___Bibliográfia a 60-as évekről___Vissza

25 év. Ipar, mezőgazdaság, életszínvonal, kultúra. Bev. Nyers Rezső. Budapest, Kossuth, 1970. 315 p.

III/III-as történelmi olvasókönyv. Adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az 1960-as években. A „vallásszabadság”. Vál., bev., jegyzetekkel ell. Kahler Frigyes. Budapest, Kairosz, 2001. 395 p.

*AAA

Agárdi Péter: Közelítések a Kádár-korszak művelődéspolitikájának történetéhez. In: Művelődéselmélet. Szöveggyűjtemény. Szerk. Bernáth József. Pécs, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke, 1995. 122-143. p.

Agárdi Péter: Magyar líra 1971-ben. In uő: Korok, arcok, irányok. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985. 287-307. p.

Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon, 1944-1962. Szerk. Balogh Sándor és Pölöskei Ferenc. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. 240 p.

Agrárpolitikánk néhány kérdése, 1956-1986. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1989. 64 p.

Alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi eladási forgalmának alakulása az 1960-1984-es években. Budapest, Statisztikai Kiadó Vállalat, 1986. 32 p.

Az amatőr színjátszás cikkekben. Szerk. és vál. Bicskei Gábor. Budapest, Népművelési Intézet. 1. köt. 1967-1973. 1979. 298 p.

Andorka Rudolf: A magyarországi népesedési tendenciák gazdasági és társadalmi következményei és a népesedéspolitika lehetőségei. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1988. 103 p. (Szociológiai műhelytanulmányok 1988/10.)

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest, Gondolat, 1982. 326 p.

Apró Antal: A szocialista országok gazdasági együttműködéséért. Budapest, Kossuth, 1964. 303 p.

*ÁÁÁ

Ágh Attila: Ideológiai viták és értelmiségi stratégiák a hatvanas és hetvenes évek Magyarországán.1-2. rész. Juss. 1989. 4. sz.,1990. 1. sz. 9-27. p.

*BBB

Bakos István: Közszolgálatban. Avagy egy „túlélő” köztisztviselő válogatott feljegyzései, írásai. Budapest, Püski, 1994. 565 p.

Balázs Béla Stúdió, 1961-2001. Szerk. Antal István, Deák László, Kodolányi Sebestyén. Budapest, Balázs Béla Stúdió–Orpheusz, 2002. 181 p.

Balázs Magdolna: Az Ifipark. Budapesti Negyed. 1994. 1. sz. 137-150. p.

Baranyai István: Időskorúak, nyugdíjasok, 1960-1990. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet, 1995. 99 p. (KTI/IE tanulmányok 4.)

Bata Imre: A költészet metamorfózisai. Magyar líra, 1966. In uő: Képek és vonulatok. Budapest, Magvető, 1973. 23-54. p.

Bálint József: A gazdasági reform kibontakozásának kérdései. Budapest, Kossuth, 1969. 36 p. (Az MSZMP Központi Bizottsága politikai akadémiája)

Bálint József: Társadalmi rétegződés és jövedelmek. 2. bőv. kiad. Budapest, Kossuth, 1978. 282 p.

Báthory Erzsébet: „A paraszt lelkében végbemenő mindenféle vívódás.” Paraszt-tematikájú filmek 1951 és 1961 között. Filmkultúra. 1988. 3. sz. 14-22. p.

Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja, 1932-1962. Budapest, Dr. Deák BT, 1996. 415 p.

Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés, 1956-1965. A szocialista gazdaság magyarországi modelljének történetéhez. Budapest, Magvető, 1983. 463 p.

Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1988. 447 p.

Berend T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon, 1945-1968. Budapest, Kossuth – Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1974. 236 p.

Berta Hubert: A Ludas Matyi 1969-es és 1979-es évfolyamának összehasonlítása. 203-233. p. In: Metszetek a mindennapi élet politikai szociológiájából. Szerk. Kéri László, Bozóki András. Budapest, ELTE soksz., 1985.

Beszélő évek. A Kádár-korszak története. 1. rész. 1957-1968. Szerk. Révész Sándor. Budapest, Stencil Kulturális Alapítvány, 2000. 621 p.

Békés Csaba: Magyar-szovjet csúcstalálkozók, 1957-1965. In: Évkönyv 6. 1998. Szerk. Litván György. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 143-183. p.

Bognár László: A politika szerepe az innovációban. A gazdasági szerkezetváltás tanulságai Bábolnán. 62-109. p. In: Modernizációs szigetek. A siker szerkezete a késői államszocializmusban. Szerk. Tamás Pál. Budapest, MTA Politikai Tud. Int. - MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1992.

Bohár András: Egy nyitott kultúra felé, 1956-1963. Hermeneutikai elemzés. In: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956-1962. Szerk. Huszár Tibor, Szabó János. Budapest, Zrínyi, 1999. 327-362. p.

Bohár András: Egy nyitott kultúra felé, 1956-1963. Hermeneutikai elemzés. In: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956-1962. Szerk. Huszár Tibor, Szabó János. Budapest, Zrínyi, 1999. 327-362. p.

Bokor Judit: Tévé-árak és jövedelmek 1965-1976-ban. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1979. 41 p.

Bolvári-Takács Gábor: Az MSZMP művelődéspolitikai irányelveinek keletkezéstörténete. Múltunk. 1995. 4. sz. 115-132. p. A művelődéspolitikai pártdokumentumok keletkezéstörténete.

Bolvári-Takács Gábor: Az MSZMP művelődéspolitikai irányelveinek keletkezéstörténete. Múltunk. 1995. 4. sz. 115-132. p.  A művelődéspolitikai pártdokumentumok keletkezéstörténete.

Botos János: A társadalmi viszonyok fejlődésének fő vonásai 1960-1980 között. 219-235. p. In: Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről. Szerk. Molnár János, Orbán Sándor, Urbán Károly. Budapest, Kossuth, 1985.

Bozóki András: Címlapviccek a Ludas Matyiban, 1968-1979. 89-177. p. In: Metszetek a mindennapi élet politikai szociológiájából. Szerk. Kéri László, Bozóki András. Budapest, ELTE soksz., 1985.

Bőhm Antal – Pál László: Társadalmunk ingázói – az ingázók társadalma. Budapest, Kossuth, 1985. 166 p.

Breuer János: Harminc év magyar zenekultúrája. Budapest, Zeneműkiadó Vállalat, 1975. 561 p. (Zeneélet)

Breuer János: Negyven év magyar zenekultúrája. Budapest, Zeneműkiadó Vállalat, 1985. 504 p.

Bruck Gábor: Kultúra nélkül szabadon. Értelmiség, művészet, politika. Világosság. 1994. 12. sz. 28-46. p. 

 

*CCC

Czigány Lóránt: Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyarországon, 1946-1988. Budapest, Gondolat, 1990. 202 p. (Terep)

 

*CSCSCS

Csanádi Mária: Honnan tovább? Budapest, T-TWins – MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1995. 284 p.

Cseh Gergő Bendegúz: Külpolitikai propaganda – belső tájékoztatás, 1956-1962. In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, KLTE Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2000. 2. köt. 151-159. p. (Jelenkortörténeti műhely 2.)

Csengey Dénes: A magyar beatnemzedékről. Életünk. 1983. 3. sz. 258-274. p. A hatvanas évek ifjúsága ma.

Csikós-Nagy Béla: A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló küszöbén. Budapest, 1996. 312 p.

Csizmadia Ernő: Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság. Budapest, Kossuth, 1984. 287 p.

Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék, 1968-1988. Budapest, T-Twins, 1995.
1. köt. Monográfia. 550 p.
2. köt. Dokumentumok. 511 p.
3. köt. Interjúk. 380 p.

Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek, 1961-1994. Budapest, Püski, 1994. 1. köt. 630 p., 2. köt. 639-1278 p.

 

*DDD

Dalos György: Régi idők filmhíradója. Kommentár a hatvanas évekhez . 2000.  1992. 8. sz. 43-53. p.
A szerző kommentárjai a Hunnia filmszínházban hangzottak el 1991 decemberében és 1992 februárjában az 1961–67 közötti híradókról.

Dallos Ferenc: A tanácsok a szocialista demokrácia szervei. Budapest, Kossuth, 1964. 358 p.

Diószegi András: A magyar líra 1963-ban. In uő: Megmozdult világban. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. 416-445. p.

Dobszay János: Kádárizmus és vallási perek. Köztársaság. 1992. 28. sz. 27-29. p.

 

*EEE

Egyenlőtlen helyzetek. Budapest, Kossuth, 1988. 182 p.

Ehrlich Éva: Országok versenye, 1937-1986. Fejlettségi szintek, struktúrák, növekedési ütemek, iparosodási utak. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1991. 233 p.

Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála: Alkohol- és drogfogyasztás a fiatalok körében. Társadalom és Gazdaság – Society and Economy. 1997. 2. sz. 182-205. p.

Ember Marianne: A Tízezer nap története. Beszélgetés Kósa Ferenccel. Tiszatáj 44. 1990. 7. sz. 85-95. p.
Az 56-ot és a kitelepítést 1964-ben feldolgozó film kálváriája.

Enyedi György: A falusi funkciók. 71-98. p. In: Faluszociológia. Szöveggyűjtemény. Szerk. Hantó Zsuzsa. Gyöngyös. GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, 1994.

*ÉÉÉ

Életszínvonal, 1960-1980. Szerk. Zafir Mihály. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1981. 298 p. (Statisztikai időszaki közlemények 488.)

Az életszínvonal alakulása Magyarországon, 1950-1975. Szerk. Gadó Ottó. Írta Boldoczki János et al. Budapest, Kossuth, 1978. 243 p.

 

*FFF

A falu társadalmi-gazdasági fejlődése 1960-1980. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1981. 21 p.

Fehér Lajos: Agrár- és szövetkezetpolitikánk, 1965-1969. Budapest, Kossuth, 1970

Fehér Lajos: A szocialista mezőgazdaságért. Budapest, Kossuth, 1963. 293 p.

Fehérváry Krisztina: Az én házam az én váram: a családi otthonok jelentősége egy hajdani szocialista városban. Ford. Mohácsi Miklós. Café Bábel. 1997. 2. sz. 137-145. p.

Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. Utószó Kosáry Domokos. Ford. Endreffy Zoltán. Budapest – Párizs, Magvető Könyvkiadó - Magyar Füzetek, 1991. 1. köt. XIII, 276 p. 2. köt. VI, 379 p.

A felszabadulás utáni történetünkről. Összeáll. Földesi Margit, Rainer M. János. Szerk. Balogh Sándor. Budapest, Kossuth, 1987.
1. köt. 336 p.
2. köt. 426 p.

Ferber Katalin – Rejtő Gábor: Reform(év)fordulón. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1988. 245 p. Interjúk.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969. 345 p. Változatlan utánny. 1973.

Fényes Hajnalka - Verdes Emese: Döntés preferálással. Felvételi vizsgák a felsőoktatásban 1967 és 1989 között Magyarországon. Szociológiai Szemle. 1999. 2.  sz. 58-76. p.

Fiatal írók tanácskozása. Lillafüred, 1969. Szerk., a szöveget gond., jegyzetekkel ell. Zimonyi Zoltán. Utószó Reményi József Tamás. Budapest, – Miskolc, Széphalom Könyvműhely – Új Kilátó, 1995. 188, XVIII p.

Filmkultúra, 1965-1973. Válogatás. Vál. Bíró Yvette. Budapest, Századvég, 1991. 299 p.

Fock Jenő: A szocializmus építésének gazdaságpolitikája. Beszédek és cikkek, 1963-1972. Budapest, Kossuth

Föglein Gizella: Nemzetiségi politika a Kádár-korszakban. Az MSZMP PB 1958. és 1968. évi nemzetiségpolitikai határozatai. Múltunk. 1997. 1. sz. 220-225. p.

Földes György: Az eladósodás politikatörténete, 1957-1986. Budapest, Maecenas, 1995. 269 p.

Földes György: Hatalom és mozgalom, 1956-1989. Társadalmi-politikai erőviszonyok Magyarországon. Budapest, Reform – Kossuth, 1989. 232 p.

Fricz Tamás: A hatvanas évek és a beat-nemzedék. Ifjúsági Szemle. 1982. 4. sz. 43-52. p.

Fülöp László: A hatvanas évek lírájáról. Kritika. 1971. 11-12. sz. 29-38. p.

Fülöp László: Magyar líra 1972-ben. Irodalomtörténete. 1973. 520-559. p.

Füzi László: Az irodalom helyzettudata. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1993. 302 p.

 

*GGG

A gazdasági mechanizmus reformja. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1966. május 25-27-i ülésének anyaga. Budapest, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, 1966. 292 p.

Gábor Kálmán: A magyar szociológia intézményesüléséről. Interjú Huszár Tiborral. Replika. 1992. 1-2. sz. 31-47. p.

Gábor Kálmán: Társadalmi átalakulás – ifjúsági korszakváltás - ifjúsági kultúra. 70-115. p. In: Közművelődési tanulmányok 1996. Szerk. Szabó Károly. Pécs. JPTE – Magyar Honvédség Humán Főcsoportfőnökség Kulturális Igazgatósága, 1996.

Gáspár Sándor: A párt vezető szerepe, növekedésének és munkastílusának egyes kérdései. Budapest, Kossuth, 1964. 40 p. (Az MSZMP Központi Bizottsága politikai akadémiája) Gedei Norbert: Szkinhedek. Mozgó Világ. 1996. 8. sz. 63-78. p.

Gereben Ferenc: Miről vallanak az olvasmányok? Az olvasói érdeklődés változásai. Kortárs. 1992. 7. sz. 59-67. p.

Gereben Ferenc: Olvasás Magyarországon az 1960-as, 70-es években. Kultúra és Közösség. 1980. 2. sz. 39-52. p.

Gergely Ferenc: Egy kényszer szülte intézmény (a fóti gyermekváros) születése és első évei, 1957-1964. Társadalomkutatás. 1993. 3. sz. 84-91. p.

Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon, 1944-1971. Budapest, Kossuth, 1985. 243 p. (Négy évtized)

Gerő András – Pető Iván: Befejezetlen szocializmus. Képek a Kádár-korszakból. Budapest, Te-Art, 1997. 240 p.

Gosztonyi Péter: A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek. Budapest, Százszorszép, 1993. 196 p.

A gyermekgondozási segély igénybevétele és hatásai, 1967-1980. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1981. 80 p. (Társadalomstatisztikai közlemények. Statisztikai időszaki közlemények 492.)

György Péter: Öntudat és lázálom. A munkás a magyar filmben. Filmvilág. 1990. 6. sz. 9-15. p. A munkásábrázolás matamorfózisai az ötvenes évektől napjainkig.

Gyuris György: Élet és Irodalom. Válogatott repertórium, 1957-1965. Budapest, Lapkiadó Vállalat, 1981. 576 p.

 

*HHH

Halász Gábor: Az ifjúság nevelése és az oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején. Történeti, politikai elemzés. Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1988 [!1989]. 102 p. (Kéziratok, beszámolók, dokumentumok)

Halász Gábor: Az oktatáspolitika szerkezete a hatvanas-hetvenes években. Medvetánc. 1984. 2-3. sz. 73-95. p.

Halász Gábor: Radikális ideológia és kompromisszumos gyakorlat: oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején. Medvetánc. 1988-1989. 4-1. sz. 243-252. p.

Hammer Ferenc – Dessewffy Tibor: A fogyasztás kísértete. Replika. 1997. 26. sz. 31-46. p.

Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 1991. március 14 - június 30. A dokumentumfotókat vál. és a kiadványt szerk. Nagy Ildikó. A műtárgylistát összeáll. és a kiállítást rend. Beke László, Dévényi István, Horváth György. Budapest, Képzőművészeti Kiadó – Magyar Nemzeti Galéria Ludwig Múzeum, 1991. 324 p.

Hazai kis tükör. Magyar írók országjárása 1960-ban. Sajtó alá rend. Meggyesi János. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961. 475 p.

Hegedüs András: Élet egy eszme árnyékában. A beszélgetéseket Zsille Zoltán kész. Kasza Levente közreműködésével. Budapest, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1989. 424 p.

Hegedűs T. András – Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei – a konszolidáció gyermekei. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1989. 231 p. (Gyorsuló idő)

Heller Mária – Némedi Dénes – Rényi Ágnes: A népies beszédmód alakváltozásai az elmúlt harminc évben. A népesedési viták alapján. In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. Szerk. Némedi Dénes. Budapest, Dabasi Ny., 1991. 149-157. p.

Hencz Aurél: A művelődési intézmények és a művelődésigazgatás fejlődése, 1945-1961. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1962. 515 p.

Heller Mária – Némedi Dénes – Rényi Ágnes: Népesedési viták, 1963-1986. Századvég. 1990. 2. sz. 69-105. p.

Ho, Teresa J. – Orosz Éva: Az egészségügy reformja Magyarországon. In: Az államtalanítás dilemmái. Szociálpolitikai kényszerek és választások. Szerk. Landau Edit et al. Budapest, Aktív Társadalom Alapítvány, 1995. 113-126. p.

Hoch Róbert: A reform kudarca. Magyar Tudomány. 1991. 11. sz. 1293-1307. p.

Horváth Csaba: Magyarország 1944-től napjainkig. 3. átd. kiad. Pécs, Prezident Betéti Társaság, 1992. 174 p. (Új magyar történelem. ÉK sorozat)

Horváth M. Ferenc: A „népi ellenőrzés” Magyarországon, 1957-1989. Levéltári Szemle. 1990. 4. sz. 29-40. p.

Horváth Mihály: Rakpart klub. Ahol tanulták a demokráciát. Rubicon. 1990. 1. sz. 28-29. p. Interjú Vári Péterrel, a klub 1990. évi vezetőjével.

Horváth Pál: A dekrétum-háborútól a pápalátogatásig. Vatikáni-magyar kapcsolatok, 1957-1991. Világosság. 1991. 7-8. sz. 561-570. p.

Huszár Tibor: 1968. Prága–Budapest–Moszkva. Kádár János és a csehszlovák intervenció. Budapest, Szabad Tér, 1998. 303 p.

Huszár Tibor: A bumeráng effektus. Értelmiségpolitika 1968 után. Társadalmi Szemle. 1989. 12. sz. 3-21. p.

Huszár Tibor: Harminchárom év a Valóság rabságában. Huszár Tibor interjújából. 1-2. Valóság. 1993. 10. sz. 103-118. p., 11. sz. 99-115. p. Beszélgetés Kőrösi Józseffel a folyóirat volt főszerkesztőjévek.

Húsz év. Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből. Szerk. Lackó Miklós, Szabó Bálint. Bev. Vass Henrik. Kiad. az MSZMP Párttörténeti Intézet – MTA Történettudományi Intézet. Budapest, Kossuth, 1964. 483 p.

*III

Illés Lajos: Titkos fiók. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. 217 p.

Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1961-1972. Vál., szerk., sajtó alá rend. Illyés Gyuláné. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. 420 p.

Ivanics Tibor – Bende István: Athén, Atalanta. Az olimpiai játékok magyar érmesei, 1896-1996. Képes sportlexikon. Budapest, Gratis Plussz, 1996. 288 p.

Iványi Anna, Pogányiné: A társadalmi és paraszti érdekek egyeztetésének tapasztalatai az 1960-as években. Borsodi Szemle. 1987. 3. sz. 58-67. p.

Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig. Magyarország története, 1944-1990. Budapest, Kulturtrade, 1990. 207 p. (Tudás-Egyetem)

 

*ÍÍÍ

Írók pórázon. A Kiadói Főigazgatóság irataiból, 1961-1970. Dokumentumválogatás. Sajtó alá rend., szerk. és a jegyzeteket írta Tóth Gyula. Bev. Veres András. Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézete, 1992. 542 p. (Irányított irodalom)

 

*JJJ

Jakab Zoltán: A sajtótermékek ára és fogyasztása Magyarországon, 1957-1987. Jel–Kép. 1988. 4. sz. 27-39. p.

Jávorka Edit: Életszínvonal a mai magyar társadalomban. Budapest, Kossuth, 1970. 371 p.

Józsa Ágnes: Arszlánpiktúra helyett forradalmi realizmus. Szemelvények az 50-es és 60-as évek kiállítási katalógusaiból és kiadványaiból. Kritika. 1989. 12. sz. 32-34. p.

Józsa Péter: Tíz esztendő. Alakulások a magyar értelmiségben 1967-1977 között. Bev. Kende Péter. In: Évkönyv 9. 2001. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. 42-68. o.

Juhász Pál: A falu megszállása. Vasi Szemle. 1989. 3. sz. 370-373. p.

 

*KKK

Kajári Erzsébet: A magyar belügy és a csehszlovákiai bevonulás 1968-ban. Társadalmi Szemle. 1998. 8-9. sz. 204-221. p.

Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1998. 281 p. (Lassuló idő)

Kamarás István - Nagy Attila: A munkásfiatalok és az olvasás. Kortárs. 1971. 1. sz. 124-131. p. Egy 1968-as reprezentatív vizsgálat alapján.

Kardos László börtönírásai, 1957-1963. Szerk. Pogány Mária. Budapest, Gondolat, 1992. 264 p.

Kádár János: Egységesen. 1968 – Csehszlovákia. Magyarország. 1989. 33. sz. 7. p. Az MSZMP Politikai Bizottsága 1968. április 2-i ülésén a hat szocialista ország pártjainak drezdai találkozójáról készült feljegyzéseinek ismertetése.

Kádár János: A szocializmus megújulása. Válogatott beszédek és cikkek, 1957-1986. Budapest, Kossuth, 1986. 444 p.

Kádár János: Válogatott beszédek és cikkek, 1957-1973. Budapest, Kossuth, 1974. 445 p.

Kádár János: Végakarat. Az interjút kész. és a dokumentumokat vál. Kanyó András. Szerk. Veres Mária. Budapest, Hírlapkiadó Vállalat, 1989. 277 p. (Tabu)

Kemény István: Kompromisszumok egyezség nélkül. In uő: Szociológiai írások. Szeged, Replika, 1992. 201-218. p.

Kende Péter: Az engedményektől az érdekegyeztetésig. In uő: A párizsi toronyból. Budapest, Cserépfalvi, 1991. 79-95. p.

Kende Péter: A tovatűnt Kádár-rendszer. In uő: A párizsi toronyból. Válogatott politikai írások, 1957-1989. Budapest, Cserépfalvi, 1991. 77-159. p.

Keserű Katalin: A pop-art megítélése a 60-as években Magyarországon. Magyar Szemle. 1992. 1. 60-65. p.

Keserű Katalin: Variációk a Pop Artra. Fejezetek a magyar művészetből, 1950-1990. Budapest, Új Művészet Kiadó, 1993. 104 p.

Kéri László: Előéletünk utóélete. Mozgó Világ. 1988. 12. sz. 108-119. p. A „60-as évek” értelmezése: lassú politikai változás, életformaváltás, határozott ellenkultúra-törekvés, a politikai konfrontáció lehetősége, amely 1968-ban érte el csúcspontját.

Király Béla: A magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956-1963. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bev. Péter Katalin. Budapest MTA Történettudomány Intézet, 1993. 379-381. p.

Kiss Ferenc: Legújabb líránk állapotáról. Alföld. 1963. 3. sz. 3-15. p.

Kiss Gy. Csaba: A nemzeti kérdés a 60-as és 70-es évek magyar irodalmában. Nem fiktív műfajok. Alföld. 1991. 6. sz. 43-63. p.

Kiss István Zoltán: Magyar könnyűzenei lexikon 1962-től. Budapest, Zaj-Zon Kiadó, 1998. 467 p.

Klézl Róbert: Az 1968-as reform - a pártközpontból nézve. Új Fórum. 1989. 12. sz. 13-15. p.

A kollektivizmus bűvkörében. Budapesti Negyed. 1994. 3. sz. 137-186. (Balázs Magdolna: Az Ifipark ; Szücs György: A „zsarnokság” szoborparkja ; Voigt Vilmos: Éljen és virágozzék...A budapesti május elsejékről.)

Kolosi Tamás: Társadalmi struktúra és szocializmus. Budapest, Kossuth, 1974. 232 p.

Koncz Gábor: A magyar zenekultúra statisztikai elemzése, 1960-1980. Kultúra és Közösség. 1982. 1-2. sz. 96-114. p.

Kopátsy Sándor: Húsz év után. Budapest, Pénzügykutató Rt., 1989. 233 p. (Reform könyvek)
Az 1968-as gazdasági reform.

Korforduló. Kísérletek és változatok az autonómiára, 1968-1992. Az 1992. évi Tokaji Írótábor tanácskozása. Szerk. Zimonyi Zoltán. Miskolc, Tokaji Írótábor Egyesület, 1993. 279 p. (A Tokaji Írótábor évkönyve 2.)

Kovács Tibor: A településhálózat fejlődése, 1960-1980 között. In: Területfejlesztési politika Magyarországon. Szerk. Bartke István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985. 115-174. p.

Kozák Gyula: Marwick szerint (a hatvanas évek) világ(a). In: Évkönyv 9. 2001. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. 9-41. p.

Kozák Istvánné: A cigány lakosság társadalmi-gazdasági helyzetének alakulása a hatvanas évek elejétől napjainkig. Baranyai Művelődés. 1985. 2. sz. 3-10. p.

Köpeczi Béla: A magyar kultúra harminc éve, 1945-1975. 2. átd. bőv. kiad. Budapest, Kossuth, 1977. 243 p.

Köpeczi Béla: A magyar kultúra útja, 1945-1985. Budapest, Kossuth, 1986. 291 p.

Köpeczi Béla: A társadalmi tudat fejlődése hazánkban az utóbbi másfél évtizedben
Párttörténeti Közlemények. 1975. 3. sz. 39-50. p.

Kuczi Tibor: Beszédmódok a marxizmusoktatásban. A Tájékoztató című periodika elemzése. In: Tükör által homályosan. Tanulmányok az ideológiáról. Szerk. Szabó Márton. Budapest, MTA Társadalomtudományi Intézete, 1990. 124-140. p. A tudományos szocializmus kötelező tantárgy oktatóinak gondolkodás- és érvelésmódja a Tájékoztató 1968-1988 között megjelent számainak tartalomelemzése alapján.

*LLL

Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1999. 135 p.

Ladányi Andor: Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a felsőoktatás útja a felszabadulás után. Budapest, Tankönyvkiadó Budapest, Vállalat – Oktatáskutató Intézet, 1989. 431 p.

Laki László: A társadalom, a gazdaság és a társadalmi mobilitás néhány összefüggése a hatvanas és a hetvenes években. Társadalomtudományi Közlemények. 1983. 4. sz. 616-631. p.

Lakos Sándor: Társadalmi, gazdasági változások az elmúlt 15 évben Magyarországon. Magyar Tudomány. 1975. 10. sz. 581-593. p.

A lakosság jövedelme és fogyasztása 1960-1974. Szerk. Zafir Mihály. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1976. 87 p. (Statisztikai időszaki közlemények 378.)

A lakosság jövedelme és fogyasztása 1960-1979. Szerk. Zafir Mihály. Budapest, Statisztikai Kiadó, 1981. 98 p. (Staisztikai időszaki közlemények 485.)

Lázár Guy: A magyar lakosság politikai-történelmi tudata – a közvéleménykutatások tükrében. 1969-1980. Budapest, Tömegkommunikációs
Kutatóközpont, 1983. 94 p.

Lengyel László: Végkifejlet. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. 317 p. (Fehéren feketén)

Lénárd Ödön: Koncentrált támadás a „hallgató egyház” ellen. Az 1961-es perhullám. Vigilia. 1991. 6. sz. 402-414. p., 7. sz. 508-517. p., 8. sz. 587-595. p., 9. sz. 691-697. p.

Lóránt Károly: Iparpolitika és iparfejlődés a hatvanas és a hetvenes évekbetizedben. Gazdaság. 1981. 3. sz. 5-25. p.

Lőkös László: Mezőgazdaságunk helye és szerepe a népgazdaságban 1960 és 1972 között. In: Mezőgazdaság, agrártudomány, agrártörténet. Szerk. Gunst Péter. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. 113-162. p.

Lóránt Károly: Gazdasági fejlődésünk kritikus kérdései, 1968-1988. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 1988. 115 p. A magyar gazdaság második világháború utáni helyzetéről.

 

*MMM

A magyar agrártársadalom a jobbágyságtól felszabadulásától napjainkig. Szerk. Gunst Péter. Budapest, Napvilág, 1998. 437 p.

A magyar demokratikus ellenzék, 1968-1988. Interjúk. Kész. Csizmadia Ervin. Budapest, T-Twins Kiadó, 1995. 380 p.

A magyar film húsz éve, 1945-1965. Szerk. és az előszót írta Homoródy József. Budapest, Magvető Kiadó, 1965. 235 p.

A magyar irodalom története, 1945-1975. Szerk. biz. Béládi Miklós, Bodnár György, Sőtér István. Budapest, Akadémiai Kiadó.1. köt. Irodalmi élet és irodalomkritika. Szerk. Béládi Miklós. 2. változatlan kiad. 1984. 527 p. 2/1-2. köt. A költészet. Szerk. Béládi Miklós. 1986. 562, 563-1150. p.

A magyar munkásmozgalom története, 1963-1980. Szerk. Molnár János. Közread. a Magyar Szocialista Munkáspárt Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem.
Budapest, Kossuth, 1981/1982. 215 p.

A magyar népi demokrácia története, 1944-1962. Szerk. Balogh Sándor, Jakab Sándor. Budapest, Kossuth, 1978. 382 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusának jegyzőkönyve, 1959. november 30-december 5. Budapest, Kossuth, 1960. 640 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusának jegyzőkönyve, 1962. november 20-24. Budapest, Kossuth, 1963. 530 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusának jegyzőkönyve, 1966. november 28—december 3. Budapest, Kossuth, 1967. 519 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusának jegyzőkönyve, 1970. november 23-28. Budapest, Kossuth, 1971. 543 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1956-1962. Sajtó alá rend. Vass Henrik, Ságvári Ágnes. Közread. az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézet. Budapest, Kossuth, 1964. 621 p.
2. bőv. kiad. 1973. 636 p.
3. kiad. 1979. 744 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1963-1966. Szerk. Vass Henrik. Közread. az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézet. Budapest, Kossuth, 1968. 590 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1967-1970. Szerk. Vass Henrik. Közread. az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. Budapest, Kossuth, 1974. 749 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1971-1975. Összeáll. és szerk. Vass Henrik. Közread. az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. 2. változatlan kiad. Budapest, Kossuth, 1979. 1044 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1957-1958. évi jegyzőkönyvei. Szerk. és jegyzetekkel ell. Némethné Vágyi Karola, Soós László, T. Varga György, Ujváry Gábor. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1997. 951 p. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok 29.)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1959-1960. évi jegyzőkönyvei. Szerk. Soós László. Jegyzetekkel ell. S. Kosztricz Anna, Némethné Vágyi Karola, Simon István, Soós László. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1999. III, 1024 p. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok 35.)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának kongresszusi irányelvei. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata a személyi kultusz éveiben a munkásmozgalmi emberek ellen indított törvénysértő perek lezárásásáról. Budapest, Kossuth, 1962 60 p.

Magyarország a XX. században. Szerk. Balogh Sándor. Budapest, Kossuth, 1985. 534 p.

Magyarország agrártörténete. Agrártörténeti tanulmányok. Szerk. Orosz István, Für Lajos, Romány Pál. Budapest, Mezőgazda, 1996. 806 p.

Magyarország művelődési viszonyai, 1960-1982. Szerk. Barta Barnabás. Írta és az adatokat összeáll. Erdész Tiborné et al. Budapest, Kossuth, 1984. 307 p.

Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Egyetemi tankönyv. Szerk. Perczel György. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 1996. 653 p.

Magyarország társadalomtörténete. 3/1-2. köt. 1945-1989. Válogatott tanulmányok. Sorozatszerk. Kovács István Gábor. Szerk. Fokasz Nikosz és Örkény Antal. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. 404, 476 p. (Nagyítás. Szociológiai könyvek 15-16.)

Magyarország története, 1918-1990. Egyetemi tankönyv. Szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. Budapest, Korona, 1995. 347 p.
2. kiad. 1997

Major Máté: Közlekedés és gazdaság. Budapest, Magvető, 1984. 346 p. (Gyorsuló idő)

Malecz Attila: Zene ízlés Magyarországon. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1987. 189 p. (Tanulmányok, beszámolók, jelentések)

Márkus István: A hazai mezőgazdasági kisárutermelés az 1960-70-es években. Társadalmi feltételek és következmények. Századvég. 1991. 2-3. sz. 193-201. p.

Medgyesi Éva, Szabóné: A termelőerők és a vállalatok fejlődése a mezőgazdaságban, 1961-1977. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981. 177 p. (A szocialista vállalat 12.)

Miltényi Károly: A gyermekgondozási segély népesedési és gazdasági hatásai. Statisztikai Szemle. 1971. 8-9. sz. 816-826. p.

Mindszenty és a hatalom. Tizenöt év az USA-követségen. A dokumentumokat vál., bev. és jegyz. Ólmosi Zoltán. Szerk. Urbán Károly. Budapest, Lex, 1991. 212 p.

Mink András: A hatalomgyakorlás lehetőségei és korlátai a 60-as években. In: Rendi társadalom, polgári társadalom. 3. köt. Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, 1989. június 15-18. Szerk. Á. Varga László. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár 1991. 377-381. p. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 16.) Az 1989-ben Salgótarjánban megtartott konferencia előadásai a társadalmi
konfliktusokról és kezelésük technikáiról.

Miszlivetz Ferenc: Az 1968-1989-es világforradalom és következményei. Miszlivetz Ferenc interjúja Immanuel Wallersteinnel. Mozgó Világ. 2000. 4. sz. 78-87. p.

Molnár Gergely: Eszme és gyakorlat. Mozgó Világ. 1976. 4. sz. 44-51. p. A 60-as évek második felének ifjúsági mozgalmairól.

Molnár István: Szakmunkásképzés, migráció az ötvenes (és hatvanas) évek adatai tükrében. In: Migráció a Kárpát-medencében. Szerk. Micheller Magdolna, Virágné Horváth Erzsébet. Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, 1994. 267-278. p.

Molnár Péter: A felsőfokú továbbtanulási igény kialakulásának és megvalósulásának feltételei hátrányos társadalmi helyzetű fiataloknál. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989. 146 p.

Az MSZMP szövetségi politikájának kialakulása, eróziója és válsága című témakör. In: A modellváltás anatómiája. Szerk. Várnai Györgyi. Budapest, Alfaprint ny., 1989. 13-36. p.

Murai György: Adalékok a Magyar Televízió történetének kezdeteihez. Múltunk. 1993. 1. sz. 77-91. p.

 

*NNN

Nádasné Uhrin Györgyi: A gyermekgondozási díj bevezetésének hatása a születések alakulására Békés megyében. Demográfia. 1996. 4. sz. 371-375. p.

Nánay István: Amatőr színházak tündöklése és bukása. Színháztudományi Szemle. 1986. 19. sz. 179-251. p.
Kapcsolatuk a közönséggel, hadakozásuk a „hivatallal” 1968-1975-ig.

Nemes Károly: Hol tart a magyar filmművészet? Budapest, Kossuth, 1971. 157 p. (Napjaink kérdései)

Nemes Károly: Miért jók a magyar filmek? Tanulmányok. Budapest, Magvető, 1968. 305 p. (Elvek és utak)

Nemes Károly: Sodrásban… A magyar film 25 éve, 1945-1970. Budapest, Gondolat, 1972. 252 p.

Nemeskürty István: A magyar film története, 1912-1963. Budapest, Gondolat,
1965. 333 p.

Nemeskürty István: Fábri Zoltán, a képalkotó művész. Budapest, Szabadtér, 1994. 272 p.

Nemeskürty István: A film ma. Az antológiát szerk., vál. és bev. Nemeskürty István. Budapest, Gondolat, 1971. 232 p.

Németh Jánosné: Az idegenforgalom és az emigráció kérdése az MSZMP Poltikai Bizottsága előtt 1960-ban. Forrásközlés. Levéltári Szemle. 1993. 2. sz. 42-65. p.

Németh József: Értelmiség és konszolidáció, 1956-1962. Budapest, Kossuth, 1988. 196 p. (Négy évtized)

Népesedési viták Magyarországon, 1960-1986. A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet tudományos vitaülése. Budapest, 1988. június 2. Szerk. Monigl István. Budapest, KSH Népességtudományi Kutató Intézete, 1990. 186 p.

Népesedéspolitika és fontosabb dokumentumai az 1960-as évtizedben Magyarországon. Dokumentumgyűjtemény. Összeáll. Monigl István. Budapest, KSH, 1992. 135 p. (KSH Népességtudományi Kutató Intézet Intézet kutatási jelentései. Demográfiai tájékoztató füzetek 12.)

 

*NY

Nyers Rezső: Feljegyzések 1968-ból, a csehszlovákiai intervencióról. História. 1993. 9-10. sz. 35-50. p.

Nyitrai Ferencné: A gazdasági reformfolyamat húsz éve. Reformelképzelések megvalósulása, tanulságok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 1988. 98 p. (Műhelytanulmányok)

Nyitrai Ferencné: A magyar gazdaság negyven éve. Budapest, Kossuth, 1985. 385 p.

Nyitrai Ferencné: A magyar ipar fejlődése és távlatai. Budapest, Kossuth, 1971. 149 p.

*OOO

Oktatás-művelődés, 1950-1985. Összeáll. Csizmazia Károlyné, Fehér Kálmánné, Straub Antalné. Budapest, Statisztikai Kiadó Vállalat, 1987. 216 p.

Olajos Árpád: Munkaerőhelyzet 1968-ban. Statisztikai Szemle. 1970. 5. sz. 550-561. p.

Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. Demokratikus és szocialista agrárátalakulás, 1945-1961. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972. 258 p.

 

*PPP

Pap László: Tíz év és ami utána következett, 1945-1963. Adalékok a Magyarországi Református Egyház XX. századi történetéhez. Bern, Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1992. 424 p.

Pataky Iván: ’68 forró nyara. A Magyar Néphadsereg közreműködése Csehszlovákia 1968. évi megszállásában. Budapest, Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, 1993. 112 p. (Emlékek, sorsok, katonatörténetek 16.)

Pataky Iván: A Magyar Néphadsereg és az intervenció. História. 1993. 9-10. sz. 54-57. p.  Csehszlovákia 1968-as megszállása.

Pál József, N.: Gondolatkísérlet Németh László és a hatvanas évek viszonyáról. Új Forrás. 1996. 4. sz. 32-42. p.

Pál József, N.: A népi írókról szóló állásfoglalás történeti-ideológiai háttere. Új Forrás. 1989. 2. sz. 32-42. p.

Pál József, N.: Pillantás a Molnár Erik-vitára. Új Forrás. 1994. 6. sz. 20-30. p. Történelemszemléleti-ideológiai vita az 1960-as években.

Pálmai Kálmán: Magyar líra 1970-ben. Irodalomtörténet. 1971. 560-584. p.

Pethő László: A migráció néhány kérdése egy jászsági településen az 1960-70-es években. Zounuk. 1991. 225-236. p.

Péteri György: A Magyar Központi Statisztikai Hivatal és a gazdasági reform. Statisztikai Szemle. 1992. 10. sz. 834-839. p.

Pető Iván: A gazdaságirányítási mechanizmus és a reform megítélésének változásai a hatvanas évek közepén. Medvetánc. 1986. 4.-1987. 1. sz. 63-100. p.

Pető Iván – Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985. 1. köt. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka, 1945-1968. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1985. 764 p.

Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom, 1945-1981. Budapest, Gondolat, 1982. 663 p.

 

*RRR

Rainer M. János: Kémeink az Oxford Streeten. Esettanulmányok a magyar hírszerzés történetéből, 1957-1967. In: Évkönyv 9. 2001. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. 69-86. p.

Rácz József: A magyarországi kábítószerezés koncepciói. Esély. 1990. 4. sz. 37-43. p. A magyarországi kábítószer-fogyasztás és fogyasztók képe és kezelése a politikában, a tömegkommunikációban és a szakirodalomban a hatvanas évektől.

Reform of the Economechanism in Hungary. Ed. by Ottó Gadó. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972. 314 p.

Reisz László: Gazdasági és társadalmi koncepciók a politikai propagandában, 1962-1980. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1988. 136 p. (Történeti és statisztikai füzetek 9.)

Reményi József Tamás: A hattyúnyakú paradoxon. Fiatal írók tanácskozása – Lillafüred, 1969. Orpheus. 1992. 4. sz. 32-42. p.

Rendek László - Kocsondi József - Németh József: A háztáji gazdaságok vizsgálatának eredményei Vas megyében az 1960-as évek első felében.
Vasi Szemle. 1992. 3. sz. 389-408. p.

Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése, 1956-1962. Szerk. Huszár Tibor, Szabó János. Budapest, Zrínyi, 1999. 435 p.

Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése, 1956-1962. Szerk. Huszár Tibor, Szabó János. Budapest, Zrínyi, 1999. 435 p.

Révész Sándor: Aczél és korunk. Budapest, Sík, 1997. 435 p.

Romány Pál: Tervek, viták és torzulások az agrárpolitikában, 1957-1961. Gazdálkodás. 1991. 6. sz. 60-67. p., 10. sz. 47-54. p.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, Osiris, 1999. 662 p. (Osiris Tankönyvek)
2. jav. kiad. 2000.

Rózsa Gyula: Jucika átka. Mozgó Világ. 1992. 6. sz. 42-50. p. A magyar karikatúra teljesítménye és közelmúltja.

Rózsa János - Münnich Iván: Erőszakos bűnözés az elmúlt negyedszázadban. In: Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok, 23. kötet. Szerk. Gödöny József. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986. 229-286. p.

 

*SSS

Salamon Konrád: Magyar történelem, 1914-1990. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 322 p.

Sarnyai Csaba Máté: A Magyar Katolikus Püspöki Kar és az ifjúság, 1964-1994. Egyházfórum. 1996. 4. sz. 30-38. p.

Schlett István: A 60-as évek a magyar filmben. A béke és a konszolidáció arcai. Filmkultúra. 1983. 4. sz. 5-12. p.

Schulcz Katalin: A kiegyezés esélyei a hatvanas években. Hungarológia. 1994. 5. sz. 30-39. p.

Simon Péter: Három kézirat - adalékul a hazai politikai gondolkodás hatvanasévekbeli történetéhez. Elmélet és Politika. 1985. 1. sz. 146-158. p.

Sipos Péter: Kádár János és az 1968. évi bevonulás. História. 1992. 8. sz. 22. p.

Solymosi Zsuzsa – Székelyi Mária: Három mérnök évjárat összehasonlító vizsgálata. Budapest, ELTE Szociológiai Intézete, 1986. 285 p. (Műhelytanulmányok). A Bpi Műszaki Egyetemen 1953-ban, 1963-ban és 1973-ban nappali tagozaton végzett férfiak életútja, mobilitása, családja, élet- és munkakörülményei.

Soós Károly Attila: Béralku és „sérelmi politika”. Adalékok a mechanizmusreform
1969. évi első megtorpanásának magyarázatához. Medvetánc. 1984. 2-3. sz. 227-
245. p.

Standeisky Éva: Az írók és a hatalom, 1956-1963. Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 481 p.

Standeisky Éva: Mélyrétegi metszet. Jobboldali fiatalok a hatvanas években. In: Évkönyv 9. 2001. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. 87-110. p.

Sükösd Mihály: Beat - hippi - punk. 2., bőv. kiad. Budapest, Kozmosz Kiadó, 1985. 143 p.

Sükösd Mihály: Beat - hippi - punk. 2. bőv. kiad. Budapest, Kozmosz Kiadó, 1985.
143 p.

Sükösd Mihály: Folyóirat és történelem. Valóság: 1963-1993. In uő: Merengő. Budapest, Editorg, 1994. 7-79. p.

 

*SZSZ

Szabadi Judit: Hagyomány és korszerűség. Avantgarde kezdeményezések a 60-as évek magyar festészetében. Budapest, Magvető, 1987. 105 p.

Szabó B. István: Irodalompolitika a hatvanas években. Egy jellemző példa, Örkény István. História. 1996. 9-10. sz. 36-38. p.

Szabó György: Magyar líra, 1960. Valóság.1961. 5. sz. 35-50. p.

Szakács Sándor: Gazdaságpolitika és gazdaság, 1957-1968. Információs Szemle. 1989. 1. sz. 101-123. p.

Szakács Sándor: A Kádár-korszak történetéből, 1960. Mezőgazdaság és politika. História. 1995. 4. sz. 22-25. p.

Szakács Sándor: A reform kérdése és a termelés. Meghatározottságok és
adottságok a magyar mezőgazdaságban, 1968-1985. Agrártörténeti Szemle. 1989. 1-
4. sz. 56-117. p.

Szakadát István: Vörös bárók. In: Modernizációs szigetek. A siker
szerkezete a késői államszocializmusban. Szerk. Tamás Pál. Budapest, MTA Politikai Tud. Int. - MTA Társ. Konflikt. Kut. Közp., 1992. 224-257. p.

Szakolczai Attila: Az amnesztia. Beszélő. 1997. 5. sz. 74-76. p.

Szamuely László: A mechanizmusvita második hulláma és az 1968. évi reform
Magyarországon. Gazdaság. 1985. 2. sz. 94-115. p.

Szántó Miklós: A magyar szociológia 1960 és 1968 között. Szociológiai Szemle.
1995. 3. sz. 95-122. p.

Szántó Miklós: A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1998. 348 p.

Szász János András: Szellemi-érzelmi áttörés a diktatúrán. Avantgard ifjúsági
színjátszás, 1968-1972. Kultúra és Közösség. 1989. 3. sz. 92-99. p.

Szelényi Iván: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992. 249 p.

Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika. Budapest, Európa, 1990. 585 p.

Szelényi Iván – Konrád György: Az új lakótelepek szociológiai problémái.
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969. 212 p.

Szenti Tibor: Divatváltozás – életformaváltás. Tekintet. 1992. 8. sz. 123-127. p.
A parasztság városba költözése az 1960-as években.

Szigeti Péter: Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon a hatvanas évek elejétől
napjainkig a főbb demográfiai szempontok szerint. In: Az öngyilkosság a
szociálpszichiátria szempontjából. Szerk. Buda Béla, Füredi János. Budapest, BVV
Rota, 1986. 68-98. p.

A szocialista gazdálkodás fekete könyve. Elvesztegetett évtizedek. Összeáll. Baják László, Somogyi Gyula. Budapest, Business Klub, 2002. 179 p.

Szöveggyűjtemény a magyar munkásmozgalom története tanulmányozásához, 1945-1962. Szerk. Boros Zsuzsanna. Összeáll. Gyarmati György, Pál Lajos, Schlett István. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1981. 572 p.

 

 

*TTT

Taar Ferenc: Bomló világ. Tanyák, sorsok, emberek. Debrecen, Csokonai Kiadó, 1999. 234 p. (Csokonai literatúra könyvek)

Tamás Pál: Technológiai függőség, új középosztály és a gazdasági fejlődés modelljei a késői államszocializmusban. In: Modernizációs szigetek. A siker szerkezete a késői államszocializmusban. Szerk. Tamás Pál. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete – MTA Társadalmi Konflikt. Kut. Közp., 1992. 11-61. p.

Tar Imre: A parasztság társadalmi-termelési viszonyainak átalakulása, 1930-1985. Budapest, Kossuth, 1987. 229 p.

Tábor Ádám: Hatvanas évek: a folytatás és a kezdet. Egy irodalmi szabadságharc kezdeteinek krónikája. In uő: A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről. Budapest, Balassi, 1997. 15-35. p.

Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Szerk. Andorka Rudolf, Buda Béla. Budapest, Kossuth, 1986. 193 p.

A társadalmi rétegződés Magyarországon. 15000 háztartás 1963. évi adatai. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 1966. 420 p. (Statisztikai időszaki közlemények 90. köt. 1960/11.)

A távlati tervezés keretében született népesedéspolitikai koncepciók, 1968-1982. Összeáll. Monigl István. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet, 1988. 376 p.

Tibori Tímea: Szisztematikus elhallgattatások a művészetben és hatásuk a
befogadókra. In: „Társadalmi idő - szabadidő.” A szabadidő új problémái a mai
társadalmakban. Szerk. Tibori Tímea. Budapest, Magyar Szabadidő Társaság, 1995.
345-359. p.

Timár Mátyás: Gazdaságpolitika Magyarországon, 1967-1973. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973. 357 p.

Történelmi utunk. Állásfoglalás a jelen helyzet kialakulásának történeti okairól. A munkabizottság vezetője Berend T. Iván. Társadalmi Szemle. 1989. különszám. 80 p.

Tőkés Rudolf: A kialkudott forradalom. Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalomutódlás, 1957-1990. (Hungary's negotiated revolution.) Ford. Székely Dániel, Tóth Imre Zoltán. Budapest, Kossuth, 1998. 471 p.

Tüskés Tibor: A jelenkor indulása, 1958-1964. Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 1995. 123 p.

 

*UUU

Urbán Mária: Tárgyak és alakok fehér fal előtt. A paraszti kultúra a magyar filmekben, 1963-1968. Filmkultúra. 1988. 3. sz. 23-34. p.

Az új Magyarország 40 éve. Társadalom – politika – gazdaság – kultúra. Tudományos ülésszak. Budapest, 1984. dec. 10-12. Szerk. Kulcsár Kálmán, Pritz Pál. Budapest, Akadémiai Kiadó – Kossuth, 1985. 323 p.

 

*VVV

Vaczkó László: Virrasztótűz. Egy ellenálló mozgalom története. Budapest, Kortárs, 2001. 188 p.

Valuch Tibor: A hagyományos világ alkonya. Paraszti társadalom, mezőgazdaság és kollektivizálás Homokmégyen 1956-1961 között. Budapest, Országos Közművelődési Központ, 1987. 59 p. (Szociográfiai munkafüzetek, Homokmégyi műhelytanulmányok 3.)

Valuch Tibor: A magyar művelődés 1948 után. In: Magyar művelődéstörténet. Szerk. Kósa László. Budapest, Osiris, 1998. 460-565. p.

Varga Balázs: Károlyi Mihály újratemetése. Sic Itur Ad Astra. 1993. 2-4. sz. 43-56. p. 1962. március 18.

Varga György, T. - Szakadát István: Íme, a nómenklatúrák! Az MDP és a volt MSZMP hatásköri listái. Társadalmi Szemle. 1992. 3. sz. 73-95. p.

Varga Lajos Márton: Harmincéves a Mélytengeri áramlás. Beszélgetés Csák Gyulával szociográfiájának hajdani fogadtatásáról. Népszabadság. 1993. 274. sz. November 24. 22. p.

Varga Suplic Sándor: A területi szövetségek és a TOT megformálása, 1961-1967. Budapest, Kossuth, 1988, 123 p. (Négy évtized 16.)

Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekegyesítés és szövetkezetek Magyarországon, 1956-1967. Budapest, Napvilág, 2001. 162 p. (Politikatörténeti füzetek 18.)

Várnai Györgyi: Társadalmi rétegződés Magyarországon 1962-1981. Adatok az egyenlőtlenségi rendszer változásairól. Társadalomtudományi Közlemények. 1985. 1. sz. 24-35. p.

Vásárhelyi Mária: „A puha diktatúra gondtalan évei.– A közgondolkodás néhány jellegzetessége. Mozgó Világ. 1992. 6. sz. 38-41. p.

Veres Mária – Bächer Iván: Beszélgetések Aczél Györggyel. Mozgó Világ. 1992. 3. sz. 51-60. p.

Végvári Jenő: Gazdasági reálfolyamatok Magyarországon 1960-1992. Társadalmi Szemle. 1994. 5. sz. 3-7.p.

Veres Ildikó: Az írószereptől az értékorientációs vizsgálatokig. Irodalomszociológiai kutatások az Irodalomtudományi Intézetben. Valóság. 1996. 3. sz. 33-48. p.

Vida István: A magyar pártvezetés és a csehszlovák válság, 1968. január-október. História. 1993. 9-10. sz. 35-50. p.

Vitányi Iván: Vitairat a mai magyar művelődésről. Budapest, Gondolat, 1983. 275 p.

 

*WWW

Wessely Anna: Utazó emberek, utazó tárgyak. Ford. B. E. Replika. 2000. 39. sz. 95-106. p.

 

*ZZZ

Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956-1963. Dokumentumok. Szerk. Cseh Gergő Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit. Budapest, Osiris, 1999. 543 p.

Zimonyi Zoltán: Szabadulólevél. A „népi” írókról című állásfoglalás harminc év után. Forrás. 1989. 4. sz. 40-61. p.

Zinner Tibor: Kegyelem, 1960. História. 1992. 1. sz. 22. p.

Zöldi László: Az ÉS vitái. Az Élet és Irodalom három évtizede. Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1987. 191 p.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2007. április 11. szerda

Keresés a honlapon