. Teljesen abszurd az a kívánalom, hogy a sok száz szerzőt egyenként keressük meg.
3. Tervben nem szerepelt. Az 1956-os Intézet honlapján szereplő valamennyi elektronikus tartalom (könyv, tartalomszolgáltatása) a megfelelő előkészítés után felkerült az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásai közé.

III. Oral History Archívum
1. Az OHA gyűjteménye 17 interjúval gyarapodott (Kőrösi Zsuzsanna a Párizsi Magyar Kulturális Központtal (dr. Ablonczy Balázs igazgató) együttműködve két interjút készített magyar emigránsokkal, Lénárt András közös kutatási projektünkhöz - lásd A. I. 1. - tizenötöt), ezek azonban nincsenek leírva. 5 életút-interjút digitalizáltunk (Topits Judit).
2. Biztosítottuk az OHA hozzáférhetőségét a kutatók számára heti három napon át. Az OHA üzemeltetésében Somlai Katalin, Kőrösi Zsuzsanna és Lénárt András vett részt. Az OHA-ban az év folyamán 52 kutató 81 interjút kutatott.
3. Az OHA létrehoz egy honlapot, amelyen a már az intézeti honlapon fennlevőkön kívül (történet, módszertan, lista stb) tematikus válogatásokat közöl interjúkból (erre épülhetne később a magyar 20. század magántörténelmét bemutató projekt). A munka megkezdődött, elkészült a tartalomszolgáltatás forgatókönyve, a finanszírozás terve, egy tartalmi demo-változat valamint a programozás és design terve. Résztvevők Somlai Katalin, Topits Judit és Kőrösi Zsuzsanna. A szükséges külső forrásokat az 1956-os Intézet Alapítvány biztosította.
4. A honlapon hozzáférhetővé tesszük az OHA összesített névmutatóját. A www.rev.hu rendezetlen technikai környezete miatt nem valósult meg.

IV. Könyvtár
A szakkönyvtár kiszolgálta a speciális kutatói-olvasói igényeket. A könyvtár üzemeltetésében Sárközy Réka, Topits Judit és Tabajdi Gábor vett részt. Az olvasók száma: 41, a kutatott kötetek és dokumentumok száma: 200.

V. Fotódokumentációs Adatbázis
A Fotóadatbázis fotókkal, galériákkal járult volna hozzá az A. I-II. tartalomfejlesztésekhez. Ez a célkitűzés a www.rev.hu rendezetlen technikai környezete miatt nem valósult meg.

VI. Emlékezetpolitikai feladatok
Az Intézet és az OHA a korábbi években megszokott módon rendelkezésére állt minden olyan külső megkeresésnek (állami intézmények, iskolák, magánszemély), amely vizsgálódási periódusába vágott. Részt vettünk az Open Society Archívum 2012. májusi Kádár 100 c. kiállításának (Topits Judit) és a 2013. januárjában nyíló Don - egy tragédia és annak utóéletei című kiállításának előkészítésében (Ungváry Krisztián, Sárközy Réka)

B. Egyéni kutatási témák2

Eörsi László - A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban illetve a kaposvári Csiky Gergely Színház és az aczéli kultúrpolitika. Az elsőben kutatásokat folytatott, a másodikra vonatkozóan 2012. októberében a mintegy 15 íves kézirat elkészült, lektorált (lektor: dr. Sirató Ildikó), kiadásra vár.
Keller Márkus - Lakás, lakáspolitika, lakótelepek 1945 után - összehasonlító perspektívában. Kézirat elkészült, intézeti vitára került, a kötet az Eötvös Kiadónál 2012-ben megjelent.
Kenedi János - Az állambiztonsági szervezet sajtó-rezidenturáinak feltárása; a Budapester Rundschau története az állambiztonsági szolgálat és a KÜM szemszögéből; Szalma József ezredes - a Nagy Imre per operatív megrendezésével megbízott fővizsgáló tiszt - életrajzának feltárása. Levéltári kutatásokat folytatott. Dossziétörvény megalkotásával összefüggő írások kötetben való megjelentetése 2012-ben nem történt meg.
Kőrösi Zsuzsanna - Repatriáltak c. OHA-interjúprogram zárótanulmányának megírása. Résztanulmány készült. Évkönyv 2011-12-ben tanulmánya jelent meg.
Lénárt András - Esemény, médium, nyilvánosság - az 1956. október 30-i Köztársaság téri események illetve az 1956-os forradalom reprezentációjának vizsgálata. Kutatást lefolytatta, kézirat elkészült, intézeti vitára került. Évkönyv 2011-12-ben tanulmánya jelent meg.
Lux Zoltán - Számítástechnikai rendszer üzemeltetése, OSZK-kapcsolattartás, honlap-üzemeltetés. Lux Zoltán munkaviszonya 2012. május 1-jével áthelyezéssel megszűnt.
Rainer M. János - Levéltári kutatás a Szerepek hálójában - Z. és a kádárizmus munkacímű nagyobb munkához, esetleg egy-két előtanulmány elkészítése. Kutatást folytatott. Évkönyv 2011-12-ben tanulmánya jelent meg.
Sárközy Réka - Használható múlt? Történeti narratívák és emlékezet a magyar történelmi dokumentumfilmben 1992-2010 c. téma kutatása. Kutatást folytatta. Évkönyv 2011-12-ben tanulmánya jelent meg.
Somlai Katalin - Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertáció készítése. Kutatást folytatta. Évkönyv 2011-12-ben tanulmánya jelent meg.
Tabajdi Gábor - A korai Kádár-korszak szövetségi politikája c. doktori (PhD) disszertáció megvédése. Disszertáció benyújtva, védés 2013-ban várható. "III/III-as krónika töredék" munkacímű tudományos-ismeretterjesztő könyv megírása, kézirat leadva (Jaffa kiadó); könyve jelent meg (lásd melléklet).
Topits Judit - www.rev.hu honlap szerkesztése, karbantartása. Megvalósult.
Ungváry Krisztián - Kémek Magyarország ellen - az 1945 és 1967 közötti, halálos ítélettel zárult kémügy feldolgozása című kutatás; hírszerzés-történeti kutatások. Kutatást folytatta, két (!) könyve jelent meg (lásd melléklet).


Budapest, 2013. január 31.
Dr. Rainer M. János, csoportvezető

1 2011. februárjában a NEFMI Közgyűjteményi Főosztály kérdésére ezt a szöveget javasoltuk az OSZK Alapító Okiratába, kiegészítésként.
2 Az 1956-os Intézet csoport munkatársainak 2012-ben megjelent publikációi és előadásai a mellékletben olvashatók.


Mellékletek:

1. sz. melléklet - Az intézeti internetes honlap látogatottsága, 2008–2012. évben
(Medián webaudit alapján)

2. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2012. évi publikációi (egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi - minden esetben csak a ténylegesen 2012-ben megjelent munkákat tüntettük fel!)

3. sz. melléklet - Az 1956-os Intézet munkatársainak 2012. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai (az ünnepi megemlékezések és médiaszereplések a listába nem kerültek be)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. április 5. vasárnap

Keresés a honlapon