___NINETEEN FIFTY-SIX IN RECENT HISTORICAL WRITING. STUDIES [EZERKILENCSZÁZÖTVENHAT AZ ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOMBAN. Tanulmányok]___Back

Szerkesztő: Gyáni Gábor-Rainer M. János


TARTALOM
BEVEZETÉS

HISTORIOGRÁFIA, FOGALMI KÉRDÉSEK
GYÁNI GÁBOR: Forradalom, felkelés, polgárháború. 1956 fogalmi
dilemmái

RIPP ZOLTÁN: Problémák, hiányok és nézetkülönbségek 1956
történetírásában


A FORRADALOM TÁRSADALOMTÖRTÉNETE
MARK PITTAWAY: A magyar forradalom új megközelítésben: az ipari
munkásság, a szocializmus széthullása és rekonstrukciója, 1953-1958

VAJDA ZSUZSANNA-EÖRSI LÁSZLÓ: "Szent suhancok": az 1956-os
felkelés résztvevoi

GYÁNI GÁBOR: A forradalom társadalomtörténeti paradoxonjai


A FORRADALMI MOBILIZÁCIÓ
RAINER M. JÁNOS: Állami eroszak és ellenállás Magyarországon
1956 elott

HORVÁTH SÁNDOR: Kollektív eroszak és városi térhasználat 1956-ban

STANDEISKY ÉVA: Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban

TÓTH ÁGNES: Vádlottak-vádak-ítéletek Bács-Kiskun megyében
1956 után


A FORRADALOM SZIMBÓLUM- ÉS ESZMETÖRTÉNETE
169 STANDEISKY ÉVA: Eszmék az 1956-os forradalomban

RÉVÉSZ SÁNDOR: Kommunisták a forradalomban

STANDEISKY ÉVA: Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban

GYARMATI GYÖRGY: Kossuth-címeres forradalom 1956-ban


A MAGYAR ÖTVENHAT ÉS A VILÁG
DAVID HOLLOWAY-VICTOR MCFARLAND: Az 1956-os magyar forradalom
a hidegháborús katonai konfrontáció kontextusában

GÜNTER BISCHOF: Ebéd utáni szunyókálás: Eisenhower és az 1956-os
magyar válság

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: 1956 nem hivatalos visszhangja a Szovjetunióban


A FORRADALOM REPREZENTÁCIÓJA
P. MÜLLER PÉTER: 1956 újraértelmezései a Kádár-korszak drámáiban
és színpadán

THOMAS COOPER: Az ábrázolásmód rekonstruálása: az 1956-os
események és az irodalom

BOROS GÉZA: Eltemetett képek. Fotóhasználat az 1956-os forradalom
emlékkultuszában

RADNÓTI SÁNDOR: A sokaság drámája. Megjegyzések Papp András
és Térey János színmuvéhez, kitekintéssel és visszatekintéssel


A FORRADALOM EMLÉKEZETE
VAJDA JÚLIA: 1956 - ahogy azt a soá túléloi elbeszélik

TÓTH ESZTER ZSÓFIA: Munkások és munkásnok ötvenhatos megéléstörténetei

Editors: Gábor Gyáni and János M. Rainer


CONTENTS
INTRODUCTION

HISTORIOGRAPHY, CONCEPT-RELATED QUESTIONS
GÁBOR GYÁNI: Revolution, uprising, civil war. The conceptual dilemmas of 1956
ZOLTÁN RIPP: Problems, gaps and disagreements in the historiography of 1956

THE SOCIAL HISTORY OF THE REVOLUTION
MARK PITTAWAY: A new approach to the Hungarian Revolution: the industrial working class and the disintegration and reconstruction of socialism, 1953-1958
ZSUZSANNA VAJDA AND LÁSZLÓ EÖRSI: "Holy youths": the participants in the 1956 uprising
GÁBOR GYÁNI: The social-history paradoxes of the revolution

REVOLUTIONARY MOBILIZATION
JÁNOS M. RAINER: State violence and resistance in Hungary
SÁNDOR HORVÁTH: Collective violence and urban use of space in 1956
ÉVA STANDEISKY: Sensibility and sense in the 1956 Revolution
ÁGNES TÓTH: Accused, charges and sentences in Bács-Kiskun County after 1956
THE HISTORY OF SYMBOLS AND IDEAS IN THE REVOLUTION
ÉVA STANDEISKY: Ideas in the 1956 Revolution
SÁNDOR RÉVÉSZ: Communists in the revolution
ÉVA STANDEISKY: The past followed and rejected in the 1956 Revolution
GYÖRGY GYARMATI: The revolution of the Kossuth coat of arms in 1956

THE HUNGARIAN FIFTY-SIX AND THE WORLD
DAVID HOLLOWAY AND VICTOR McFARLAND: The 1956 Hungarian Revolution in the context of Cold War military confrontation
GÜNTER BISCHOF: After-lunch nap: Eisenhower and the 1956 Hungarian crisis
ZOLTÁN SZ. BÍRÓ: The unofficial response to 1956 in the Soviet Union

REPRESENTATION OF THE REVOLUTION
PÉTER P. MÜLLER: Reinterpretation of 1956 in the dramas and on the stage of the Kádár period
THOMAS COOPER: Reconstructing the mode of depiction: 1956 ideas and the literature
GÉZA BOROS: Buried pictures. The use of photography in the memorial cult of the 1956 Revolution
SÁNDOR RADNÓTI: The drama of multitude. Notes on the play by András Papp and János Térey: looking outwards and looking back

RECOLLECTIONS OF THE REVOLUTION
JÚLIA VAJDA: 1956-survivors tell their story
ESZTER ZSÓFIA TÓTH: The survival stories of working men and women


Please send comments or suggestions.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Last updated:  Monday, 14-July-2008

Search website