___Sajtóvisszhang, fotók: MOLNÁR ADRIENNE: 89:56. ÖTVENHATOSOK A RENDSZERVÁLTÁSRÓL___Vissza

NÓVÉ BÉLA: Gyászmunka vagy halotti tor?
Molnár Adrienne: Ötvenhatosok a rendszerváltásról

1956-os Intézet, Budapest, 2009. 288 oldal, 3000 Ft

Az 1956-os Intézet legfrissebb kiadványa, mint címe is jelzi, a kettős memento jegyében született: a 89-es rendszerváltó év s az 56 jelképeit, legitimációját - számos ellentmondással - újjáélesztő harmadik köztársaság kikiáltásának huszadik évfordulójára. A válogatás az Oral History Archívum interjúiból 89 emlékezés tematikus részleteit kínálja szoros időrendben, nagyobb­részt az 56-os áldozatok újratemetését és rehabilitálását felidézve, bár 1988-tól 1992-ig az előzményekre s az utóhatásra is kitérve. A szépen tipografált, „tenyérbeálló” könyvet, mely fellapozva inkább egy intim, mint reprezentatív kiadvány hatását kelti, Molnár Adrienne válogatta, látta el előszóval, jegyzetekkel s az emlékezők kis életrajzaival, archív képanyagát pedig Nagy Piroska 1988–89-es felvételei adják, melyekből az 1956-os Intézet honlapján (www.rev.hu) még számos további látható.

Az Oral History Archívum és személy szerint Molnár Adrienne immár sokadik korszakidéző interjúválogatása e kötet. (Titokkal a lekemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa, 2000, Kőrösi Zsuzsannával; A hatvanas évek emlékezete, 2004; A forradalom emlékezete. Személyes történelem, 2006, Kőrösi Zsuzsannával és Keller Márkussal.) Aki könyvben, dokumentumfilmen valaha is próbálta, jól tudja, miféle kényes és bajos aprómunka egy ilyen „emlékezés-montázs” összeállítása. Hiszen itt nem pusztán a tárgyi vagy történeti, ám épp annyira a személyes hitel is fontos, mely a múltat eleven valóságként újra átélhetővé teszi, s ezen összhatás eléréséhez kellő anyagismeret, jókora empátia és még nagyobb alázat kell, a formateremtő aszkézis már-már művészi igényességével. Molnár sokadszor bizonyítja, hogy magas fokon műveli e leginkább sokszólamú kórusművek komponáláshoz hasonló műfajt. Birtokában van a kellő arányérzéknek és a motivikus építkezésnek, képes fokozni és ellenpontozni, egy témát váratlanul elhagyni, majd kissé modulálva újra megszólaltatni - mindezt anélkül, hogy szikáran tényközlő jegyzeteit és esemény-összefoglalóit nem számítva, saját hangján közbeszólna.

Munkája annyiban művészet, hogy a legérzékenyebb matériával: személyes életút-vallomásokkal dolgozva sohasem mechanikus. Vegyük példának a „szólókat”. A sűrűn sorjázó, pár mondatos memoárrészletek a könyvben rendre belefutnak egy-egy többoldalas emlékidézésbe. Az olvasó előbb tempóvesztésre, netán személyes elfogultságra gyanakszik, ám a sokadiknál ráébred: mindez korántsem öncélú, s a válogató e „jutalomjátékot” csupán a fontosabb ügyek egykori kulcsszereplőinek engedi át: így Forgács Pálnak a TDDSZ vagy Hegedűs B. Andrásnak a TIB létrejöttéről szólva, netán Pajcsics József rendőr őrnagynak, aki Nagy Imréék jeltelen sírhelyét konok ügybuzgalommal végül kinyomozta. Molnár láthatóan egyensúlyt igyekszik tartani az 56-osok sokféle „szólama" között is: markáns összhangzatokban idézve a TIB-alapítók, az áldozatok hozzátartozói, a fegyveres ellenállók, a pesti és vidéki forradalmi vezetők vagy az emigránsok sajátos rendszerváltás-élményét - a szorongásteli, majd lelkes várakozástól a megkésett katarzison át a más-más okból, ám szükségképp bekövetkező csalódásig. Mindez az olvasótól is értő figyelmet kíván, hiszen az interjúk a közel egyidejű élménybeszámolóktól a nemrég rögzített emlékezésekig kis híján két évtizedet fognak át (a felvétel dátuma zárójelben minden megszólaló neve után ott áll). 

Az emlékezők listáján persze akad néhány szembetűnő hiány - így Litván György, Mécs Imre, Darvas Iván, Krassó György, Méray Tibor, Kende Péter, Rácz Sándor, Pongrátz Gergely és mások hiába keresett neve -, ahogy többféle alternatív szöveggyűjtemény is bizonnyal összeállítható lett volna (akár fordított optikával: „Nyolcvankilencesek - ötvenhatról”, „Ötvenhatosok/nyolcvankilencesek - két­ezer­ki­lencről" etc.) Ennél is fájóbb felismerés, hogy a könyvben megszólalók közül mára sokan csak e lapokon vagy személyes emlékeinkben élnek: Andorka Rudolf, Forgács Pál, Halda Alíz, Hegedűs B. András, Hevessy József, Király Béla, Lambrecht Miklós, Litván György, Magos Gábor, Szabó Iván, Szabó Miklós, Váradi Gyula és Vásárhelyi Miklós - s e hosszan folytatható névsor gyorsuló iramban naponta bővül.

A könyv bemutatóján néhány indulatos bíráló megjegyzés is elhangzott. Volt, aki felrótta, hogy a kötetben, úgymond, „árulók” is szót kaptak, így a holta után ügynökként leleplezett TIB-alapító: Erdélyi Tibor, s hogy e tényt még kötetvégi életrajza is diszkréten elhallgatja. Mécs Imre szerint 1989. június 16-áról a szerinte egysíkú emlékezések váltig azt sugallják, mintha e nap egyetlen hőse a szovjet megszállásra emlékeztető Orbán Viktor lett volna, holott az övénél, jóval radikálisabb beszéd is elhangzott, például Rácz Sándoré. A kötetet bemutató Ungváry Rudolf egy másik emlékező, Karátson Gábor múltértékelésével szállt élesen vitába, aki szerint „a Duna-mozgalom volt Magyarországon a legnagyobb erő a Kádár-rezsim ellen (...) sokkal jelentősebb, mint a későbbi pártok”. Az pedig, remélem, nem csupán nekem marad kínos emlék, hogy a hosszan váratott legelső hozzászóló: Pákh Tibor patrióta szózatát a teremben jeges csönd fogadta, s hogy valójában ez volt az egyetlen beszéd, mely után „egy tenyér se csattant”. (Az enyém se - restellem is, hogy e kiközösítő csöndbe némán magam is belemeredtem.) Mi tagadás, méltatlan szűkkeblűségnek érzem e világnézeti és ízlésfanyalgást egy 85 éves, örök ellenállóval szemben, aki Kossuth téri sebesülését máig testén viseli, aki tíz hosszú évig raboskodott, s akit utána is a legtöbb vegzálás ért többnyire magányos kiállásaiért, egészen 1989-ig.

E mostani kettős memento egyszerre ad számot a jó három évtizedig - és sokban máig - elsikkadt kollektív „gyászmunká"-ról s arról a tobzódó „halotti tor”-ról, mely a politikában 1989-től e valódi gyászmunka helyett következett. Miként Litván György kevéssel halála előtt írta: „Az a tény, hogy ötvenhat emléke politikai eszköz és fegyver lett a hatalmi küzdelmekben, egyfelől serkenti, másfelől gátolja továbbélését. (...) Kérdés, hoz‑e áttörést ezen a téren a félszázados évforduló.”

Nos, hozott! Az addig csak retorikai acsargás 2006 őszének dermesztő politikai rémbohózatába fúlt, véres utcai ütközetekkel s a T-34-es Deák téri „elszabadításával”. Áttört a militáns szélsőjobb, s ettől nemcsak a magukhoz ragadott 56-os zászlón, hanem a nemzeti önismereten is jókora lyuk tátong azóta is. Hogy mekkora, azt talán jobb, ha nem egy húsz év múlva megjelenő újabb emlékezéskötetből tudjuk meg.

Élet és Irodalom, 2009. november 13.
http://www.es.hu/index.php?view=doc;24560

 

Az ötvenhatosok kollektív emlékezete

A rendszerváltás során fontos szerep jutott az egykori ötvenhatosoknak a demokratikus átalakulás megteremtésében. Sorsuk rövid eufória után gyakran a be nem teljesültség, a keserűség lett - derül ki egy pár nappal ezelőtt megjelent kötetből.

Mi volt az 1956-os forradalom szerepe a rendszerváltozásban, mit hozott a változás az ötvenhatosok életében? Az ötvenhatosok és a rendszerváltás kapcsolatát a személyes emlékeken keresztül mutatja be egy most megjelent könyv, amely az 56-os Intézet Oral History Archívumának életútinterjúi alapján készült el.

Az archívum elmúlt húsz évében készült több mint hatszáz életútinterjúból 89-et kiválogató Molnár Adrienne szerint a személyes emlékezetben 1988–89 a szabadság (újra)megtapasztalásának korszaka: „A június 16-ai gyászszertartás a forradalom és az ötvenhatos elítéltek rehabilitálását, ugyanakkor a Kádár-rendszer végét, és egyben a rendszer névadójának halálát jelentette. Az eufória rövid ideig tartott, a békés átmenetet a politikai pártok és a civil szervezetek közti konfliktusok, méltatlan csatározások követték. 1989. június 16-a nagyon jelentős szerepet játszott ugyan a rendszerváltásban, de nem vált a változás sarokpontjává. Jelentősége mintha halványulna a kollektív emlékezetben”.

A kötetben megszólaló emberek valóban sokfélék: vannak, akik felnőttként, mások gyerekként szereztek élményeket a forradalom napjaiban, vannak, akik maguk nem emlékezhetnek ugyan 56 őszének történéseire, de szüleik tettei, majd a forradalom leverését követő megtorlás az életüket alapvetően meghatározta. Az emlékezők között vannak a forradalom leverése után szabadságvesztésre ítéltek, munkahelyüktől megfosztottak, emigrációba menekültek – és kivégzett vagy bebörtönzött ötvenhatosok évtizedeken át diszkriminált hozzátartozói is. Megszólalnak néhányan a Kádár-rendszer ellenzékéhez tartozók közül, és olyanok is, akik akkor a hatalmat képviselték.

Molnár Adrienne szerint személyes emlékezetük közös pontja, hogy az 1956 őszén történteket mindig is forradalomnak tartották. Közös volt az az igényük is, hogy a megtorlás során kivégzetteket méltóképpen el kell temetni, ezért június 16-át, Nagy Imre és mártírtársai temetését a magyar történelem katartikus pillanatának tartják.

A virtuális beszélgetés résztvevői felidézik a húsz évvel ezelőtti eseményeket, az euforikus hónapok hangulatát, még erős és lassan oldódó félelmeiket, bontakozó reményeiket, csalódásaikat, örömeiket, a szabadság hosszú idő után először megtapasztalt mámorító érzését, a titokban elföldelt kivégzettek felkutatását, megrendítő exhumálásukat, tényleges vagy jelképes eltemetésük és 1989. június 16-a katartikus hatását. Bepillanthatunk a Történelmi Igazságtétel Bizottsága alakulásának részleteibe, a hatalommal folytatott politikai harcuk fordulataiba, eredményeibe és kudarcaiba – végül az ötvenhatosok között folyó lehangoló csatározásokba, csalódásaikba, megkeseredettségükbe. (...)

Múlt-kor történelmi portál, 2009. október 22.
A teljes recenziót itt olvashatja:

http://www.mult-kor.hu/20091022_az_otvenhatosok_kollektiv_emlekezete

 

Martin József: Ötvenhatosok a rendszerváltásról     
 
Húsz esztendeje minden kiszámíthatóan történt? Az események „szükségszerűen” haladtak a végállomás, vagyis az egypárti diktatúra felbomlása felé? Ami két évtizede lezajlott, nem is volt „igazi” rendszerváltás?

A mostanában különféle széleken és különféle alapállásból fölvetett, kérdésbe bújtatott állításokat csattanósan cáfolja az 1956-os Intézet közelmúltban megjelent, kitűnő szerkesztői leleményből született kötete. Sem azok, akik belülről csinálták végig, sem azok, akik kívülről szurkoltak a folyamatnak, az adott pillanatban még nem tudták, hogy pontosan miként is méretnek meg az események azon a bizonyos történelmi mérlegen. Csak két példa: Hegedűs B. András, a Történelmi Igazságtételi Bizottság (TIB) egyik alapítója,  Nagy Imre újratemetésének fő szervezője 1992-ben így vélekedett: „…azt hiszem, hogy az elején az a szűk csoport, amely ezt elindította, nem tudta, hogy a kegyeleti résznek milyen a politikai fontossága és a nemzeti jelentősége.” A Párizsból figyelő Fejtő Ferenc az 1988. június 16-án, a francia fővárosban fölavatott szimbolikus emlékmű egyik fő támogatója pedig utóbb így emlékezett: „Akkor egyikünknek se jutott eszébe, hogy egy év múlva, negyven év után először, eljövök Budapestre, és részt veszek Nagy Imre ünnepélyes nemzeti temetésén.” Az 1956-os Intézet új kötete éppen azt követi nyomon szinte napról napra, hétre hétre, hogy az ötlet fölvetésétől kezdve miként alakultak az események a diktatúra morális összeomlását, legitimációs bázisának elsüllyedését jelző 1989. június 16-i újratemetésig. (...)

Vasárnap Hírek, 2010. január 17.
A teljes cikket itt olvashatja: http://vasarnapihirek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=7529&Itemid=45

 


valamint:
http://tortenelemportal.hu/2009/10/multfeltaras-es-kollektiv-emlekezet/
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=32613

 

A fényképek 2009. október 21-én, a könyv bemutatóján, a Ráday Képesházban készültek.

Fotó: Topits Judit

Nagy Piroska (jobbról) a könyv fotóinak szerzője

Rainer M. János, az 1956-os Intézet igazgatója bevezeti a programot, balról Molnár Adrienne, a könyv szerzője és Ungváry Rudolf
Orbán György, a Ráday Képesház házigazdája
A közönség
Kézdy György színművész felolvas a könyvből
A közönség soraiban: Székely Dezsőné és Puchert János, egykori 56-osok
Közönség a Ráday Képesházban
Kézdy György színművész felolvas a könyvből
Ungváry Rudolf bemutatja a könyvet, balról Kézdy György és Molnár Adrienne, jobbról Germuska Pál és Rainer M. János
Germuska Pál bevezeti a "Százötven századot a Népköztársaság védelmére. Munkásőr készenléti egységek szervezési terve 1989 áprilisából című tanulmányát. Balra: Ungváry Rudolf

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. január 20. szerda

Keresés a honlapon