___Kenedi János___Vissza

Életrajz

1947. július 12-én születtem Budapesten. Édesapám vegyész technikus, anyám bérelszámoló, statisztikus volt. Házasságuk születésem után hamarosan felbomlott, édesapám nevelt fel. 1966-ban, magántanulóként érettségi vizsgát tettem a XI. Fehérvári út 10. alatti iskolában. 1969. június 30-án újságíró diplomát kaptam a MÚOSZ Újságíró Központjában.
1966-tól 1968-ig a Budapester Rundschau újságíró gyakornoka, majd szerkesztője és a lap filmkritikusa voltam. 1968 augusztusában, Csehszlovákia megszállását követően, önszántamból lemondtam a lapnál betöltött állásomról, s irodalmi szerkesztőként a Magvető kiadónál helyezkedtem el. Innét 1970-ben, egy - kéziratok „illegális” terjesztése és a '68-as okkupáció „nyilvános” elítélése miatt kapott - rendőri figyelmeztetés következményeként eltávolítottak, s csak 1990-ben helyezkedhettem el újra. Az 1956-os Intézet megalapítását megelőző húsz évben foglalkoztatási és publikációs tilalom alatt álltam Magyarországon. „Néger-munkákból” éltem (szociológiai kérdőívek kitöltetése, mélyinterjúk készítése stb.), kizárólag hozzám hasonló gondolkodású barátaim szolidaritásának köszönhetően.
Az 1981/1982-es tanévben, a New York-i Soros Alapítvány támogatásával kutatási ösztöndíjat kaptam a New York Universityre és a Columbia Universityre; mindkét egyetemen az '56-os forradalom nyugati recepcióját tanulmányoztam, illetve a Columbián, vendéghallgatóként bejártam a „journalism” tanszékre, modern újságírást tanulni. Ugyanebben a periódusban készítettem elő Bibó István összes munkáinak kiadását a svájci Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadója számára.
1986-ban Szabó Zoltán özvegye és az OSZK között létrejött szerződés jóvoltából a franciaországi Josselinbe utaztam, ahol Szabó Zoltán mintegy 25600 oldalas kézirathagyatékát előrendeztem és hazaszállítottam a nemzeti könyvtárba.
1990 óta az 1956-os Intézet tudományos munkatársa vagyok.

 

Publikációk

Önálló könyvek, tanulmánykötetek

- A "tiszta forrástól" - a vérpatakig. Esszé Jancsó Miklós film-formanyelvének kialakulásáról és felbomlásáról. 555 oldal. Kézirat.In: Magyar Nemzeti Filmarchívum.
- „Tiéd az ország, magadnak építed” (AB Független Kiadó, Bp. 1978; Magyar Füzetek kiadása, Párizs, 1981; angolul: Pluto Press, London 1981; franciául: Maspero, Párizs 1982)
- Egy főkolompos délelőttjei (társszerző: Haraszti Miklós; AB Független Kiadó Bp. 1981.)
- A magyar demokratikus ellenzék válsága (előadás, ABC Független Kiadó Bp. 1984)
- Elhülyülésem története... és egyéb balgaságok (Magyar Füzetek kiadása, Párizs 1986)
- „A halál és a lányka” - Változatok '56 témájára (AB Független Kiadó, Bp. 1987)
- A halál és a lányka - válogatott esszék (Századvég, Bp. 1992)
- A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról (1956-os Intézet, Bp. 1996)
- Kis Állambiztonsági Olvasóköny I-II. (Magvető, Bp. 1996)
- K. belügyi iratfelmérő jelentése a kastélyból (Magvető, Bp. 2000)

 

Antológiák, szöveggyűjtemények (összeállító, szerkesztő), műfordítások

- Írók a moziban (Magvető, Bp. 1971)
- Profil - a cenzúra által visszautasított írások gyűjteménye, I-II. (gépelt szamizdat, 1976)
- Demokratának lenni igen, de miért? – korreferátum Szabó Miklós előadásához a Monori Tanácskozáson, 1985 június 14-én. In: Szamizdat, 1985. szeptember [Reprint kiadás: 1956-os Intézet, 2005.]

- Ash, Timothy Garton: A balsors édes hasznai, Európa Könyvkiadó –. Századvég Kiadó, Budapest, 1991, szerkesztette és válogatta: Kenedi János
- Zsoresz Medvegyev: A levelezés titkosságát a törvény garantálja (gépelt szamizdat 1976;   ABC Független Kiadó, Bp. 1985; Európa Bp. 1989)
- A film és a többi művészet (Gondolat, Bp. 1977)
- Film + Zene = Filmzene? (Zeneműkiadó, Bp. 1978)
- Bibó emlékkönyv I-II. ( gépelt szamizdat, 1981; Századvég Kiadó, Bp. - Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1991)
- John Bierman: Wallenberg (AB Független Kiadó, Bp. 1983)
- Isten éltessen Pista! -  Emlékkönyv Kemény István 60. születésnapjára (társszerk.: Havas Gábor, Kozák Gyula; szamizdat, 1985)
- Válság-idők, szedelőzködő idők, ítéletidők - Válogatás Szabó Zoltán írásaiból (társszerző: Gyurgyák János; Századvég 1987/4-5./
- „Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van” (társszerzők: Pető Iván, Vági Gábor, Kardos Sándor, Jávor István; Héttorony Kiadó, Bp. 1989)
- A forradalom hangja - Magyarországi rádióadások 1956. október 23-november 9. (Századvég-Nyilvánosság Klub Bp. 1989)
- Az igazság a Nagy Imre ügyben (előszó: Kende Péter; Századvég-Nyilvánosság Klub Bp. 1989)
- A nyilvánosság rendszerváltása – szerkesztette Halmai Gábor és Vásárhelyi Mária, Új mandátum Kiadó 1998.
- A Napló (társzerk.: Barna Imre, Sulyok Miklós, Várady Szabolcs; Minerva Bp. 1990)

 

Életműkiadások (sajtó alá rendezés, jegyzet, előszó)

- Szabó Zoltán: Nyugati levelek (ABC Független Kiadó 1985; I.U.S. Párizs 1986)
- Szabó Zoltán: Küszöbről (Párizs-New Jersey 1988)
- Szabó Zoltán összegyűjtött munkái:
 Hazugság nélkül I-III. (Héttorony Kiadó, Bp. 1990
Szellemi honvédelem I-II. (Héttorony Kiadó, Bp. 1992)
 1956 - Korszakváltás (Osiris, Bp. 2006)

- Ferenczy György: Pianoforte, Héttorony kiadó, 1989
- K. Havas Géza: Talpra, halottak! (Gondolat-Nyilvánosság Klub-Századvég, Bp. 1990)
- Gáspár Zoltán: Közjogi villongások (Gondolat-Nyilvánosság Klub-Századvég, Bp. 1990)
- Borsody István: Európai évek (Századvég, Bp. 1991)
- Kádár Erzsébet: Ritka madár (Nyilvánosság Klub-Századvég, Bp. 1993)
- István Bibó: Bieda východoeurópskych malých štátov (Kalligram, Bratislava 1996; csehül; Prága, Károly Egyetem k. 1996)
- Tar Sándor: Nóra jön (Magvető, Bp. 2000)
- Vásárhelyi Miklós: A történelemben (Élet és Irodalom kiadó, Bp. 2006)

 

Periodikák (szerkesztő)

1. Folyóiratok
- Kelet-Európai Figyelő 1-6. szám (szamizdat, 1975-1985)
- Napló - heti események krónikája - 1977-1982 (alapító társszerk.: Kornis Mihály, Sulyok Miklós, Krassó György)
- Máshonnan Beszélő 1-7. szám (társszerk.: Kis János; szamizdat, 1984-1989)
- East-European Reporter (szerk.biz. tag, London 1985-1992)
- Holmi (szerk.biz. tag 1989-1991)

2. Könyvsorozatok
- Szabó Zoltán Összegyűjtött Munkái I-IV. (társszerk.: András Sándor, Gyurgyák János)
- Ars scribendi 1-11. kötet (társszerk.: Gyurgyák János, Murányi Gábor; Nyilvánosság Klub-Gondolat- Századvég-Osiris)
- Modern újságírás 1-4. kötet (társzerk: Fencsik Gábor; Nyilvánosság Klub-Osiris)

 

Tanulmányok, kritikák, cikkek

- Nemeskürty István: A magyar film története (kritika; Valóság 1966. május)
- Pudovkin: A filmrendező és a filmszínész művészete (kritika; Valóság 1966. november)
- Nemiség is ideológia (ÉS 1967/18.)
- A filmtörténetírás magyar klasszikusa - Hevesy Iván (Filmkultúra 1967/3.)
- Változatok hegedűre – Tiszatáj, 1967. október
- Töprengések a filmátvétel gyakorlatáról és filmműveltségünkről (Filmkultúra 1968/5.)
- A magyar filmkritika kezdeteiről - Gró Lajos (Filmkultúra 1969/1.)
- A hippik békés lázadása (Új Írás 1969. január)
- Interjú Bors Ferenccel, a MOKÉP igazgatójával (ÉS 1969/3.)
- Jancsó's Confrontation - The Critics Confrontation (The New Hungarian Quarterly 1969. ősz)
- Vasárnapi demokrácia (ÉS 1969/11.)
- Szemelvények egy negyedszázad filmtörténeti dokumentumaiból. 1948-53. (Filmkultúra 1970/2.)
- Ernyedt extázis (Kritika 1970)
- A „hangfüggöny” két oldala (Kritika 1970. szeptember)
- „Filmigazság” - filmhíradó? (Új Symposion 1971. szeptember)
- Bibó István publikált műveinek bibliográfiája (szamizdat 1972; in: Bibó emlékkönyv II. gépelt szamizdat, 1981; Századvég Kiadó, Bp.-Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1991)
- „Inkább csak az ész...” - magyarázó jegyzetek Gazdag Gyula Sípoló macskakő c. filmjéhez (in: Profil, gépelt szamizdat, 1976)
- Mi az ördöt fogunk csinálni? – Magyar Füzetek 2., [Párizs] 1978.
- Bibó István sírjánál- sírbeszéd, (gépelt szamizdat, 1979. május)
- Why is the Gypsy the Scapegoat and not the Jew? – East European Reporter [London] 1986. Spring.
- Bibó István közéleti biográfiája (in: Bibó emlékkönyv II. gépelt szamizdat, 1981; Századvég Kiadó, Bp.-Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1991)
- A hajthatatlan és a megalkuvó - Bibó István (in: Bibó emlékkönyv II. gépelt szamizdat, 1981; Századvég Kiadó, Bp.-Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1991)
- Political Breviary - István Bibó (Cross Currents - A Yearbook of Central European Culture, Ann Arbor 1984)
- Szabó Zoltán a Magyar Nemzetnél (Beszélő 11. 1984)
- Szabó Zoltán közéleti biográfiája (in: Századvég 1987/4-5.)
- Válságidők, szedelőzködő idők, ítéletidők - előszó Szabó Zoltán válogatott írásaihoz és dokumentumközlés (társszerző: Gyurgyák János; in: Századvég 1987/4-5.)
- Nem ugyanakkor, nem ugyanúgy és nem ugyanazért - Három dokumentum arról, hogyan mondott le Szabó Zoltán diplomáciai állásáról (Beszélő 26. 1989/1.)
- Miért a cigány és nem a zsidó a bűnbak? 1-2. (Magyar Hírlap 1989. június 3., június 10.; az eredeti tanulmány: East European Reporter 1987)
- A harmincötödik aláíró - Bibó István (Az SZDSZ tájékoztatója 1989/1-2.)
- A Föld utazása körülöttem 80 nap alatt I-II. – Világ, 1989. december 21, 1990. január 4.
- Jön a Ceausescu szindróma – 168 Óra, 1990., június 16.
- Donáth Ferenc azt üzente…- HVG, 1990. október 13.
- Az „emelkedő nemzet” – HVG, 1990. november 3.
- Hungaria Incognita - Válogatás Sárközi Márta és Szabó Zoltán levelezéséből (Holmi 1991/1.)
- Kis füles - esszé Réz Ádámról (ÉS 1991/49.)
- Állj! – HVG, 1991. július 20.
- Vadászjelenetek Alsó-Balkánországból (Magyar Hírlap 1992. január 14.)
- ÉS a riport – ÉS,1992. január 31.
- Pályázati közlemény – HVG, 1992. február 8.
- Az elárult Bibó - Hogyan szelidíthető a jelen (beszélgetés, 168 óra 1992. február 11.)
- Mit csinál a kicsi csürhe? (beszélgetés Schöpflin Gyulával és Szász Bélával; 168 óra 1992. március 31.)
- Tíz deka sonka (Magyar Hírlap 1992. május 11.)
- A médiumháború füstje és lángja (Magyar Hírlap 1992. június 12.)
- Bibó szocializmusfelfogása kihallgatótisztjei előtt (Magyar Hírlap 1992. október 22.)
- 56: szocialista forradalom? - Párbeszéd egy kéziratról (168 óra 1992. október 27.)
- Vijjogó telefonjára ne várj! - Szerb Antalné halálára (Népszabadság 1992. december 5.)
- A forradalom alatt - Bibó szocializmusfelfogása a kihallgatótisztjei előtt (Kritika 93/1.)
- A kis Zachesra várva - Alkotmányos demokrácia helyett rendeleti kormányzás? (Magyar Hírlap 1993. január 23.)
- Húsz év „underground” (interjú, 168 óra 1993. április 27.)
- Lengyel László balladája (Magyar Hírlap 1993. augusztus 7.)
- A demokratikus emigráció parlamentje - Dokumentumok Kővágó József irataiból (Magyar Hírlap 1993. november 4.)
- Pietro Nenni a forradalomról (Világosság 1993/9.)
- Nem telefontéma! (Népszabadság 1994. január 29.)
- Der umgekehrte Berlusconi-Effekt – Tages-Anzeigers – Das Magazin (Zürich), 1994. május 28.)
- Elhunyt Nagy Imre „külügyminisztere”, Heltai György (Magyar Hírlap 1994. július 16.)
- Egy régi vezércikk... (Magyar Narancs 1994. augusztus 4.)
- Legelő a Manhattan havasán - Beszélgetés Kenedi Jánossal (Kritika 94/9.)
- Bibó magatartásáról, „kebelbeli” iratai kapcsán (Kritika 94/10.)
- Október huszonharmadika vagy november negyedike (Népszabadság 1994. november 4.)
- Egy politikai per 1949-ben, ahogy Bibó István látta (Kritika 94/12.)
- Tus és retus (Magyar Hírlap 1994. december 31.)
- Levél Nádas Péter író-embernek – In: Nádas Péter: Bibliográfia 1961-1994, Jelenkor, 1994. 429.oldal valamint  a  kapcsolódó jegyzetek 413-428. oldalakon.
- Szig. biz. márc. 15. (Népszabadság 1995. március 14.)
- Ezek csak pofáznak a gyülekezési szabadságról... - Március 15-ei spontán tüntetések az állampárt idején (Kritika 95/4)
- Ügynök, ügynök, über alles –  HVG. 1996. február. 24.
- A másik Donáth - In memoriam Forgács Pál (Magyar Hírlap 1996. március 25.)
- Az egyik hír él, a másik hír hal – Magyar Narancs, 1996. november 28.
- Stasi-operett Magyarországon (ÉS 1997/42.)
- Miért nem szeretem a Népszabadságot? (Népszabadság 1998. február 3.)
- A (Történeti) Hivatal áldozatai (ÉS 1998/24.)
- Salamovi ítélet (ÉS 1998/27.)
- „Figyeltessen mindenkit, kivéve engem” (ÉS 1998/44.)
- Hogyan építsünk Horthy-rendszert a Kádár-rendszer módszereivel? (ÉS 1999/35.)
- Levélváltás besúgó és besúgott között - Válasz Tar Sándornak (ÉS 1999/45.)
- Mitrohin-akták - KGB-manőverezés a francia sajtóban és politikai életben (ÉS 1999/47.)
- „Jutkát akarunk!” - Simó Jutka halálára (ÉS 2000/2.)
- A diktatúrák folytonossága helyreáll (ÉS 2001/12.)
- A szavahihetőség és Lovas István I-IV. (társszerző: Fencsik Gábor; ÉS 2001/19.,20.,24.,25.)
- Jelentés a Pannon rádióról I-II. (társszerző: Vásárhelyi Mária; ÉS 2002/14-15.)
- Ahol nincs szak, szakértőt se keress! (ÉS 2002/30.)
- A „főraktáros” - dr. Szente Péter halálára (ÉS 2002/37.)
- Komparatív spionisztika (ÉS 2002/44.)
- "A legszívélyesebb remete" - Bikich Gábor halálára (ÉS 2003/6.)
- A második paragrafus (ÉS 2003/8.; bővített változat: Fundamentum 2003/1.)
- A svindler Kohlhaas Mihály (ÉS 2003/15.)
- „Tollal és (titkos) fegyverrel” (társszerzők: Karsai László, Varga László; ÉS 2003/21.)
- Az Alkotmánybíróság packázásai (ÉS 2003/48.)
- Tévedtem - Utóirat a besúgott és a besúgó közti levélváltáshoz (ÉS 2004/6.)
- 8 és 1/2 (ÉS 2004/13.)
- Másodszor Bibó István sírjánál (ÉS 2004/20.)
- G. A. úr X-ben - Dokumentumok beszélgetnek Gálszécsy Andrással (ÉS 2004/22.)
- Egy kiállítás hiányzó képei 1-2. (ÉS 2004/41-42.)
- Sajtó-paraziták - "Szél"-jegyzet a Népszava Sutka-leveléhez (ÉS 2004/49.)
- A Bibó-szobor előtt és mögött (ÉS 2005/20.)
- Az ágytál (ÉS 2005/31.)
- A megismerés mint büntetési tétel (ÉS 2006/12.)
- Hézagos kataszter (ÉS 2006/50.)
- Csendélet kék egyenruhásokkal - Rendőrségi életképek a kora Kádár-korból  (ÉS 2007/23.)
- Tőke a tőkések elleni harchoz - Adalékok a közép Kádár-kori rendőrségi gazdálkodás történetéhez (ÉS 2007/24.)
- „Elnök” = elnök? - személyes krédó (ÉS 2007/30.)
- „Nem szivárogtatunk sem neveket, sem információkat” (Varró Szilvia interjúja Varga Lászlóval és Kenedi Jánossal; Magyar Narancs 2007. augusztus 2.)
- Hazugságok helyett (Hazafi Zsolt interjúja; Hetek 2007. augusztus 3.)
- A „magyar kérdés” az ENSZ süllyesztőjében – Nagy András tényfeltárása
In. Ötvenhat az ötvenediken, Kritikai szemle a forradalom félévszázados évfordulójára
- Lábjegyzetekben él tovább – Kemény István emlékére – ÉS, 2008. április 25.
- „Jó embert keresünk”. – Román József  1913-2008 – ÉS, 2008. szeptember 19.
-Az olvasó (In: Az olvasó, Osiris, 2009, 19-45 pp.)
- Miért nem szeretem a Népszabadságot? (2)  – ÉS, 2009. január 9.
-Szem a láncban (In: ÉS 2009.09.25.)
-Heltai György – Nagy Imre külügyminiszterhelyettese; az ’56-os Nagy- Imre kormány külügyminiszterhelyettese. (In ÉS, 2009.11.06. Bővített változat: 56-os Intézet honlap: /portal/page/portal/rev/tanulmanyok/kadarrendszer/kenedi_heltai)
-Lányi Ágnes 1920–2010 [Heltai György feleségéről] ÉS, 2010. 08. 27. 10. p.
- Kenedi János: "Hálózati munkára nem alkalmas". Komáromi Kornélia, történelmi látószögekből /portal/page/portal/rev/tanulmanyok/1956/kenedi_komaromi (In. Élet és irodalom, 2011. május 27., Váci Polgár, 2011. május)

Kollektív művek és alkotmánybírósági folyamodványok a Nyilvánosság Klub ügyvivőivel: www.nyilvanossagklub.hu

Elvi nyilatkozat – az SZDSZ alapító okirata, 1988. október 24. (társzerzők: Szabó Miklós és Magyar Bálint.)

Az 1995-ben a BM-ben működött Iratfeltáró Bizottság jelentése: http://www.nyilvanossagklub.hu/kozjogi/kozjogi19950630.shtml

A Szakértői Bizottság jelentése 2007-2008  (a diktatúrában keletkezett állambiztonsági iratok jogállami utóéletéről, a 190/2007. [VII.23] számú kormányrendelet előírásai szerint.Társszerzők: Palasik Mária, Ripp Zoltán, Sipos Levente, Ungváry Krisztián, Varga László, Baráth Magdolna, Köbel Szilvia)
http://www.meh.hu/misc/letoltheto/jelentes_1.pdf


Díjak

Bibó-díj (Harvard-kör, Boston, 1981)
Pulitzer-emlékdíj (sajtótörténeti mű, 1991)

Tolerancia-díj (1999)
Köztársasági elnök aranyérme (Göncz Árpád, 2000)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2011. május 27. péntek

Keresés a honlapon