___AZ 1956-OS INTÉZET 2009. ÉVI KUTATÁSI TERVEI___Vissza

1. 2009-ban az Intézet fő feladatát - az 1956-tal kapcsolatos kutatások mellett - az új intézeti projekt (A kádárizmus, mint a szovjet típusú rendszerek posztsztálini változata) képezi. Csaknem valamennyi munkatársunk részt vesz az egyéni feladatterveken alapuló harmadik szakaszban. Várakozásunk szerint az év végére megjelenhetnek az első eredmények is.
2009-ben anyagi helyzetünk várhatóan kedvezőtlenebb lesz, mint 2008-ban. Központi állami költségvetési támogatásunk mértékéről e sorok írásakor (2009. február 6-án) semmi biztosat nem tudunk. Budapest fővárosi támogatása is teljességgel bizonytalan. Nyilvánvalóan részt kell vennünk különféle pályázatokon. Szándékaink szerint a kádárizmus-projekt bizonyos, elsősorban a fogyasztás történetét és jelenségeit vizsgáló kutatásaival bekapcsolódnánk egy európai uniós pályázatba is Péteri György professzor (Trondheim, Norvégia) vezetésével. Hasonló együttműködést tervezünk prágai intézményekkel oral history projektekkel. Az ideihez hasonló számú (esetleg némiképp kevesebb) kiadványt tervezünk. Nemzetközi kapcsolatainkat elsősorban konferenciákon való részvételekkel, illetve közös (regionális) rendezésekkel próbáljuk ápolni és fenntartani. Számítógépparkunkat és informatikai berendezéseinket szinten tartjuk. Munkatársaink létszámunk frissítésére 2009-ben aligha lesz módunk. A várható - remélhetően kismértékű - nominális támogatáscsökkenést így is minden valószínűség szerint csak takarékossági intézkedésekkel, kiadásaink csökkentésével tudjuk ellensúlyozni. Erre vonatkozóan az első negyedévben intézkedési tervet állítunk össze.

2. 2009-re tervezett kiadványaink egy része az 1989-es magyar rendszerváltás 20. évfordulójához kapcsolódik. Néhány munkatársunk hosszabb ideje folytatott egyéni kutatása is remélhetőleg beérik. Tematikai szempontból tehát 2008-hoz hasonlóan sokszínű kiadói évünk lesz. Az intézeti honlapra újabb tartalomfejlesztés kerül.

3. Az egyéni kutatások 2009-ben részben továbbra is az 1956-os forradalom történetére összpontosítanak. Szakolczai Attila a Köztársaság téri eseményekről készít PhD értekezést, és folytatja a magyar forradalom történetéről írandó nagymonográfiája munkálatait. Eörsi László a budapesti VII. kerületi felkelőkről és az egyetemi nemzetőrségekről szóló kutatáson dolgozik. Standeisky Éva év végére befejezi A szabadság megtapasztalása - a nép az 1956-os magyar forradalomban című monográfiáját.
A kádárizmus-projekt keretében a következő egyéni kutatási programok folynak 2009-ben:
Békés Csaba - Magyarország és a nemzetközi politika, 1953-1991 c. monográfia (több éve folyó program)
Eörsi László - Az aczéli kultúrpolitika és a kaposvári Csiky Gergely Színház
Germuska Pál - Hadiipar-civil termelés konverzió, harmadik világba irányuló fegyverexport, tudományos-technológiai kémkedés és csempészet
Keller Márkus - Az óbudai kísérleti lakótelep
Kozák Gyula - A szabadság szigete - a Rottenbiller utca 1. művészlakói és kapcsolataik
Lénárt András - Szocialista állam-turizmus-egyház (a pannonhalmi bencés gimnázium)
Molnár Adrienne - A Magántörténelem című tartalomfejlesztés bővítése
Rainer M. János - Kádár János és a kádárizmus (esszégyűjtemény anyaggyűjtése, írása)
Somlai Katalin - A Kádár-korszak (külföldi) ösztöndíj politikája
Szakolczai Attila - A kádási megtorló gépezet működése
Tischler - Magyarok az olimpiákon - állambiztonsági szemszögből
Topits Judit - Az orenburgi gáztávvezeték magyar szakaszának építése 1973-79
Valuch Tibor - Az ózdi munkásság mikrotörténet vizsgálata
Germuska Pál befejezi a magyarországi hadiiparról szóló monográfiáját. Lénárt András és Keller Márkus az év folyamán megvédik doktori (PhD) disszertációjukat, Szakolczai Attila pedig az év végére elkészíti annak kéziratát. Ungváry Krisztián állambiztonság történeti monográfiája második kötetén dolgozik. Standeisky Éva említett monográfiáját előreláthatóan MTA doktori disszertációként is benyújtja.

4. Az OHA-ban Kőrösi Zsuzsanna folytatja a "Repatriáltak" c. kutatás elemző feldolgozását. Folytatódik a Másik Magyarország, a Demokratikus ellenzék és a Gazdasági vezetők című interjú- illetve interjúfeldolgozási program. Interjúválogatás készül az 1989. június 16-ról szóló tartalomfejlesztéshez, Molnár Adrienne befejezi a Rendszerváltás és 1956 című interjú-összeállítását.

5. Az intézeti honlapra a rendszerváltás 20. évfordulója alkalmából felkerül a 890616 - egy nap anatómiája című multimédia tartalomszolgáltatás Kenedi János, Rainer M. János és Topits Judit összeállításában.

6. A könyvtárban tematikus bibliográfia készül 890616 - egy nap anatómiája című tartalomszolgáltatás kapcsán a magyar rendszerváltás, valamint a Másik Magyarország - Demokratikus ellenzék című OHA-projekt kapcsán a kritikai-ellenzéki mozgalmak történeti irodalmáról.

7. 2009. évi kiadási programunkban a következő kiadványok szerepelnek:
7.1. Könyvek
a. Valuch Tibor: Magyar hétköznapok – a mindennapi élet változásának néhány jellegzetessége Magyarországon a szocialista korszakban (Corvina Kiadóval közösen)
b. Tischler János (szerk.): Évkönyv 2009 (később megállapítandó tematikával)
c. Szakolczai Attila: Tanulmányok 1956-ról (munkacím; ÁBTL-lel közös kiadásban)
d. Standeisky Éva: A szabadság megtapasztalása – a nép az 1956-os magyar forradalomban (ÁBTL-lel közös kiadásban – amennyiben a kézirat szeptember elejéig elkészül!)
e. Molnár Adrienne (szerk.): Az 1956 és a rendszerváltás az OHA interjúiban
f. Germuska Pál: A középgépipartól az elektronikai hadviselésig. A magyar hadiipar és haditechnikai termelés 1948 és 1980 között.
g. Kozák Gyula: Válogatott tanulmányok (amennyiben a kézirat szeptember elejére elkészül!)
7.2. Internetes tartalomfejlesztések (E-könyvek):
a. Kenedi, Topits, Rainer et. al. (szerk.):  890616 – egy nap anatómiája (multimédia tartalomszolgáltatás)
b. Topits Judit (szerk.): Már húsz éve...?! Magyar rendszerváltás, magyar demokrácia. Események és szereplők Nagy Piroska fotóin (
www.rev.hu/honapkepei, havonta folyamatosan)

8. A rendszerváltásról az OSA Archívummal közösen egy részben analitikus, részben performance-jellegű rendezvénysorozatot tervezünk 1989 eseményeiről. Terveink szerint az Intézet rendezné az év végén Budapesten az NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-1989 című nemzetközi konferencia-sorozat következő rendezvényét (2007-ben Pozsonyban, 2008-ban Prágában volt az eddigi kettő). Az ÁBTL-lel tárgyalunk egy közös konferencia szervezéséről a magyar rendszerváltás állambiztonsági problémáiról. A Kádárizmus projekt keretében az év folyamán több belső workshopot tartunk (március, november) az első eredményekről.
(A 7. és 8. pontban foglalt tervek megvalósítása a rendelkezésre álló anyagi támogatástól függ. 2009. március 12.)

Budapest, 2009. február 9.             Rainer M. János, főigazgató


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2009. április 6. hétfő

Keresés a honlapon