___Bibliográfia 1944-53___Vissza

Az 1944. évi december hó 21-re Debrecenben összegyűlt, majd később
Budapestre összehívott Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja, 1944. december 21.-1945. november 29. Fő. Szerk. Vida István. Szerk. Kiss József, Somlyai Magda. Budapest, Magyar Országgyűlés, 1994. 597 p. /Országgyűlési almanach. Történelmi sorozat 1./

Az 1945. évi november 29-re Budapestre összehívott Nemzetgyűlés almanachja, 1945. november 29.-1947. július 25. Főszerk. Vida István. Főszerkesztő-helyettes Kiss József. Budapest, Magyar Országgyűlés, 1999. 887 p. 20. századi magyar történelem. Egyetemi tankönyv. Írta Bihari Mihály, Gergely Jenő stb. Szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. 2. bőv. kiad. Budapest, Korona, 1997. 460 p.
Az 1955. december 6-i "lincsaktíva" jegyzőkönyve. [Bev. és] közli Standeisky Éva. Múltunk, 1997. 1. sz. 131-210. p.

Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon, 1944-1962. Szerk. Balogh
Sándor, Pölöskei Ferenc. Budapest, 1979, Akadémiai Kiadó, 240 p.
Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról. Az Egyesült Államok
Külügyminisztériumának titkos iratai, 1942-1944. Szerk., a bev. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Gödöllő, 1992, Typovent, 258 p., [10] t.

Andropov és Gerő két beszélgetése 1956 júliusában. Bev. Vida István, a két dokumentumot közread. Vjacseszlav Szereda és Vida István, ford. Gránicz István és Vjacseszlav Szereda. Tekintet, 1994. 3-4. sz. 128-148. p.

Andropov jelenti. A Szovjetunió budapesti nagykövetének tárgyalásai vezető magyar politikusokkal 1956. április 18. és szeptember 3. között. Közread., bev. és jegyz. ell. Varga László. Ford. Pataki Veronika, Póth Piroska. Levéltári Szemle, 1997. 1. sz. 9-31. p.

Arany Bálint: Koronatanú. Emlékirat, 1945-57. Előszó Gombos Gyula. Budapest, 1990, Püski, 145 p.

Balogh Margit - Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-1992. Kronológia. Budapest, 1993, História - MTA Történettudományi Intézet, 402 p.
(História könyvtár. Kronológiák, adattárak 1.)

Balogh Margit - Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-1992. Adattár. Budapest, 1996, História - MTA Történettudományi Intézet, 549 p.
/História könyvtár. Kronológiák, adattárak 4./

Balogh Margit - Knausz Imre: Az iskolák államosítása 1948-ban. Párttörténeti Közlemények, 1988. 2. sz. 40-83. p.

Balogh Sándor: Magyarország és szomszédai, 1945-1947. Budapest, 1995,
História - MTA Történettudományi Intézet, 38 p. /História Könyvtár. Előadások a történettudomány műhelyeiből 6./

Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája, 1945-1950. 2. bőv., átd. kiad.
Budapest, 1988, Kossuth, 391 p.

Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon, 1945-1947. Budapest, 1975, Kossuth, 631 p.

Balogh Sándor: Politikai reformpróbálkozások és kudarcaik 1953 és 1956 között. Társadalmi Szemle, 1989. 8-9. sz. 19-35. p.

Balogh Sándor: Választások Magyarországon, 1945. A fővárosi törvényhatósági és
nemzetgyűlési választások. Budapest, 1984, Kossuth, 179 p. /Négy évtized/
Balogh Sándor - Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Magyarországon, 1944-1948. Budapest, 1977, Tankönyvkiadó, 438 p.

Balogh Sándor - Izsák Lajos - Gergely Jenő - Föglein Gizella: Magyarország története, 1918-1975. Egyetemi tankönyv. Szerk. Balogh Sándor. 2. kiad. Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, 357 p.

Baráth Magdolna: Az MDP vezetése és a rehabilitáció, 1953-1956. Múltunk, 1999. 4. sz. 40-97. p.

Barla Szabó Ödön: Adalékok a magyarországi megújulási próbálkozásokhoz, 1954-1956. Múltunk, 1991. 4. sz. 79-102. p.

Bárdossy László a népbíróság előtt. Sajtó alá rend., a bev. tanulmányt írta, magyarázó jegyzetekkel ell. Pritz Pál. Budapest, 1991, Maecenas, 375 p.

Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika, 1945-1963. Szeged, 1996, Csongrád Megyei Levéltár, 211 p. (Dél-alföldi évszázadok 7)

Belényi Gyula: A sztálini iparosítás emberi ára. Foglalkozási átrétegződés és belső
vándorlás Magyarországon, 1948-1956. Szeged, 1993, JATEPress, 165 p.

Benkő Péter: A Nemzeti Parasztpárt és a szocializmus, 1947-1948. Budapest, 1988, Kossuth, 199 p. /Négy évtized/

Beránné Nemes Éva-Kajári Erzsébet: A szociáldemokrácia kérdése a szakszervezetekben, 1948-1956. Múltunk, 1990. 3. sz. 129-142. p.

Berend T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon, 1945-1975.
3. átdolg. kiad. Budapest, 1979, Kossuth, 298 l.

Berend T. Iván: Terelőúton. Szocialista modernizációs kísérlet Közép- és Kelet-Európában, 1944-1990. (Central and East Europe, 1944-1993. Detopur from the periphery to the periphery.) Ford. Radics Katalin. Budapest, 1999, Vince, 398 p.

Berki Mihály: A hatalom megragadásának évei és módszerei. Valóság, 1994. 10. sz. 55-62. p.

Bertényi Iván - Gyapay Gábor: Magyarország rövid története. Budapest, 1998,
Maecenas, 657 p.

Békés Csaba: Dokumentumok a magyar kormánydelegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól. Regio, 1992. 3. sz. 161-194. p.
 
Bibó István, 1911-1979. Életút dokumentumokban. Bev. Göncz Árpád. A
dokumentumokat vál., a kötetet összeáll. Huszár Tibor. Az interjúkat
kész. Huszár Tibor és Hanák Gábor. A kötetet szerk. Litván György és S.
Varga Katalin. Budapest, 1995, 1956-os Intézet, Osiris-Századvég, 757 p.
Bibó István: Válogatott tanulmányok. Vál. és az utószót írta Huszár Tibor.
Szerk. és a jegyzeteket kész. Vida István, Nagy Endre. A válogatásban
közrem. ifj. Bibó István. Budapest, Magvető.
1. köt. 1935-1944. 1986, 728 p.
2. köt. 1945-1949. 1986, 923 p.
3. köt. 1971-1979. 1986, 653 p.
4. köt. 1935-1979. 1990, 810 p.

Bihari Mihály: Magyar politika, 1945-1995. A magyar politikai rendszer történetének főbb szakaszai a második világháború után. Budapest, 1996, Korona, 170 p.

Bihari Mihály - Gergely Jenő és mások: 20. Századi magyar történelem. Egyetemi tankönyv. Szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. 2. Bőv. Kiad. Budapest, 1997, Korona, 460 p.

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza, 1945-1985. Budapest, 1989, Európa, 1. köt. 520 p.
2. köt. 328 p.

Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék. 2. kiad. Budapest, 1989, Püski, 538 p.

Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek, 1938-1948. Budapest, 1997,
Európa, 517 p.

Borhi László: A hívatlan birodalom. Magyarország és a szovjet hegemónia.
Valóság, 1999. 1. sz. 75-89. p.

Borhi László: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, 1945-1990. Kronológia.
Előszó Glatz Ferenc. Budapest, 1994, História - MTA Történettudományi Intézet,
198 p. /História könyvtár. Kronológiák, adattárak 3./

Borhi László: Megalkuvás és erőszak. Az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás
Magyarországon, 1944-1949. Debrecen - Budapest, 1997, Kossuth Egyetemi Kiadó - MTA Történettudományi Intézet, 187 p.

Böhm Vilmos: Másodszor emigrációban... Íródott a politikus halála előtt, 1948-49-ben,
Stockholmban. Budapest, 1990, Progresszió, 285 p.

Bölöny József: Magyarország kormányai, 1848-1992. Csatolva: Közös miniszterek, horvát bánok, fiumei kormányzók 1867-1918. Az 1987-1992 közötti időszakot feldolg., és a kötetet sajtó alá rend. Hubai László. 4., bőv. és jav. kiad. Budapest, 1992, Akadémiai Kiadó, 486 p.

Böszörményi Géza: Recsk, 1950-1953. Bev. M. Kiss Sándor. Szerk. Bakonyi Péter. Budapest, 1990, Interart, 351 p., 8 t.

Czigány Lóránt: Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyarországon, 1946-1988. Budapest, 1990, Gondolat, 201 p. (Terep)

Császár Attila: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) működése Magyarországon 1946 és 1947 között. Református Egyház, 1998. 9. sz. 198-204. p.

Csicsery-Rónay István - Cserenyey Géza: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947. Tanulmány és válogatott dokumentumok. A dokumentumokat vál. és jegyzetekkel ell. Cserenyey Géza, Csicsery-Rónay István, Palasik Mária. Budapest, 1998, 1956-os Intézet, 458 p.

Csicskó Mária: Képviselői pályaképek, 1947-1953. Társadalmi Szemle, 1985.
1. sz. 141-166. p.

Csizmadia Andor: Az állam és az egyház különválasztása Magyarországon. Valóság, 1985. 8-9. sz. 576-584. p.

Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos dandár, 1951-1956. Budapest, 1994, Zrínyi, 281 p.

Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi
jegyzőkönyvei. 1944. december 23.-1945. november 15. A-B köt. Szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Szűcs László. Budapest, 1997, MOL, (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok 28.) A. köt. 715 p., B. köt. 79 p.

Demény Pál: "A párt foglya voltam." Demény Pál élete. Az interjút kész., a szöveget szerk. és a dokumentumokat vál. Kiss József. Budapest, 1988, ELTE - MKKE, 221 p. /Medvetánc könyvek/

Dessewffy Tibor - Szántó András: "Kitörő éberséggel." A budapesti kitelepítések hiteles története. Budapest, 1989, Lap- és Könyvkiadó, 212 p. /Háttér könyvek/

Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. Egy cionista orvos emlékiratai. Szerk. és az utószót írta Schmidt Mária. Budapest, 1994, Kossuth, 203 p.

Dokumentumok a magyar kormánydelegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Békés Csaba. Regio, 1992. 3. sz. 161-194. p.

Dokumentumok a pártegyesülésről. Társadalmi Szemle, 1988. 6. sz. 80-87. p.

Dokumentumok a SZEB működésének első három hónapjából, 1945. február-április. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Baráth Magdolna, Cseh Gergő Bendegúz. Társadalmi Szemle, 1995. 11. sz. 83-94. p.

Dokumentumok Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak történetébl, 1945-1948. Összeáll., bev. Gönyei Antal. Budapest, 1988, Téka, 591 p. (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 8.)

Dokumentumok Rákositól Rákosiról. Közli Vass Henrik. Múltunk, 1991. 2-3. sz. 244-288. p.

Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. Budapest, 1992, Zrínyi, 245 p.

Donáth Ferenc: Demokratikus földreform Magyarországon, 1945-1947.
Budapest, 1969, Akadémiai Kiadó, 421 p., 2 t.

Donáth Ferenc: Reform és forradalom. A magyar mezőgazdaság strukturális átalakítása, 1945-1975. Budapest, 1977, Akadémiai Kiadó, 282 p.

"Egyezmények" a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásáról.
Közli Pataki István. Múltunk, 1995. 3. sz. 123-158. p.

Az Endre-Baky-Jaross-per. Sajtó alá rend., szerk. és a jegyzeteket írta Karsai László és Molnár Judit. Előszó Randolph L. Braham. Budapest, 1994, Cserépfalvi, 650 p.

Erdmann Gyula: A beszolgáltatási rendszer Magyarországon. Új Magyar Központi Levéltár Közleményei, 1985. 361-436. p.

Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon, 1945-1956.
Békéscsaba, 1992, Tevan, 374 p.

Erdődy János: Országos helyzetkép, 1947. január. A készülő diktatúra jelei. Mozgó Világ, 1992. 11. sz. 79-92. p.

Farkas és Kádár Rajknál. Közzéteszi., bev., jegyz. Hajdu Tibor. Társadalmi Szemle, 1992. 4. sz. 70-89. p.

Farkas Vladimir : Nincs mentség. Az ÁHV alezredese voltam. Budapest, 1990, Interart, 646 p., [32] t. : ill. ; Fehér András: A demokrácia kísérlete Debrecenben, 1945-1947. 1-2. rész. Debreceni Szemle, 1996. 1. sz. 101-116. p., 1997. 1. sz. 74-89. p.

Fehér Ferenc-Heller Ágnes: Jalta után. Kelet-Európa hosszú forradalma Jalta
ellen. Szerk. Kovács Lajos Péter. Ford. Botos Attila, Vladár Edit, Nóvé Béla.
Budapest, 1990, Kossuth, 306 p.

Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése, 1945-1950. Budapest, 1988, Akadémiai Kiadó, 231 p.

Fehér István: Az utolsó percben. Magyarország nemzetiségei, 1945-1990.
Budapest, 1993, Kossuth, 344 p.

Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon, 1945-1956. Budapest, 1990,
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 227 p.

Feitl István: Az első népfrontválasztás. Társadalmi Szemle, 1994. 5. sz. 73-85. p.

Feitl István: Viták az Ideiglenes Nemzeti Kormányban. Társadalmi Szemle, 1995. 4. sz. 85-94. p.

Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. (Histoire des démocraties populaires.)
Ford. Endreffy Zoltán. Az utószót írta Kosáry Domokos. Budapest, Párizs, 1991, Magvető - Magyar Füzetek,
1. köt. XIII. 276 p.
2. köt. VI. 379 p.

A fényes szelek nemzedéke. Népi kollégiumok, 1939-1949. 1-2. Köt. Szerk., a
bevezetőt és az egyes fejezetek előtti tájékoztató szöveget írta Kardos
László. Változatlan utánny. Budapest, 1980, Akadémiai Kiadó,
1. köt. 922 p., 58 t.
2. köt. 923-1586. p., 21 t.

Fordulat a világban és Magyarországon, 1947-1949. Szerk. Feitl István, Izsák Lajos, Székely Gábor. Utószó Balogh Sándor. Budapest, 2000, Napvilág, 391 p.

A fordulat évei, 1947-1949. Politika, képzőművészet, építészet. Szerk.
Standeisky Éva, Kozák Gyula, Pataki Gábor, Rainer M. János. Budapest, 1998,
1956-os Intézet, 346 p.

Föglein Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon, 1944-1949.
Budapest, 1993, Tankönyvkiadó, 204 p.

Földesi Margit: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon.
Visszaemlékezések, diplomáciai jelentések tükrében, 1945-1947. Budapest, 1995,
IKVA, 203 p.

Földesi Margit-Szerencsés Károly: A rebellis tartomány. Budapest, 1998,
Magyar Könyvklub - Helikon, 103 p. /Új Képes Történelem/

Földet, köztársaságot, állami iskolát! Viták a magyar parlamentben,
1944-1948. Vál. és bev. Balogh Sándor. Budapest, 1980, Gondolat, 509 p.
Futó Dezső: Önéletírás, világlátás. Szerk. Futó Dezsőné és Ravasz Károly. Az előszót Göncz Árpád írta. Budapest, 1995, Országos Eckhardt Tibor Alapítvány, 178 p.

Fülöp Mihály: A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar
békeszerződés, 1947. Budapest, 1994, Héttorony, 237 p.

Fülöp Mihály: A csehszlovákiai magyarok kitelepítésének kérdése a párizsi értekezleten, 1946. Juss, 1990. 4. sz. 124-140. p.

Fülöp Mihály: A Külügyminisztetrek Tanácsa és a magyar békeszerződés. Külpolitika, 1985. 4. sz. 124-155. p.

Fülöp Mihály - Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században.
Budapest, 1998, Aula, 494 p.

Füzes Miklós: Forgószél. Be- és kitelepítések Délkelet-Dunántúlon 1944-1948 között. Tanulmányok és interjúk. Pécs, 1990, Baranya Megyei Levéltár, 186 p.

Gati, Charles: Magyarország a Kreml árnyékában. (Hungary and the soviet bloc.)
Ford. Zala Tamás. Budapest, 1990, Századvég, 201 p.

Gábor Róbert: Az igazi szociáldemokrácia. Küzdelem a fasizmus és a kommunizmus ellen, 1944-1948. Budapest, 1998, Századvég, 417 p.

Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek felszámolása
Magyarországon. Dokumentumok. A kötet összeállításában közrem. Cz. Balassa Mária. Budapest, 1990, Vigilia, 375 p.

Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon, 1944-1971. Budapest, 1985,
Kossuth, 243 p. /Négy évtized/

Gergely Jenő: A magyarországi keresztény egyházak négy évtizede. Világosság,
1985. 4. sz. 227-237. p.

Gergely Jenő: A szerzetesrendek 1950. őszi felszámolásának dokumentumai. Levéltári Szemle, 1991. 2. sz. 50-72. p.

Gergely Jenő: A szétválás konfliktusai. A magyar állam és a katolikus egyház viszonya 1945 és 1951 között. Társadalmi Szemle, 1989. 6. sz. 32-47. p.

Gergely Jenő - Izsák Lajos: A huszadik század története. Budapest, 2000, Pannonia, 526 p. (Magyar századok)

Glant Tibor: A Szent Korona amerikai kalandja, 1945-1978. Debrecen, 1997,
Kossuth Egyetemi Kiadó, 180 p.

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra, kulturált nemzet, 1867-1987. Budapest, 1988,
Kossuth, 422 p.

Glatz Ferenc: Szovjet zóna és proletárdiktatúra, 1945-1990. História, 1996.
4. sz. 14-22. p.

Gosztonyi Péter: A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története
Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek. Budapest, 1993,
Százszorszép, 296 p., 11 t.

Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. 2. átd. kiad. Sajtó alá rend. és szerk. Antal László. Budapest, 1995, Európa, 420 p.

Gosztonyi Péter: Szovjet csapatok Magyarországon. 1-2. rész. Hadtudomány, 1991. 2. sz. 101-105. p., 1992. 1. sz. 107-122. p.

Gudenus János József - Szentirmay László: Összetört címerek. A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni megpróbáltatások. Bevezetés egy szociológiai
vizsgálathoz. Budapest, 1989, Piremon, 511 p.

Gudenus János József - Szentirmai László: A magyar arisztokrácia sorsa 1945 után. Valóság, 1987. 5. sz. 34-55. p.

Gunst Péter: Magyar gazdaságtörténet. 2. köt. Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989. Budapest, 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó, 179 p.

Gyarmati György: A diktatúra intézményrendszerének kiépítése aa Magyarországon, 1948-1950. Jelenkor, 1991. 2. sz. 138-147. p.

Gyarmati György: "Itt csak az fog történni, amit a kommunista párt akar!" Adalékok az 1947. évi országgyűlési választások történetéhez. Társadalmi Szemle, 1997. 8-9. sz. 144-161. p. Eredeti dokumentumok közlésével.

Gyarmati György: Magyar kálvária, feltámadás nélkül. Egy csonka békerendszer fél évszázados "jubileumán". Rubicon, 1997. 2. sz. 4-9. p.

Gyarmati György: Magyarország és a Duna-konföderációs tervek, 1945-1948. História, 1987. 4. sz. 20-23. p.

Gyarmati György: Március hatalma, a hatalom márciusa. Fejezetek március 15. ünneplésének történetéből. Budapest, 1998, Paginarum, 230 p.

Győri Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon, 1945-1956. 2. jav., bőv. kiad. Előszó Borsányi György. Budapest, Windsor, 1997. 350 p.

Haas György: Második Trianon. Békéscsaba, 1995, Tevan, 259 p.

Habuda Miklós: A magyar szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban, 1944-1948. Átdolg., bőv. kiad. Budapest, 1986, Népszava, 319 p.

Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. A kötet tanulságai [!tanulmányai] előadásként elhangzottak az I. Országos Jelenkortörténeti Konferencián, Debrecen, 1994. szeptember 1-3. Szerk. Valuch Tibor. Közrem. Püski Levente. Budapest, 1995, Osiris - 1956-os Intézet, 702 p.

Hegedüs András: Élet egy eszme árnyékában. A beszélgetéseket Zsille
Zoltán készítette Kasza Levente közreműködésével. Budapest, 1989, Bethlen,
424 p.

Hegedüs András: A történelem és a hatalom igézetében. Életrajzi elemzések.
Budapest, 1988, Kossuth, 352 p.

Hegedűs B. András: Petőfi Kör - a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Világosság,
1989. 1. sz. 21-33 p.

Herényi István: Az evangélikus egyház az egyháztörténet tükrében, 1945-1990. Velem, 1991, Szerző, 241 p.

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. 1-3. köt. Abaliget, Lámpás.
1. köt. Az esztergomi, győri, pécsi, székesfehérvári, szombathelyi, váci,
veszprémi, munkácsi (g. k.), eperjesi (g. k.), hajdúdorogi (g. k.)
egyházmegyék üldözött papjai. 1992, 589 p.
2. köt. A kalocsa-bácsi, csanádi, erdélyi, nagyváradi egyházmegyék üldözött
papjai. 1994, 574 p.
3. köt. Az egri, kassai, rozsnyói, szatmári, szepesi egyházmegyék üldözött
papjai. 1996, 606 p.

Hetven év. A romániai magyarság története, 1919-1989. Szerk. Diószegi
László, R. Süle Andrea. Budapest, 1990, Magyarságkutató Intézet, 157 p., 5 t.
/A magyarságkutatás könyvtára 5./

Hiányos leltár. 1. MSZMP-dokumentumok "a személyi kultusz idején elkövetett törvénysértésekről". 2. Válogatás az MSZMP Központi Bizottsága 1962. augusztus 14-16-ai ülésének hozzászólásaiból [Közread., bev. és jegyz. ell.] Sipos Levente. Társadalmi Szemle, 1994. 11. sz. 72-94. p., 12. sz. 69-87. p.

"Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van." Szerk. Kardos Sándor, Jávor
István stb. Budapest, 1989, Héttorony, 385 p.

Horváth Csaba: "Új magyar történelem." Magyarország 1944-től napjainkig. 3. átd. kiad. Írta és összeáll. Horváth Csaba. Pécs, 1992, Prezident, 174 p. /ÉK-sorozat/

Horváth Márton: A népi demokrácia közoktatási rendszere, 1945-1948. Budapest, 1975, Tankönyvkiadó, 248 p.

Horváth Zsolt: Tá-tá tá-ti-tá, tá-ti-ti-tá. A tapsolás anatómiája. 1945-47; 1948-56. História, 1987. 5-6. sz. 13-15. p.

Hódos György: Kirakatperek. Sztálinista tisztogatások Kelet-Európában, 1948-1954. (Schauprozesse.) Ford. Révai Gábor. Budapest, 1990, Eötvös, 228 p.

Huszár Tibor: Beszélgetés Kovács Imrével. In uő.: Beszélgetések. Budapest, 1983, Magvető, 62-209. p.

Huszár Tibor: Bibó István a gondolkodó, a politikus, 1945-1948. Valóság, 1985. 12. sz. 22-41. p.

Huszár Tibor: Bibó István. Beszélgetések, politikai-életrajzi dokumentumok.
Budapest, 1989, Kolonel, 369 p. /Magyar Krónika/

Huszár Tibor: A hatalom rejtett dimenziói. Magyar Tudományos Tanács, 1948-1949.
Az életrajzi adatokat összeáll. Nattán Júlia. Budapest, 1995, Akadémiai Kiadó, 378 p.

Huszár Tibor: A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon. Sántha Kálmán ügye. Esettanulmány. Budapest, 1998, Corvina, 388 p. /Egyetemi könyvtár/

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány, 1944-1945.
Szerk. Feitl István. Bev. Göncz Árpád. Utószó Földes György. Budapest, 1995,
Politikatörténeti Alapítvány, 300 p.

Imrédy Béla a vádlottak padján. Szerk., a bevezető tanulmányokat írta, az időrendi táblázatot és a szereplő személyek adattárát összeáll. Sipos Péter. Sajtó alá rend.
és a szerkesztésben közrem. Sipos András. Budapest, 1999, Osiris - Budapest Főváros Levéltára, 616 p. /Párhuzamos archívum/

Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 1-5. köt. Szerk. Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó Győző, Zanathy János, Zinner Tibor. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
1. köt. Kúriai teljes ülések. ÁVH-s kihallgatások. "Párt"-ítéletek. Rehabilitációk. Az
'56-os megtorlás iratai. 1992, 753 p.
2. köt. Kúriai teljes ülések. Vizsgálatok és "vallomások." "Párt"-ítéletek.
Elvi határozatok. Az '56-os megtorlás iratai. 1993, 895 p.
3. köt. Kúriai teljes ülések. Államvédelmi felülvizsgálatok. "Párt"-ítéletek.
Törvényességi óvások. Tárgyalási jegyzőkönyvek. 1994, 915 p.
4. köt. Kúriai teljes ülések. Népbírósági statisztikák. IM-állásfoglalások.
Kegyelmi előterjesztések. Nagy Imre és társai ügye 1989-ben. 1995, 1070 p.
5. köt. Kúriai teljes ülések. Katonai bíráskodás. MDP KV jegyzőkönyvek.
Sztálin halálaizgatási perek. Bírák Forradalmi Bizottsága. 1996, 994 p.

Iszlamov, Tofik: Erdély a szovjet külpolitikában a II. világháború alatt. Múltunk.
1994. 1-2. sz. 17-50. p.

Izsák Lajos: Az 1944-1946-os évek alternatívái Magyarországon. Budapest, 1995,
Korona, 64 p. /A történelem alternatívái. Forrásfüzetek az iskolai oktatáshoz 1./

Izsák Lajos: A katolikus egyház társadalompolitikai tevékenysége Magyarországon, 1945-1956. Századok, 1985. 2. sz. 423-466. p.
 
Izsák Lajos: A Kereszténydemokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt, 1944-1949.
Budapest, 1985, Kossuth, 168 p. /Négy évtized/

Izsák Lajos: A koalíció évei Magyarországon, 1944-1948. Budapest, 1986,
Kozmosz Könyvek, 193 p. /Az én világom/

Izsák Lajos: A polgári pártok felszámolása és az egypártrendszer létrehozása Magyarországon. Történelmi Szemle, 1992. 1-2. sz. 61-93. p.

Izsák Lajos: A Rákosi-rendszer. 1948 ősze-1956 nyara. Történelmi Szemle, 1995. 1. sz. 51-67. p.

Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon, 1944-1949. Budapest, 1983,
Kossuth, 381 p.

Izsák Lajos: Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956.
Pécs, 1994, Baranya Megyei Könyvtár, 323 p. /Pannonia könyvek/

Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig : Magyarország története, 1944-1990. Budapest, 1998, Kulturtrade, 207 p. /Tudomány-Egyetem/
Izsák Lajos: Többpártrendszerből egypártrendszer. Magyarország, 1948-1949. História, 1993. 7. sz. 19-21. p.

Jakab Miklós: Társadalmi változás és a magyar értelmiség, 1944-1948.
Budapest, 1979, Kossuth, 278 p.

Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után, 1945-1948. Illyés Gyula előszavával. 2., részben jav. kiad. Bern, 1980, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 321 p.

Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1956. június 28.-i üléséről. [Közread. és bev.] Urbán Károly. Társadalmi Szemle, 1993. 2. sz. 83-94. p.

Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól, 1953. június 13-16. Közli T. Varga György. Múltunk, 1992. 2-3. sz. 234-269. p.

Jónás Károly: Pártpanoptikum. 35 választás, 156 párt Magyarországon, 1848-1990.
Írta és összeáll. Jónás Károly. Budapest, 1990, Interart, 355 p.

Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon, 1934-1944. Budapest, 1983, Kossuth, 340 p.

Juhász Gyula: Út a párizsi békéhez. Társadalmi Szemle, 1989. 8-9. sz. 13-18. p.
Kádár János saját kezű feljegyzése a Rajk-perről, 1954. július 20. Közread., bev. Hajdu Tibor. Társadalmi Szemle, 1993. 1. sz. 86-89. p.

Kahler Frigyes: A főcsapás iránya: Esztergom. Mindszenty bíboros pere.
Budapest, 1998, Magyarországi Mindszenty Alapítvány, 202 p., 4 t.

Kahler Frigyes: Az ítélkezés irányítása Magyarországon, 1949-1956. 1-2. rész. Magyar Jog, 1991. 3. sz. 133-142. p., 4. sz. 205-209. p.

Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon, 1945-1989. Előszó Horváth
Tamás. Budapest, 1993, Zrínyi , 291 p.

Kajári Erzsébet: Feljegyzések a rendőrség történetéből, 1945-1951. Múltunk, 1995. 2. sz. 97-139. p.

Kalmár Melinda: A politika poétikája. Irodalomideológia az ötvenes évek első felében. História, 1993. 5. sz. 715-730. p.

Kalmár Melinda: Integráció és átalakulás. Irodalompolitika és irodalmi élet 1955 novembere és 1956 szeptembere között. Kritika, 1997. 2. sz. 34-36. p.

Karády Viktor - Kovács András - Sanders Iván - Várdy Péter: Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Bev. Kende Péter. Párizs, 1984, Magyar Füzetek, 238 p. (Adalékok az újabbkori magyar történelemhez 4.)

Karsai Elek - Karsai László: A Szálasi per. Budapest, 1988, Reform, VI, 766 p.

Kása Csaba: "Reakciós az, aki antikommunista." Mindszenty József politikai tevékenysége, 1945-1946. Aetas, 1988. 8. sz. 28-50. p.

Kertész István: Magyar békeillúziók, 1945-1947. Oroszország és a Nyugat között. (Between Russia and the West. Hungary and the Illusions of Pacemaking, 1945-1947.) A jegyzeteket és az utószót írta, a levéltári dokumentumokat gyűjt. és közread. Gyarmati György. Ford. Gyarmati Angéla. Budapest, 1995, Európa - História, 593 p. /Extra Hungariam/

Király Béla: Honvédségből Néphadsereg. Utószó Nagy Károly. Budapest, 1989,
Co-nexus, 319 p.

Kis András: Népi hadsereg születik, 1945. História, 1985. 1. sz. 26-29. p.

A koalíciós korszak pártjainak szervezeti szabályzatai, 1944-1948. Dokumentumok.
Összeáll. Vass Henrik, Vida István. Budapest, 1992, Politikatudományi Intézet - ELTE Politológiai Tanszék, 304 p.

Korom Mihály: A hatalomgyakorlás "stabilitása." Államvédelmi Bizottság Magyarországon, 1948-1953. Új Horizont, 1998. 5-6. sz. 62-77. p.

Korom Mihály: A magyar fegyverszünet, 1945. Budapest, 1987, Kossuth,
206 p. /Négy évtized/

Korom Mihály: A Rákosi-uralom legfőbb törvénysértő szerve és fő felelősei. In Vissza a történelemhez... Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Izsák Lajos, Stemler Gyula. Budapest, 1996, Napvilág, 217-228. p.

Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a fegyverszünet, 1944-1945. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó, 521 p.

Kovács Imre: Magyarország megszállása. Budapest, 1990, Katalizátor, 360 p.

Kő András - Nagy J. Lambert: A hazáért éltek, haltak! Kivégzettek, 1948-1956. Budapest, 1994, Publica, 242 p.

Ladányi Sándor: A református egyház a II. világháború után. Új Forrás, 1991. 5. sz. 25-34. p.

Ladányi Sándor: Vázlatos történeti áttekintés a magyarországi református egyház közelebbi múltjáról. Valóság, 1994. 4. sz. 3-30. p.

Lázár György: Szekfű Gyula követ és a moszkvai magyar követség jelentései, 1946-1948. Szerk. Gecsényi Lajos. Budapest, 1998, Magyar Országos Levéltár, 210 p.

"Lesz magyar újjászületés." Az új élet hétköznapjai, 1944. szeptember 1.-1945. május 1. Vál. és szerk. Pór Edit és Vásárhelyi Miklós. Budapest, 1975, Magvető, 725 p.

Litván György: A Nagy Imre-csoport kialakulása és tevékenysége, 1955. Április-1956. július. Társadalmi Szemle, 1992. 6. sz. 89-95. p.

Litván György: Koalíciós közjáték, 1945-1948. Rubicon, 1996. 1-2. sz. 40-46. p.

Litván György: Újrakezdés, szakítás és folytonosság Magyarországon, 1945-1948. In Európa vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, 1993, MTA Történettudományi Intézete, 269-276. p.

A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Szerk. Gunst Péter. Budapest, 1998, Napvilág, 437 p.

A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948-1956. Összeáll., jegyzetekkel ell. és szerk. Habuda Miklós, Rákosi Sándor, Székely Gábor, T. Varga György. Főszerk. Izsák Lajos. Budapest, 1998, Napvilág, 524 p.

A magyar jóvátétel és ami mögötte van... Válogatott dokumentumok,
1945-1949. Vál., a bevezetést és a jegyzeteket írta Balogh Sándor és Földesi Margit. Budapest, 1998, Napvilág, 188 p.

A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai, 1944-1948. 2. változatlan kiad. Közread. az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. Szerk. Rákosi Sándor és Szabó Bálint. Budapest, 1979, Kossuth, 655 p.

A magyar parlament, 1944-1949. Tanulmányok. Szerk. Hubai László, Tombor László. Budapest, 1991, Gulliver, 320 p.

A magyar protestantizmus, 1918-1948. Tanulmányok. Szerk. Lendvai L.
Ferenc. Budapest, 1987, Kossuth, 379 p.

A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Főszerk. Varga Lajos. Budapest, 1999, Napvilág, 662 p., 8 t.

A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája, 1945-1968. Összeáll.
Niederhauser Emil, Makkai László stb. Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó, 855 p.
 
Magyar hétköznapok Rákosi Mátyás két emigrációja között, 1945-1956.
Összeáll. és szerk. Botos János, Gyarmati György, Korom Mihály, Zinner
Tibor. Budapest, 1988, Minerva, 448 p.

Magyar művelődéstörténet. Szerk. Kósa László. Budapest, 1998, Osiris, [!1999]. 569 p. /Osiris tankönyvek/

A magyar zsidóság és a hatalom, 1945-1955. Közli Svéd László. Múltunk.
1993. 2-3. sz. 248-298. p.


Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. Összeáll., sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Juhász Gyula. Az iratokat ford. Kallós Pál. Szerk. Szuhay-Havas Ervin. Budapest, 1978, Kossuth, 320 p.

A magyarok krónikája. Összeáll., szerk. és az összefoglaló tanulmányokat
írta Glatz Ferenc. Budapest, 1995, Officina Nova, 816 p.

Magyarország a XX. században. Szerk. Balogh Sándor. Budapest, 1985, Kossuth, 534 p.

Magyarország agrártörténete. Agrártörténeti tanulmányok. Szerk. Orosz István, Für Lajos, Romány Pál. Budapest, 1996, Mezőgazda, 806 p.

Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok. Szerk. és a bev. írta Romsics Ignác. A szerkesztésben közrem. Bán D. András. Ford. Lukács Zs. Tibor és mások. Budapest, 1995, Teleki László Alapítvány, 313 p.

Magyarország művelődési viszonyai, 1960-1982. Szerk. Barta Barnabás. Írta és az adatokat összeáll. Erdész Tiborné és mások. Budapest, 1984, Kossuth, 307 p.

Magyarország társadalomtörténete. Válogatott tanulmányok. Szerk. Fokasz Nikosz, Örkény Antal. Budapest, Új Mandátum.
3. 1. köt. 1945-1989. Szerk. Fokasz Nikosz, Örkény Antal. 1998, 404 p.
3/2. köt. 1945-1989. Szerk. Fokasz Nikosz és Örkény Antal. 1999, 476 p.

Magyarország története, 1918-1975. Szöveggyűjtemény. Összeáll. Balogh
Sándor, Föglein Gizella. Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, 369 p.

Magyarország története, 1918-1990. Egyetemi tankönyv. Szerk. Pölöskei
Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. Budapest, 1995, Korona, 347 p.

Magyarország története tíz kötetben. 3. jav. kiad. Főszerk. Ránki György. 8/2. köt. 1919-1945.

Szerk. Hajdu Tibor, Tilkovszky Loránt. Budapest, 1984, Akadémiai Kiadó, 1393 p.
Magyarország történeti kronológiája a kezdetektől 1970-ig. Főszerk. Benda Kálmán. 4. köt. 1944-1970. Szerk. Glatz Ferenc. 1013-1258. p. Budapest, 1988, Akadémiai Kiadó.

Marosán György: Az úton végig kell menni. 2. kiad. Budapest, 1972, Magcvető, 404 p. /Magvető zsebkönyvtár/

Megforgatott világmegforgatók. A magyar népi kollégiumi mozgalom
ismeretlen dokumentumai. A bevezetőt írta Göncz Árpád. Szerk. Svéd László. Budapest, 1994, Politikatörténeti Alapítvány, 609 p.

Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. Budapest, 1989, Bibliotéka, 380 p.

Mészáros István: Mindszenty és Ortutay. Iskolatörténeti vázlat, 1945-1948.
Budapest, 1989, Szerző, 200 p.

Mindszenty József: Emlékirataim. 4. kiad. Budapest, 1989, Szent István Társulat, 497 p.

A Mindszenty-per. A dokumentumkötetet összeáll., az előszót, Mindszenty József életrajzát írta, jegyzetekkel és annotált névmutatóval ell. Gergely Jenő, Izsák Lajos. Budapest, 1989, Reform, 527 p.

Molnár György: Megszállók homályban. Beszélő, 1996. 8. sz. 36-46. p.
A szovjet hadsereg Magyarországon 1944-től 1991-ig.

Moszkvának jelentjük... Titkos dokumentumok, 1944-1948. Szerk. és az
utószót írta Izsák Lajos és Kun Miklós. A jegyzeteket írta Kun Miklós.

Ford. Páll Erna, Hitseker Mária. Budapest, 1994, Századvég, 292 p.

Mucs Sándor-Zágoni Ernő: A Magyar Néphadsereg története, 1945-1959.
Budapest, 1979, Zrínyi, 317 p.

A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Péter, Turai Hedvig. Budapest, 1992, Corvina, 136 p., 16 t.

Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. (The Struggle behind the Iron Curtain.) Utószó Vörös Vince, Hőgye Mihály. Budapest, 1990, Európa-História, (Extra Hungariam)
1. köt. 454 p.
2. köt. 272 p.

A Nagy Imre vonal. Dokumentumválogatás. Bev. és vál. Dér Ferenc.
Szerk. Kovács Lajos Péter. A dokumentumok válogatásában és a szakmai
szerkesztésben részt vett Sipos József. Budapest, 1989, Reform, 343 p.

Nagy József: Vázlat a parasztság gazdasági és társadalmi helyzetének vizsgálatához az 1950-es években. In Vissza a történelemhez... Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Izsák Lajos, Stemler Gyula. Budapest, 1996, Napvilág, 241-251. p.

Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. A magyar Politikai emigráció, 1945-1975. Budapest, 1984, Gondolat, 272 p.

Nehéz esztendők krónikája, 1949-1953. Dokumentumok. Szerk. és a
bevezetést írta Balogh Sándor. Budapest, 1986, Gondolat, 511 p.

Nemes János: Rákosi Mátyás születésnapja. Budapest, 1988, Láng, 147 p.
Nemzetközi szerződések, 1945-1982. A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerződései. Feldolg. és a tanulmányokat írta Halmosy Dénes. Budapest, 1985, Közgazd. és Jogi Könyvkiadó, 674 p.

Nyeste Zoltán: Recsk. Emberek az embertelenségben. 2. kiad.
Budapest, 1989, Püski, 80 p., 2 t.

Okváth Imre: Bástya a béke frontján. Magyar haderő és katonapolitika, 1945-1956. Budapest, 1998 [1999!], Aquila, 483 p.

Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. Demokratikus
és szocialista agrárátalakulás, 1945-1961. Budapest, 1972, Akadémiai Kiadó, 258 p.
Ólmosi Zoltán: Proletárdiktatúra és egyház, 1951. Az Egyházügyi Hivatal létrejötte. História, 1991. 5-6. sz. 23-27. p.

Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. New York, 1985, Püski, 185 p.

Palasik Mária: A jogállam csapdái Magyarországon 1947 első felében. A Magyar Közösség pere mint eszköz a Kisgazdapárt hatalomból történő kiszorításához. Századok, 1995. 6. sz. 1305-1330. p.

Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon, 1944-1949. Budapest, 2000, Napvilág, 347 p.

Palasik Mária: A szalámitaktika első szakasza. Újabb adalékok az MKP FKGP elleni támadásaihoz. Társadalmi Szemle, 1995. 8-9. sz. 144-152. p.

Palasik Mária: Tildy Zoltán eltávolítása a hatalomból. Társadalmi Szemle,
1996. 8-9. sz. 152-160. p.

Pap László: Tíz év és ami utána következett, 1945-1963. Adalékok a
Magyarországi Református Egyház XX. századi történetéhez. Szerk. és a
jegyzeteket összeáll. Bárczay Gyula. A szöveget gond. Szabó Júlia és
Szöllősy Pál. Bern, 1992, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 424 p.

Papp Gábor: Magyarország, 1953-1956. Az "új szakasz" egy meghiúsított kísérlet. Kerekasztal-beszélgetés a kor tanúival. Világosság, 1989. 1. sz. 1-11. p.

Parlamenti választások Magyarországon, 1920-1998. 2. bőv., átdolg. kiad. Szerk. Földes György, Hubai László. Budapest, 1999, Napvilág, 377 p.

Pax Britannica. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet-Közép-Európáról, 1942-1943.

Az iratokat közli, a bev. tanulmányt és jegyzeteket írta Bán D. András.
Budapest, 1996, Osiris, 227 p.

Pál József: Békepapok. Katolikus békepapok Magyarországon, 1950-1989.
Budapest, 1995, Egyházfórum, 265 p.

Pető Andrea: Nőhistóriák: a politizáló magyar nők történetéből, 1945-1951. Budapest, 1998, Seneca, 183 p.

Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985. Budapest, Közgazd. és Jogi Könyvkiadó.
1. köt. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka, 1945-1968. 1985, 764 p.
A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján. Szerk. biz. Bácskai
Vera, Bohó Róbert, Litván György, Rainer M. János. Főszerk. Hegedűs B. András.
1. Két közgazdasági vita. Szerk., a dokumentumokat összeáll. és a
jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Budapest, 1989,
Kelenföld - ELTE, 206 p. /Politikatudományi füzetek/
2. Filozófusvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll. és a jegyzeteket
írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Bohó Róbert. Budapest, 1989,
Kelenföld - ELTE, 127 p. /Politikatudományi füzetek/
3. Történészvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll. és a jegyzeteket
írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Szabó Miklós. Budapest, 1990,
Kelenföld - ELTE, 203 p. /Politikatudományi füzetek/
4. Partizántalálkozó. Sajtóvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll. és a
jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Rainer M. János. Bev. Rainer M.
János. Budapest, 1991, Múzsák - 1956-os Intézet, 280 p.
5. Gazdasági vezetés. Műszaki fejlesztés. Kertmagyarország? Szerk., a
bev. és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András. Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 178 p.
6. Pedagógusvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll., a jegyzeteket írta
Hegedűs B. András és Rainer M. János. Bev. Zibolen Endre. Budapest, 1992,
Múzsák - 1956-os Intézet, 178 p.
7. Iparművészvita. Orvosvita. Szerk., a dokumentumokat összeáll. és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Ember Mária, Bohó Róbert. Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 210 p.

Petőfi Kör a reformmozgalom fóruma 1956-ban. Az 1989. március 18-i tudományos emlékülés jegyzőkönyve. 12. rész. Szerk. Tóth Pál Péter. Mozgó Világ, 1989. 8. sz. 91-114. p., 9. sz. 85-102. p.

Péter Gábor - Andropov, Jurij Vlagyimirovics: Újabb részletek Rákosi Mátyás lemondatásáról. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Irina Morozova, Vida István. Társadalmi Szemle, 1996. 3. sz. 76-94. p.

Péter László: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből. A kötet szerkesztésében közrem. Czigány Lóránt. Budapest, 1998 [1999!], Osiris, 412 p.
Péteri György: Academia and state socialism. Essays on the political history of
academic life in post-1945 Hungary and Eastern Europe.

Boulder - Highland Lakes, Social Science Monographs - Atlantic Research
and Publications, 1998. 296 p.

Pünkösti Árpád: Rákosi a csúcson, 1948-1953. Budapest, 1996, Európa, 568 p.

Pünkösti Árpád: Rákosi a hatalomért, 1945-1948. Budapest, 1992, Európa,
365 p. /Magyarország felfedezése/

Rainer M. János: A szolgálattól az elkötelezett kritikáig. Irodalom és politika 1953-54-ben. Budapest Főváros Levéltára Közleményei, 1988, 223-261. p.

Rainer M. János: Az író helye. Viták a nagyar irodalmi sajtóban, 1953-1956.
Budapest, 1990, Magvető, 411 p. /Gyorsuló idő/

Rainer M. János: Gond és hitvallás. Irodalmi reformellenzék 1956 őszén. Századvég, 1987. 4-5. sz. 61-87. p.

Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. Budapest, 1956-os Intézet.
1. köt. 1896-1953. 1996, 553 p.
2. köt. 1953-1958. 1999, 486 p.

Rainer M. János: "A kongresszus szelleme". Irodalom és politika 1956 tavaszán. Világosság, 1989. 2. sz. 121-130. p.

Rajk László és társai a népbíróság előtt. 40 év távlatából. Az ún. "Kék könyv" hasonmás kiadása.
A bev. tanulmányt írta Zinner Tibor. Budapest, 1989, Magyar Eszperantó Szövetség, XXXIII, 271 p.

Rajk-dosszié. Soltész István dokumentumválogatása. Budapest, 1989, Láng, 270 p.

Rajk-per. Vál. és az epilógust írta Paizs István. Budapest, 1989, Ötlet, 248 p.

Rácz Erzsébet: Feljegyzések a vihar kapujában. Emlékezés Tildy Zoltánra.
A szöveget gond. Szatmári Judit. Budapest, 1995, Ráday Gyűjtemény, 489 p., [8] t. /A Ráday Gyűjtemény tanulmányai 6./

Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések, 1940-1956. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Baráth Magdolna, Feitl István stb. Szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente. Előszó Sipos Levente. Budapest, 1997, Napvilág, 1997.
1. köt. XXIII, 647 p.
2. köt. 649-1122. p.

Rákositól Kádárig. Fejezetek a legújabbkori magyar történelemből. Szerk. Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, 1998, KLTE Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 160 p. /Jelenkortörténeti Műhely 1./

Ránki György: Magyarország gazdasága az első 3 éves terv időszakában, 1947-1949. Budapest, 1963, Közgazd. és Jogi Könyvkiadó, 427 p.
Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről, 1945-1947.

A bev. tanulmányt írta és összeáll. Fülöp Mihály. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Vincze Gábor. Budapest, 1998, Teleki László Alapítvány, 492 p. /Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1944-1956. A. sorozat/

Rév István: Miért győzhetett oly elviselhetetlenül könnyen a kommunizmus Magyarországon? Rubicon, 1993. 7. sz. 4-6. p.

Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Budapest, 1996, Osiris, 378 p.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. A térképeket szerk. és az ábrákat rajzolta Sebők László. A fényképeket vál. Jalsovszky Katalin. Budapest, 1999, Osiris, 662 p. /Osiris tankönyvek/

Salamon Konrád: Magyar történelem, 1914-1990. Budapest, 1995,
Nemzeti Tankönyvkiadó, 322 p.

Sárközi Mátyás: "Ő mondja meg ki voltál..." Irodalmi élet a Rákosi-korszakban. Századvég, 1987. 4-5. sz. 38-60. p.
 
Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják. Népi kollégiumok, 1939-1944. Főszerk. Kardos László. A kötetet szerk. Rottler Ferenc. Előszó Aczél György. Budapest, 1977, Akadémiai Kiadó, 507 p., 46 t.

Sorsdöntések. A kiegyezés, 1867. A trianoni béke, 1920. A párizsi béke, 1947. 2. kiad. Összeáll., szerk., az előszót és a magyarázó szövegeket írta Gerő András. Az anyaggyűjtésben és a szerkesztésben közrem. Bíró Judit, Nóvé Béla. Budapest, 1990, Göncöl, 420 p., 2 térk. mell.

Sorshelyzetek. Emlékezések az ötvenes évekre. Szerk. Vámos György. Budapest, 1986, RTV-Minerva, 252 p.

Srágli Lajos: A MAORT. Budapest, 1998, Útmutató, 128 p. /Változó világ 22./

Stark Tamás: Út a békeszerződéshez. Századok, 1993. 5-6. sz. 781-851. p.
Dokumentumok a magyar kormány 1946. évi béke-előkészítő tevékenységéhez.

Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után, 1939-1955. Budapest, 1995, MTA Történettudományi Intézet, 109 p. /Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 15./

Szabó Bálint: Az "ötvenes évek." Elmélet és p.olitika a szocialista építés első
időszakában Magyarországon, 1948-1957. Budapest, 1986, Kossuth, 432 p.

Szabó József, N.: Magyar kultúraegyetemes kultúra. Magyarország kultúrdiplomáciai törekvései, 1945-1948. Budapest, 1998, Akadémiai Kiadó, 330 p.

Szabó Miklós: Hétköznapi sztálinizmus Magyarországon. Századvég, 1988.
6-7. sz. 160-167. p.

Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon, 1896-1986. Válogatott tanulmányok. Budapest, 1989, ELTE - MKKE, 311 p. /Medvetánc könyvek/

Szakács Kálmán: Paraszti rétegszervezetek Magyarországon, 1945-1951.
Budapest, 1988, Kossuth, 214 p. /Négy évtized sorozat 18./

Szakács Sándor: A népi demokratikus agrárfejlődés kezdetei Magyarországon, 1945-1948. Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó, 282 p. /Gazdaságtörténeti értekezések 6./

Szakács Sándor: Hatalom és gazdaság az ötvenes években. Múltunk, 1998.
2. sz. 165-174. p.

Szakács Sándor - Zinner Tibor: A háború "megváltozott természete." Adatok és adalékok, tények és összefüggések, 1944-1948. Budapest, 1997, Genius Gold - Batthyány Társaság, 445 p.

Szántó Konrád: A kommunizmusnak sem sikerült. A magyar katolikus egyház története, 1945-1991. Miskolc, 1992, Új Misszió Alapítvány, 127 p. /Új Misszió könyvek/

Szántó László: A somogyi összegezés kaposvári vitája. Agrártörténeti Szemle, 1995. 1-4. sz. 353-437. p.

Szász Béla: Minden kényszer nélkül. Egy műper története. Előszó Glatz Ferenc, Zinner Tibor. Jegyz. Zinner Tibor. Budapest, 1989, Európa - História, 421 p.
/Extra Hungariam/

A SZEB és Magyarország 1945 nyarán. [Közread. és bev.] Baráth Magdolna, Cseh Gergő Bendegúz. Társadalmi Szemle, 1996. 5. sz. 80-93. p.

Szerencsés Károly: A kék cédulás hadművelet. Választások Magyarországon 1947. Budapest, 1992, IKVA, 119 p. /Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek/

Szerencsés Károly: Magyarország története a II. világháború után, 1945-1975.
Budapest, 1990, IKVA, 188 p. /Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek/

Szerencsés Károly: A nemzeti demokráciáért. Sulyok Dezső, 1897-1997. Pápa, 1997, Önkormányzat, 351 p.

Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség. A magyar játékfilm története, 1945-1953. Budapest, 1992, Magyar Filmintézet, 356 p. /Magyar filmtörténet/

Szőke Domonkos: Veres Péter. A társadalmi igazságkeresés útján. Debrecen, 1996, Csokonai, 159 p.

Sztáray Zoltán: Csákánykő. A recski kényszermunkatábor. Budapest, 1997, Püski, 268 p.

Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről. Szerk. Molnár János, Orbán Sándor, Urbán Károly. Írta Korom Mihály és mások. Budapest, 1985, Kossuth, 284 p.

Tisztelt Ház! A magyar országgyűlések története, 1848-1998. A kötetet
szerk. Stemler Gyula, Tombor László. Budapest, 1998, Puskás Tivadar
Távközlési Technikum, 216 p.

Tokaji András: Mozgalom és hivatal. Tömegdal Magyarországon, 1945-1956.
Budapest, 1983, Zeneműkiadó, 284 p.

Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. Kecskemét, 1993, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 221 p.

Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története, 1944-1948. Budapest, 1972, Kossuth, 325 p.

A Történeti Hivatal évkönyve, 1999. Szerk. Gyarmati György. Budapest, 1999, Történeti Hivatal, 311 p. /Trezor 1./

Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése. Szerk.Révai Valéria. Az interjúkat kész. Hardi Péter. Budapest, 1991, Zrínyi - Új Magyarország, 1991. 366 p.

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Budapest, 1998, Corvina, 331 p.
/Faktum/

Urbán Károly: Magyarország és a Varsói Szerződés létrejötte. Társadalmi Szemle,
1995. 11. sz. 69-82. p.

Urbán Károly: Nagy Imre első miniszterelnöksége. Társadalmi Szemle, 1992.
6. sz. 72-81. p.

Vadkerty Katalin: A belső telepítések és a lakosságcsere. Pozsony, 1999, Kalligram, 284 p. /Mercurius könyvek/

Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Pozsony, 1993, Kalligram, 214 p.
/Mercurius könyvek/

Varga György, T.: Adalékok és szempontok a Magyar Dolgozók Pártja hatalmi helyzetéhez. Múltunk, 1998. 2. sz. 175-182. p.

Varga György, T.: Útban 1956 felé. Adalélok az "új szakasz" történetéhez. Társadalmi Szemle, 1998. 5. sz. 101-118. p.

Varga József: Bűnös nemzet vagy kényszerű csatlós? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez. (Schuldige Nation oder Vasall wider Willen? Beiträge zur Zeitgeschichte Ungarns und das Donauraumes.) Ford. Nyári Zsigmond, Varga József. Budapest, Szerző.
1. rész 1918-1939. 1991, 243 p.
2. rész 1939-1949. 1992, 368 p.

Varga Lajos, Sz.: Szakszervezetek a diktatúrában. A Magyar Dolgozók Pártja
és a szakszervezetek, 1948-1953. Pécs, 1995, Baranya Megyei Könyvtár, 217 p.
/Pécsi Tudománytár/

Varga László: Az elhagyott tömeg. Tanulmányok 1950-1956-ról. Budapest, 1994, Cserépfalvi - Budapest Főváros Levéltára, 266 p.

Vásárhelyi Miklós: Az első meghiúsított reformkísérlet. Az 1953-as kormányprogram. Medvetánc, 1988. 2-3. sz. 149-205. p.

Vásárhelyi Miklós: Ellenzékben. Összeáll. és szerk. Tóbiás Áron. Budapest, 1989,
Szabad Tér, 377 p. (Huszadik század)

Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája, 1944-1947. Budapest, 1976,
Akadémiai Kiadó, 367 p.

Vida István: A magyar békeszerződés területi kérdései. 1947. február 10. História,
1987. 1. sz. 26-29. p.

Vida István: A magyar népi demokrácia pártpolitikai struktúrája, 1944-1948. Társadalmi Szemle, 1985. 1. sz. 26-53. p.

Vida István: Koalíció és pártharcok, 1944-1948. Budapest, 1986, Magvető, 326 p. /Nemzet és emlékezet/

Vigh Károly: Tildy Zoltán életútja. Békéscsaba, 1991, Tevan, 189 p.

Visinszkij, A. J.: A magyar-csehszlovák lakosságcseréről. Bev. Pető Iván. Századvég, 1988. 6-7. sz. 137-149. p.

Vissza a történelemhez... Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára.
Szerk. Izsák Lajos, Stemler Gyula. Budapest, 1996, Napvilág, 434 p.

Závada Pál: Kulákprés. Család- és falutörténeti szociográfia. Tótkomlós, 1945-1956.
Budapest, 1991, Szépirodalmi Könyvkiadó - Széphalom Könyvműhely, 289 p. /Magyarország felfedezése/

Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből, 1945-1949. Budapest, 1989, Akadémiai Kiadó, 142 p. /Nemzetiségi füzetek 7./

Zielbauer György: A legújabb kori népvándorlás Magyarországon, 1940-1950.
Szombathely, 1994, Savaria University Press, 39 p. /Diessertationes Savariensis 3./

Zielbauer György: A magyarországi németek elhurcolása és elűzése.
Válogatott szemelvények a korabeli magyar sajtóból, 1944-1948. Szombathely, 1996, Szignatúra, 172 p.

Zielbauer György: A magyarországi németség nehéz évtizede, 1945-1955.
Szombathely, 1990, Pannon Műhely, 170 p.

Zinner Tibor: Adalékok a magyarországi koncepciós perekhez.
Székesfehérvár, 1988, Videoton Művelődési Ház és Könyvtár, 55 p.
/História klub füzetek 3./


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. április 15. vasárnap

Keresés a honlapon