___Közép-Európa sztalinizálása, 1944–1949.___Vissza
Tischler János

Közép-Európa sztalinizálása, 1944–1949

Milovan Gyilasz, a jugoszláv kommunista mozgalom egyik élharcosa, majd börtönbe zárt áldozata szerint Sztálin a következőket jelentette ki egy második világháború idején folytatott beszélgetésükön: „Ez a háború nem olyan, mint az előzőek. Most az diktálja a maga politikai rendszerét, akié a terület. Mindenki addig a földrajzi határig terjedően teheti meg kötelező mintának a saját szisztémáját, ameddig hadserege előretör. Így van, és másként nem is lehetséges.” Sztálin valóban komolyan gondolta azt, amit mondott.

 

1944–45 fordulóján a kelet-közép-európai régió sorsa még nem látszott véglegesen eldőlni, létezett valamiféle halvány remény, hogy a térség országai történelmükben először maguk dönthetnek sorsukról, vagy legalábbis kisebb lesz a nagyhatalmak több évszázad alatt kialakult hagyományos befolyása. A következőket azonban óhatatlanul figyelembe kellett venni: 25 év után a Szovjetunió nemcsak kitört elszigeteltségéből, hanem elfoglalta helyét a világhatalmak között, miközben hadserege felszabadítóként vonult be a tengelyhatalmakhoz csatlakozott országokba. Befolyását tekintve kiiktatódott a vesztes Németország, és az így keletkezett űrt az angolszász hatalmak – mivel Franciaország is jórészt elvesztette itteni befolyását – és/vagy a Szovjetunió fogják betölteni, a kérdés csak az, melyiknek lesz nagyobb a befolyása. Így tehát 1944–45 fordulóján a halvány remény ellenére a térség helyzetét többé-kevésbé mégiscsak a nagyhatalmak közötti erőviszonyok határozták meg.

Sztálin pragmatikusan közelítette meg a kérdést, hogy mi legyen a Vörös Hadsereg által uralt térség országainak sorsa. Egyáltalán nem szándékozott szabadjára engedni a többnyire Moszkvából hazabocsátott kommunista pártvezetőket (például Rákosi Mátyást Magyarországra vagy Boleslaw Bierutot Lengyelországba), rugalmasan gondolkozott, ebben az időben a szovjet birodalom kiterjesztését folytató politikust háttérbe szorította a frissen megszerzett javak megtartását (Baltikum, Besszarábia, Königsberg, Kárpátalja, Lengyelország keleti területe) és a nyugati nagyhatalmakkal kiépített jó viszony fenntartását óhajtó államférfi. Azt akarta kitapogatni, hogy nyugati szövetségeseivel szemben meddig mehet el, ők pedig bizonyos mértékig tolerálták a Szovjetunió biztonsági szempontjait, vagyis hogy vele szemben barátságos államok vegyék körül, részben pedig tehetetlenek is voltak. A háború vége előtt főleg a britek tanúsítottak engedékenységet, mert tartottak attól, hogy a szovjet vezetés mégiscsak újra lepaktál a hitleri Németországgal.

Sztálin nem akart azonnali szovjetizálást, még azokban az országokban sem, amelyeket mindenképpen befolyása alá kívánt vonni, vagyis Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában. Viszont a további hódítás lehetőségét szintén fenn szerette volna tartani. Azt az utasítást adta, hogy (látszat-)parlamentesdit kell az adott országokban játszani, ennek következtében néhány kommunista párt – így a magyar is – olyan programmal lépett elő, amely inkább szociáldemokratának mondható, sőt a szociáldemokraták több helyütt radikálisabbak voltak a Moszkva által visszafogott kommunistáknál. Mint az köztudott, a fő különbség a szociáldemokraták és a kommunisták között éppen abban rejlik, hogy míg az előbbiek elfogadják a parlamentáris demokrácia alapelveit és ennek megfelelően politizálnak, addig a kommunista pártok a hatalom mindenáron való erőszakos megszerzését és az úgynevezett proletárdiktatúra bevezetését tűzik ki célul, minden mást – így a parlamentarizmust is – csak eszközként vesznek számításba céljuk eléréséhez.

Sztálin – Churchillhez hasonlóan – politikai befolyási övezetekben gondolkodott, ezt példázza az az 1944 októberi moszkvai látogatás, amelynek során a brit miniszterelnök és a szovjet diktátor „befolyási százalékokat” megállapítva, „felosztották” egymás között Magyarországot, Jugoszláviát, Bulgáriát, Romániát és Görögországot. Jóllehet az ezen a nevezetes „sajtcédulán” kialkudott felosztás (Magyarország esetében például 80:20 lett volna az arány a szovjetek javára) végül is nem, vagy nem úgy valósult meg, mégis jellemző mindkét ország vezetőinek politikai látásmódjára. Ami azonban valóban meglepő, hogy akkor egyikőjük sem számolt az Egyesült Államokkal, amely azon időszakban valamelyest még mindig ingadozott, hogy szakítson-e a „fényes” elszigeteltséggel.

A Kreml urának elképzelése szerint a háború utáni Európa három befolyási övezetből állt volna:

a nem kommunista térség: Nyugat-Európa és Görögország (ez utóbbi országban beszüntette az addig a görög kommunista partizánoknak nyújtott szovjet segítséget, valamint visszatartotta a hatalom erőszakos megragadásától vagy annak kísérletétől a kétségkívül erős francia és olasz kommunista pártot is);

a kommunista országok régiója: Lengyelország, Németország egy része, Románia és Bulgária;

a kettő közötti térség, ahol koalíciós politikai rendszerek léteznek, de közben fokozatosan nő a kommunista pártok befolyása: Jugoszlávia, Finnország, Ausztria, Magyarország és Csehszlovákia.

 

Sztálin el akarta vonni a nyugati szövetségesek figyelmét a második régióról, ezért ebben a harmadik térségben eleinte engedményeket tett. Beleegyezett például a szabad választások megtartásába, elfogadta, hogy ezek eredményeképpen Finnországban és Ausztriában kitegyék az ottani kommunista pártokat a helyi koalíciókból. Tehát a szovjet politikai alkalmazkodott a régió sajátos körülményeihez, és ha nagyobb ellenállásba ütközött, akkor meghátrált. Ez azt látszik alátámasztani, hogy Jugoszlávia kivételével – ahol a Joszip Broz Tito vezette kommunisták, semmibe véve a szovjet politikai célokat, azonnal megragadták a hatalmat – a térség országainak sorsa még valóban nem pecsételődött meg 1945-ben.

A második világháború befejezése után, 1944 és 1948 között Európa-szerte „népfront” jellegű koalíciók alakultak a különböző országokban, Keleten és Nyugaton egyaránt, amelyek eleget tettek a szövetségesek Jaltában hozott határozatának, miszerint a leendő kormányok „széleskörűen képviseljék a lakosság minden demokratikus elemét”. A koalícióban részt vevő pártok egyszerre voltak partnerei és riválisai egymásnak, viszont az adott körülmények között egymagában egyetlen koalíciós párt sem tudott volna – s igazából nem is akart – kormányozni.

Az Európa keleti felében alakult koalíciók jellegzetességei:

nagyhatalmi nyomásra, nemzetközi megállapodások értelmében (pl. Jalta) álltak fel, általában külföldi csapatok jelenlétében. Ha tartottak is választásokat az adott országban, az annak nyomán felálló kormány szintén „népfront” jellegű lett;

a belpolitikai és a társadalmi-gazdasági kérdésekben közmegegyezés volt (pl. újjáépítés, esetleg a háborús bűnösök felelősségre vonása, földosztás stb);

nemzeti egységkormányok jöttek létre, amelyekben – eleinte legalábbis – szerepeltek tényleges ellenzéki pártok is;

ezek a többpárti koalíciók maguk idézték elő a politikai széttöredezést, hiszen külső ellenzék nem vagy nemigen lévén, saját maguknak – belülről – is az ellenzékei voltak;

a koalíciók túlméretezettek voltak, vagyis ha egy vagy több párt kilépett volna belőle, ugyanúgy életképes maradt volna, tehát inkább a külső erők tartották ezeket össze, nem a valódi érdekközösség. Emiatt igen bomlékonyak és törékenyek voltak, a pártok vagy pártfrakciók egymás kiszorítására is törtek, hogy így szerezzenek újabb pozíciókat maguknak. Ez a kommunista pártok – amelyek kifelé rendkívül egységesek és fegyelmezettek voltak, igazi „harci pártok” – malmára hajtotta a vizet. A kommunisták irányították, sőt általában ők gerjesztették az ilyesfajta feszültségeket – időnként nem riadva vissza a nyers, durva erőszaktól sem –, ezzel is „szalámizva” politikai ellenfeleiket, amelyek, ahelyett hogy összefogtak volna a közös veszély ellen, inkább örültek, hogy a rivális pártot támadják, s nem őket, emellett igyekeztek a saját politikai játékaikat is elintézni (pl. egyes frakciók eltávolítása, személyi kérdések, belső torzsalkodások). Ezt persze a kommunisták kihasználták, mint ahogy azt is, hogy a polgári pártok – éppen demokratikus felépítésükből következően – egyáltalán nem voltak annyira hierarchikusan szervezettek és katonás fegyelemmel irányítottak, mint a kommunista párt, vagyis könnyen sebezhetővé váltak. Szintén hozzátartozott a kommunista taktikához, hogy egyrészt a koalíciókban részt vevő kriptokommunista pártokat működtettek vagy az ellenzéki pártok vezetői körében szereztek maguknak híveket, s ezek a szimpatizánsok saját pártjukat igyekeztek tönkretenni;

a földrajzi közelség vagy a tényleges szovjet jelenlét miatt a kommunistákat nem lehetett kitenni a koalíciókból, noha azok nélkülük is életképesek lettek volna; ráadásul ők – ellentétben a többiekkel – jól tudták, mire kell nekik a koalíció: a már említett eszköz volt a hatalom bármi áron történő megragadásához. A magyar vagy a csehszlovák kommunista párt például azt az utasítást kapta Moszkvából, hogy egyidejűleg kell bomlasztani és fenntartani a koalíciót.

A fentiek után felmerül a kérdés, hogy egyes ellenzékiek miért vállalták a kommunistákkal való együttműködést, miközben az esetek egy részében, ha biztosan nem is tudták, de legalább sejtették, hogy az ő felszámolásukra törnek. Egyrészt a nyugati hatalmak is erre biztatták őket – mint például Subasicsot Jugoszláviában vagy Mikolajczykot Lengyelországban –, másrészt igyekeztek csökkenteni a kommunista befolyást, és ezzel arra sarkallni a Nyugatot, hogy éppen őket és pártjukat, a polgári ellenzéket támogassa. Emellett a többségük úgy vélte, hogy a halvány remény ellenére is minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a kommunista hatalomátvétel megakadályozására. Az igazi ellenzéki politikusok azzal is tisztában voltak, hogy ha ők visszautasítják a részvételt, majd helyükbe lépnek mások, akik készséggel kiszolgálják a kommunistákat. Ugyanakkor a szervezett ellenzéki fellépést erőteljesen gátolta, hogy voltak olyan pártok, illetve egyes pártokon belül olyan csoportosulások, amelyek úgy gondolták, több közös szál köti össze őket a kommunistákkal, mint más ellenzéki pártokkal (ez leginkább egyes szociáldemokrata/szocialista pártokra, valamint parasztpártokra, illetve a kommunista párt „fiókpártjaira” igaz). Ezzel egyidejűleg – mint már szó esett róla – valóban akadtak kapcsolódási pontok (újjáépítés, békeszerződés, földreform), és az eleinte mérsékelt programmal feltűnő kommunista politikusok részéről nem volt hiány hangzatos nyilatkozatokban sem, mennyire fontos maguknak a kommunistáknak a tartós együttműködés. Ezt hangoztatta Wladyslaw Gomulka Lengyelországban, Klement Gottwald Csehszlovákiában, Georgi Dimitrov Bulgáriában vagy Révai József Magyarországon.

A kommunista pártoknak – Csehszlovákia kivételével – nem volt tényleges tömegtámogatásuk, tehát egyedül, önmagukban kormányképtelenek lettek volna, ráadásul Sztálin tisztában volt azzal is, hogy minden kormány, amelyben a kommunisták is részt vesznek, csak más pártok bevonásával kaphat legális köntöst, ez utóbbi pedig fontos tényező a nyugati szövetségesek szemében. A különböző országokban a második világháború közeledtével színre lépő kommunista pártok olyan előnnyel rendelkeztek, ami egyúttal a hátrányuk is volt. Maguk mögött tudhatták a Szovjetunió anyagi, lélektani és általában véve mindennemű támogatását, viszont éppen emiatt Moszkva bérenceinek tekintették őket, ezért is igyekeztek ezt valami módon ellensúlyozni.

A térség országaiban – Csehszlovákia kivételével, ahol a kommunista párt 1918 után legálisan működhetett, s ahol a párt taglétszáma már 1946 márciusában túllépte az egymilliót, majd 1948 májusában a kétmilliót is – az illegalitásból előjött kommunista pártok csekély taglétszámmal jelentek meg a politika színpadán, viszont néhány év leforgása alatt sokszorosára növekedett ez a szám. Bulgáriában az 1944. évi 25 ezerről 1947 végére 500 ezerre, Lengyelországban a szintén 1944. évi 20 ezerről 1948 őszére egy millióra, Romániában az ugyancsak 1944. évi kétezerről (!) 1948-ra 800 ezerre, s végül Magyarországon az 1944. végi két és fél ezerről (!) 1948 júniusára 887 ezerre. Ezek a sokatmondó számadatok jelzik, hogy – a háború utáni első években amúgy is balra tolódott Európában – sokan valami teljesen újat vártak, szakítani akartak az 1945 előtti tekintélyuralmi, időnként egyenesen náci rendszerekkel vagy az 1939 előtt a válság jeleit mutató polgári demokráciákkal, s nagy hatást gyakorolt rájuk a győztes Szovjetunió, amelynek szárazföldi hadserege legyőzte Hitlert, illetve annak Németországát.

A fiatalos, radikális programú kommunista pártok alternatívát kínálhattak a nehézkesnek tűnő polgári pártokkal szemben, amikor amúgy is nyilvánvaló volt, hogy – főként Románia, Bulgária, Magyarország s részben Lengyelország esetében – szó sem lehet a visszatérésről a korábbi társadalmi berendezkedéshez, ráadásul a kommunista pártok valóban képesek voltak tömegeket, legfőképp fiatalokat mozgósítani saját céljaik támogatására. A pártlétszám gyors növekedéséhez természetesen az is hozzájárult, hogy sokan így igyekeztek leplezni korábbi, nem éppen makulátlan múltjukat – Magyarországon például az ún. „kisnyilasok” tömegesen léptek be a pártba –, és nem kevesen voltak azok sem, akik „meghallották az idők szavát”, vagyis már előre bebiztosították magukat.

A jaltai megállapodás szellemében a térség országaiban szabad választásokat is kellett tartani, mert csak ily módon lehetett legitimálni az új végrehajtó és törvényhozó hatalmat. A már a voksolás előtt létrejött kormánykoalíciók – amelyek jórészt a választások kiírására és lebonyolítására alakultak, s emiatt több helyütt ideiglenesnek nevezték magukat – szintén indulni kívántak. A következő két megoldás kínálkozott a számukra:

eleve szövetségben, tehát közös, ún. népfrontlistán indulni, ugyanakkor rajtuk kívül – önállóan – más pártok is jelöltethetik magukat, ez történt Bulgáriában, Lengyelországban és Romániában;

minden párt önállóan indul, de az addigi koalíció pártjai előre megállapodnak annak fenntartásában, a választási eredményektől függetlenül, így zajlottak le a választások Csehszlovákiában és Magyarországon.

A választásokat – kevés kivétellel, így például Magyarországon 1945-ben vagy Csehszlovákiában 1946-ban – a terrorisztikus megfélemlítés légkörében és nagymérvű csalásokat alkalmazva tartották meg. A kommunista pártok természetesen a lehető legtöbb szavazat érdekében nem riadtak vissza a szavazatok meghamisításától sem. Ha pedig esetleg az egyik koalíciós partner ódzkodott volna a koalíció további fenntartásától, akkor a nyomásgyakorlás legkülönfélébb módszereit alkalmazták – a párto(ko)n belüli szakadás előidézését, a letartóztatásokat, az emigrációba kényszerítést is beleértve – ugyanis egy ideig még mindenképpen szükség volt a koalíció vagy az álkoalíció látszatának fenntartására. Végül ezek a túlméretezett koalíciók, a nemzeti egységkormányok – ahogy magukat nevezték – a kommunisták játékszerévé váltak és szétestek, mert idővel megszűntek a koalíciók megszületését előmozdító hazai és nemzetközi feltételek. A végeredmény Európa két felén teljesen másmilyen lett. 1947–48-ra Kelet-Európában a nem kommunista pártok kiszorultak a politikai életből, Nyugat-Európában viszont a kommunista pártokat tették ki a koalíciókból (Franciaország, Olaszország, Belgium, Luxemburg, Ausztria, Norvégia, Dánia, Izland, Görögország, Finnország). A nyugati országokban ezt a folyamatot nagyban elősegítette, hogy az ottani kommunista pártok mögött (Ausztria némileg kivétel) nem állt a szovjet Vörös Hadsereg. A kelet-európai országokban a koalíciós kormányzás helyére egypárti (vagy ál-többpártrendszerű, más néven csatlóspárti) kommunista uralom lépett, míg a nyugat-európai országokban megmaradt a koalíciós kormányzati forma, de éppen a kommunisták nélkül. 1947–48-ra végérvényessé vált a világháborúban szövetséges nagyhatalmak egymással való szakítása. Ennek nyílt deklarálását egyrészről a Truman-elv és az Európai Újjáépítési Program (más néven: Marshall-segély) meghirdetése, illetve a Kominform megalakulása és tevékenysége jelentette.

Az Egyesült Államok külpolitikájában 1945-ben fogalmazódott meg egyre erőteljesebben a containment, vagyis a későbbi feltartóztatáspolitika, párhuzamosan azzal, hogy a Szovjetunió egyre látványosabban, egyre változatosabb módszerekkel egyre szilárdabb alapokat épített ki Európa nagy részén. Ehhez járult még a nagy területű megszállt övezet Németországban, ahol a – kommunista többségű – helyi közigazgatás és a szovjet katonai hatalom olyan átalakításokat hajtott végre, amelyek előkészítették a talajt a közelgő szovjetizáláshoz. Ezért az angolszász hatalmak már nyíltan hangoztatták új politikai irányvonalukat. Ennek egyik legjellemzőbb megnyilvánulása volt Churchill 1946. márciusi beszéde Fultonban, amelyben a kommunista blokk formálódása miatt a katonai együttműködés folytatására szólította fel az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát.

Az a tény, hogy 1946-ban a kommunisták egyre látványosabban erősítették pozícióikat szerte Közép-Kelet-Európában, sőt a Nagy-Britannia számára vitathatatlanul fontos Jugoszláviában már hatalmon is voltak, és a Távol-Keleten szintén látványos sikereket értek el, konkrét cselekvésre ösztönözte a nyugati szövetségeseket. 1947. március 12-én Truman amerikai elnök a nyilvánosság előtt kijelentette, hogy az Egyesült Államok „támogatást nyújt a szabad nemzeteknek, hogy szembeszállhassanak a fegyveres kisebbségekkel vagy a külső nyomással, amivel igába akarják hajtani őket”. Ezt nevezték el Truman-doktrínának vagy Truman-elvnek, amelyben benne foglaltatott a feltartóztatáspolitika és a dominóelmélet.

Az előbbi azt vallotta, hogy elejét kell venni a további szovjet terjeszkedésnek Moszkva már kialakult befolyási övezetén túl. Az USA vállalta, hogy a „fenyegetett” országokat támogatásban részesíti, az ellenük való szovjet fellépés pedig casus bellinek fog számítani. Összességében tehát ez egy aktívan védekező jellegű politikai irányvonal. A dominóelmélet pedig azt jelentette, hogy ha egy térség valamelyik országában kommunista hatalomátvételre kerül sor, akkor ez láncreakciószerűen maga után vonja a kommunista uralmat és a szovjet befolyást a környező államokban is, mint ahogy a dominó dől. A Truman-elv végső soron azt az ideológiát képviselte, hogy a világon csak két életforma létezik, az egyik a demokrácia (többségi uralom, szabadon választott parlament, emberi szabadságjogok), a másik a kommunista diktatúra a természetszerűleg vele járó következményekkel (terror, egypárti diktatúra). Az USA vállalta, hogy a világ bármely pontján támogatja a „szabad életformát védelmező” népeket, s ezzel az amerikai elnök nagymértékben hozzájárult a „hidegháborús viszonyok” kialakulásához.

George C. Marshall amerikai külügyminiszter 1947 júniusában hirdette meg az European Recovery Programot, amellyel az Egyesült Államok legfőbb célja az volt, hogy jelentős gazdasági segítséget nyújtson a háború sújtotta kontinensnek, de nem humanitárius segélyt, hiszen az hosszú távon nem vezet eredményre, hanem támogatni kívánta a gazdaság talpra állítását, amit maguk az érdekelt országok hajtanak végre. Vagyis gazdasági védőernyőt kívánt kifeszíteni a szociális kihívásokkal szemben a programban részt vevő európai országok fölé, mert az amerikai vezetés úgy vélte, ez a legjobb biztosíték a kommunista ideológia ellen. Az már a kezdet kezdetén egyértelmű volt, hogy a Szovjetunió nem csatlakozik majd a Marshall-tervhez, de a szovjetek hasonló döntést kényszerítettek ki Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia kormányától is. (A „kompenzálás” kártékony pótléka lesz majd a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, a KGST 1949-ben.)

A Kreml nem engedhette meg, hogy befolyási övezetének bármelyik országa elfogadja a Marshall-tervet, ezt fellazítási törekvésként értelmezte, ráadásul ez volt a Szovjetunió legérzékenyebb pontja, hiszen gazdaságilag nem kelhetett versenyre az Egyesült Államokkal. Így Moszkva számára megoldásként csak az maradt, hogy minél szorosabbra vonja maga körül a leendő csatlós országok körét – nehogy újabb „kísértésbe essenek” a következő amerikai ajánlatok hallatán –, és saját politikai berendezkedéséhez képest semmiféle eltérést ne engedjen meg (a szovjet modell egyöntetű bevezetése). Ez az elv öltött testet a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform) megalakításában, amelyre 1947 őszén került sor. Az Irodára azért volt szükség, hogy Moszkva ezen keresztül uniformizálja és közvetlenül irányítsa a kommunista pártokat.

Sztálin úgy akarta feladni a fokozatosság elvét, amelyet a szovjet megszállás alá került kelet-európai országokban addig alkalmazott, hogy ne tűnjék úgy, tévedett, amikor nem alakította át rögtön, vagyis 1944–45 fordulóján ezeket az országokat kommunista államokká. Ezért a jugoszláv kommunistákkal bíráltatta meg a többi kommunista pártot, ami elégtétellel töltötte el a jugoszlávokat, hiszen ők minden intő szó ellenére már 1945-ben bevezették a szovjet típusú sztálini diktatúrát Jugoszláviában.

Sztálin új irányvonalát hamar megértették az érdekelt pártok, de képviselőik közben dúltak-fúltak, mert a jugoszlávok megszégyenítették őket, jóllehet ők addig is kizárólag a Kreml utasításait hajtották végre. Mindenki megértette, hogy vége a „népfront”-politikának, a parlamenti színjátékoknak, a kommunistáknak a lehető legrövidebb idő alatt át kell venniük a hatalmat, és az egyes országok hagyományait és sajátosságait figyelmen kívül hagyva, mindenféle változtatás nélkül a szovjet mintát kell meghonosítaniuk, vagyis szó sem lehet semmiféle „nemzeti” kommunizmusról. Az ülésen a fő referátumot Andrej Zsdanov tartotta, aki kijelentette, hogy a két világtábor kibékíthetetlen ellenségként áll egymással szemben, a fő ütközőpont Európában van, egyre „éleződik az osztályharc”, s nem zárható ki a háborús konfliktus lehetősége sem.

Moszkva monolit tömbként kívánta maga köré fűzni leendő csatlós államait, nem partnereknek, hanem egyszerű parancsvégrehajtóknak, alárendelteknek tekintette őket. Ez vezetett 1948 júniusában a szovjet–jugoszláv konfliktushoz és Jugoszlávia kitaszításához a Kominformból, ami egyenértékű volt a kiátkozással. Titó ugyanis – bár a „legtisztább sztálinizmust” vezette be hazájában, és Sztálin odaadó híve volt – egyenrangú viszonyt óhajtott a Szovjetunióval, amit ez utóbbi kategorikusan kizárt, mondván, hogy a kommunista világmozgalomnak csak egy központja lehet: Moszkva.

A Kominform alakuló ülése után, 1948 végéig Csehszlovákiában, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban, Magyarországon egyaránt megtörtént a kommunista hatalomátvétel, amit jelentősen megkönnyített, hogy a kommunista pártok már 1944–45 folyamán a kezükbe kaparintották a belügyminisztériumot, a rendőrséget, a belbiztonsági szerveket, közvetve-közvetlenül a hadsereg vezetését, illetve a minisztériumot, egyszóval a kulcspozíciók birtokában voltak. Emellett természetesen számíthattak a szovjet hadsereg jelenlétére is. Erre az időszakra a valódi ellenzéki pártokat már jórészt felmorzsolták, tehát az ellenállás viszonylag gyenge volt, nem is szólva arról, hogy az angolszász hatalmak sem tettek semmit ennek megakadályozására. A szovjet befolyás alá került országokban szinte azonos forgatókönyv szerint mentek végbe a következő folyamatok:

a proletárdiktatúra megvalósulása, ami együtt járt a nem szocialista indíttatású pártok kiszorításával a hatalomból, majd likvidálásával;

az egységes munkáspárt létrehozása, vagyis a szociáldemokrata/szocialista pártok beolvasztása a kommunista pártba (Románia: 1948. február 21–27., Magyarország: 1948. június 12., Csehszlovákia: 1948. június 27., Bulgária: 1948. augusztus 11., Lengyelország 1948. december 21.);

az egypártrendszer kialakulása vagy ténylegesen, vagy a még működő pártok érdemi létezésének megszűnése révén. Ezek az álpártok vagy csatlóspártok elfogadták a marxista párt vezető szerepét, amit alkotmányban is rögzítettek (például Lengyelország);

a valódi népképviselet megszűnt, a választásokat kiüresedett aktussá változtatták azzal, hogy egy jelölt „közül” lehetett „választani”, a részvétel 97-99 % körül mozgott, s csaknem mindig ugyanennyien nyilvánították ki bizalmukat a munkásosztály „vezető pártja” iránt. A parlament formálissá, teljesen funkciótlanná vált.

A Szovjetunió csatlós államai előszeretettel nevezték magukat népi demokratikus országoknak, jóllehet a néphez és a demokráciához semmi közük sem volt. Mivel ezek az országok a Szovjetunió társadalmi berendezkedését másolták át szolgaian, meglehetősen sok közös jellemzőjük volt. Íme, néhány közülük:

az egész gazdaság teljes államosítása és centralizálása;

mértéktelen ötéves tervek, készülődés a III. világháborúra;

erőteljes hadseregfejlesztés, ennélfogva a legfontosabb iparág a nehézipar lett;

a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása (termelőszövetkezetek megalakítása);

hiánygazdálkodás;

az adott kommunista párt vezetőjének személyi kultusza;

a kommunista párt legszűkebb vezető testülete, a Politikai Bizottsága irányítja az országot, s azt mintegy saját hitbizományának tekinti;

teljes cenzúra a sajtóban, a rádióban;

az ún. szocreál stílus meghonosítása a kultúra minden területén;

állandó ideológiai és fizikai terror, mindenható állambiztonság, hadiállapot a lakossággal szemben;

állandó perek, koncepciós perek;

kuláküldözés;

a főbb utasítások Moszkvából érkeznek, és Sztálin állandó ellenőrzése alatt tartja ezeket az országokat;

a nemzeti önállóság hiánya;

az állam (a PÁRT) mindig és mindenhol jelen van, nincs privát szféra, nincs magánélet;

az „osztályellenség” kitelepítése és internálótáborokba kényszerítése;

a kommunista országok még egymás között is fenntartják a szigorú határzárakat, nincs átjárás, nincs turistaforgalom;

folyamatos és erőszakos támadás az egyház(ak) ellen, vallásüldözés, a hívek zaklatása, papok börtönbe zárása, az egyház(ak) hatalmának megszüntetése, kísérlet az ateista állam létrehozására;

az ország kisebb-nagyobb mértékű szovjetizálása, ami a legkülönbözőbb szférákban is megnyilvánult (szovjet filmek, szovjet könyvek, szovjet egyenruha, esetleg szovjet mintájú címer, mint Magyarországon);

a kommunisták elszakadtak saját nemzetüktől – amúgy sem álltak hozzá túl közel –, mert tudták, hogy uralmuk csak szovjet segédlettel tartható fenn;

mivel a hazai „reakciós ellenséggel” végeztek, megkezdődött a párt sorainak megtisztítása, az alsó szinttől egészen a legfelsőig, arra a sztálini tételre alapozva, hogy az ellenség mindig jelen van, és eltökélt célja a rendszer megdöntése.

 

A Szovjetunió vezette tábor még szorosabbra vonását célozta a Kominformon kívül a KGST létrehozása, illetve a kölcsönös barátsági szerződések rendszere, amelyek alapjául szolgáltak az 1955-ben megalakított Varsói Szerződésnek. 1949-re teljessé vált a kommunista világtábor. Ebben az évben kikiáltották a Kínai Népköztársaságot, megalakult a Német Demokratikus Köztársaság, viszont végérvényessé vált Jugoszlávia kiközösítése, amelyet a sztálini kétpólusú gondolkodás ezután az imperialista táborba sorolt. Az 1949 és 1953 közötti időszakban a klasszikus sztálinizmus uralkodott a népi demokrácia országaiban, annak összes katasztrofális politikai és gazdasági vonatkozásával egyetemben. A változások, a fokozatos lazulás, majd a Szovjetunió és a csatlósállamok viszonyának valamelyes átalakulása csak Sztálin halála után vált lehetővé. A sztálininak nevezett rendszer súlyos válságát 1956-ig több nagyméretű tömegmegmozdulás jelezte (NDK és Csehszlovákia 1953, Lengyelország 1956) – ez végül az 1956-os magyar forradalomban csúcsosodott ki.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon