___„Az egész ország forradalma”.___Vissza
 
  Az egész ország forradalma
Szakolczai Attila
Előadás a Rutgers Universityn
A Magyar Öregdiák Szövetség – Bessenyei György Kör meghívására
1998. október 23.


Az újkori Magyarország politikai, gazdasági, kulturális fővárosa elvitathatatlanul Budapest. Az 1956-os forradalmat megelőzően is itt indult a párton belüli ellenzék reformmozgalma, itt torkollott fegyveres felkelésbe az elégedetlenség stb. De Budapest tagadhatatlan elsőségét elismerve nem szabad figyelmen kívül hagyni a magyar vidék jelentőségét, szerepét az eseményekben.

A forradalom kitörésének közvetlen előjátéka a Budapesti Műszaki Egyetemen (és a bölcsészettudományi karon) megtartott diákgyűlés volt, hiszen itt határozták el az október 23-i tüntetés meghirdetését, ami aztán a nap estéjére fegyveres felkelésbe, a szovjet csapatok beavatkozásának következtében pedig hajnalra nemzeti szabadságharcba torkollott, és itt állították össze azt a 16 pontos követelést, amely a forradalom szélesen elfogadott programja lett. Mindazonáltal a diákok nem október 22-én és nem is Budapesten léptek 1956-ban a magyar politika porondjára, hanem körülbelül egy héttel korábban Szegeden. Október 16-án ebben a délmagyarországi városban tartottak diákgyűlést, ahol új, a párttól független diákszervezetet alakítottak, a MEFESZ-t, melynek napok múlva megfogalmazott programja a diákság speciális problémáin túl országos politikai követeléseket is tartalmazott. A MEFESZ már pusztán megalakulásával rést ütött a rendszer falán. Először is azáltal, hogy egy társadalmi csoport, jelen esetben a diákok, a párttól teljesen és valóban független szervezetet alkottak saját elhatározásukból. Egy olyan rendszerben, ahol a sportegyesületeket is a párt szervezte, ahol nem létezhetett szervezet, amelyet nem a párt hozott létre, és nem a párt irányított és ellenőrzött. Lépésük jelentőségét növelte az is, hogy a szegedi diákok kezdettől törekedtek a MEFESZ-t országos szervezetté szélesíteni. Küldötteik felkeresték az ország valamennyi egyetemét: Szegedre hívták a diákok képviselőit a MEFESZ első nagygyűlésére, ismertették programjukat, és saját MEFESZ-szervezetük megalakítására ösztönözték a többi egyetem hallgatóit.

A MEFESZ mindenütt politikai követelésekkel lépett fel. Politikai követelésekkel egy olyan rendszerben, ahol a politika irányítása egy párt szűk vezető testületének a megkérdőjelezhetetlen és korlátozatlan kiváltsága volt. Komoly kihívás volt a szegedi követelések tartalma is: a diákok egyebek mellett az elmúlt évek bűneiért, terrorjáért felelős vezetők nyilvánosság előtti felelősségre vonását, és a fennáló rendszer lényeges demokratizálását: többpárti választási rendszert követeltek, sőt a szegedi MEFESZ október 20-i nagygyűlésén – amelyen számos felsőoktatási intézmény diáksága képviseltette magát – a szovjet csapatok kivonását is felvetették.

A szegedi diákok vzetője, Kiss Tamás 5 év börtönbüntetést kapott a megtorlás során.

A főváros tagadhatatlan indukáló szerepén túl több esetben is magától mozdult meg a vidék. Október 23-án reggel egyetemisták szerveztek tüntetést egy keletmagyarországi nagyvárosban, Debrecenben. A diákok által megfogalmazott követelések mögé kényszerűen felsorakozott a helyi pártvezetés, személyesen is élére állva a menetnek. Mégis itt követelt először halálos áldozatokat a megmozdulás: a délelőtti felvonulásba bekapcsolódott pártvezetés megrettenve a munkásság csatlakozása révén tömegmegmozdulássá vált demonstrációtól, belelövetett a felvonulókba: hárman vesztették életüket.

Miskolcon is kezdeményezően mozdultak meg a diákok már október 23-át megelőzően. A fontos északmagyarországi iparvárosba október 20-a körül érkezett meg a szegedi MEFESZ küldöttsége. Tájékoztatójuk nyomán a miskolci Műszaki Egyetem diákjai is nagygyűlést szerveztek október 22-ére, ennek előkészítéseként az egyes évfolyamok kidolgozták követeléseiket, amelyek radikalizmusukban harmonizáltak a BME ugyanezen a napon megfogalmazott 16 pontjával: követelték új, független kormány felállítását, Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből, a semlegesség bejelentését, a szovjet csapatok kivonását, és hogy az új kormány kezdeményezzen tárgyalásokat a környező dunai államokkal konföderáció alakításáról. (A dunai konföderációs tervek Magyarországon a XIX. század közepe óta a környező nagyhatalmak terjeszkedő törekvéseivel szembeni védekezést, és a nemzetiségi problémák egyidejű megoldását célozták.) Amikor pedig a gyűlés végére megérkezett az egyetem DISZ-bizottságának Budapesten járt küldötte, és hírt hozott arról, hogy az országos központ szombatra, 27-re országos diákparlament összehívását kezdeményezi, a gyűlésen elhatározták ugyan, hogy évfolyamonként küldötteket választanak a tanácskozásra, de egyidejűleg leváltották az egész DISZ-vezetőséget. A másnap, 23-án megválasztott küldöttekből alakult ki a Diákparlament, a miskolci forradalmi események egyik legfontosabb intézménye.

A diákok megmozdulása Miskolcon már az első napokban ösztönzőleg hatott az Egyetemváros falain kívül is. A diákgyűlésről kapott hírek hatására döntött úgy Földvári Rudolf, az MDP megyei első titkára, a KV (és korábban a PB) tagja, hogy a megyei pártbizottság által a Politikai Bizottságnak írt kritikus levelüket közzététeti a megyei lapban. Vagyis a diákok kezdeményezése bátorítólag, ösztönzően, egyben kényszerítőleg hatott a reformista megyei pártvezetésre.

Az országosan egyre feszültebb légkörben egyidejűleg merült fel a miskolc-diósgyőri DIMÁVAG egyes politizáló munkásaiban, hogy szabad pártnap összehívását kezdeményezik egyre égetőbb szociális problémáik megvitatása és megoldása érdekében. Párttag munkások ennek támogatására kezdtek már október 22-én aláírásokat gyűjteni. Akciójuknak olyan sikere volt, hogy a kibocsátott ívek pillanatok alatt beteltek, és folyamatosan újakat kellett körbeadni.

Október 23-án a szervezők megszövegezték a dolgozók 17 pontos követelését, amit tárgyalási alapnak szántak a 25-ére tervezett szabad pártnapra. A program elsősorban a szociális helyzettel, a munkafeltételekkel, bérezéssel, valamint a termeléssel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. Ezt bemutatták az üzem pártvezetésének, a megbeszélésen jelen voltak a városi és a megyei pártbizottság képviselői is. Az egyik munkás javaslatára az egyetemistáktól átvett négy ponttal - szovjet csapatok kivonása, kilépés a Varsói Szerződésből, semlegesség, új kormány -, vagyis országos, valóban radikális politikai követelésekkel egészítették ki a listát, amit a jelen lévő pártvezetők is elfogadtak, a szervezők eredeti elképzelése szerint október 25-ére tűzve ki a szabad pártnapot. Az aláírásgyűjtés kezdeményezőiből munkásszervező bizottság alakult.

Amikor másnap, október 24-én a helyi pártvezetés a fővárosi eseményekről kapott hírektől megrettenve, az elrendelt gyülekezési tilalomra hivatkozva vissza akart lépni a megállapodástól, azt a Munkásszervező Bizottság határozottan visszautasította, és végül abban állapodtak meg, hogy a dolgozók követeléseit azonnal összehívandó pártalapszervezeti röpgyűléseken ismertetik. Ez kompromisszumnak tekinthető, hiszen a munkásszervezők beleegyeztek a nagygyűlés – talán csak átmeneti – feladásába, aminek fejében elérték, hogy összeállított követeléseiket ismertethetik a gyár dolgozóival, sőt a 21 pontot küldöttségük szétvihette a többi diósgyőri üzemnek is. Ezen a ponton – ahogy előző nap a követelések tekintetében – ismét a diákok lendítették tovább a munkások akcióját. A Diákparlament küldöttei ugyanis felkeresték a miskolci üzemeket, hogy ismertessék a munkásokkal programjukat. Meghallgatásukra a DIMÁVAG-nál kisebb népgyűlés szerveződött a bejárati kapuhoz. Turbók Gyula, a Munkásszervező Bizottság egyik tagja felolvasta saját követeléseiket, mire az egybegyűlt tömeg úgy határozott, hogy azt táviratként kell elküldeni a kormánynak, és amennyiben délig nem kapnak pozitív választ, kivonulnak tüntetni a városba. A megyei pártbizottság egyik jelen lévő funkcionáriusa megpróbálta csillapítani a tömeget, ám meg sem hallgatták, lehurrogták, a Munkásszervező Bizottság tagjainak kellett kimenekíteniük a gyárból. A kialakult robbanásveszélyes helyzetben a Munkásszervező Bizottság tagjai a megyei pártbizottságra mentek, igyekezve elérni, hogy amennyiben a munkások kivonulnának, a fegyveres testületek ne alkalmazzanak erőszakot velük szemben. A pártbizottságon Földvári Rudolf, megyei első titkár nem adott hitelt tájékoztatásuknak, és a küldöttek kíséretében kiment a gyárba tájékozódni. A reformokat addig is támogató Földvári itt a gyűlés hangulatának hatása alá kerülve bejelentette, hogy maga is támogatja a DIMÁVAG követeléseit, egyben javasolta, hogy a 21 pontot küldöttség vigye föl a kormányhoz. Ezt a gyűlés elfogadta, és úgy határoztak, hogy azonnal induljon Budapestre a miskolci munkások Földvári – vagyis a megyei pártbizottság – által is támogatott küldöttsége. Egyben az eddigi Munkásszervező Bizottság munkástanáccsá alakult, ami a névcserén kívül azt is jelentette, hogy átveszik az üzem irányítását. A munkástanács ülősztrájkot rendelt el a küldöttség visszaérkezéséig. A következő napon, amikor a munkásküldöttek elindultak Budapestre, már nemcsak üzemi munkástanács alakult Miskolcon, hanem létrejött a megye irányítására hivatott első megyei munkástanács is. A hatalomváltás békés jellegét, a változást követelők hajlandóságát az önmérsékletre mi sem mutatja jobban, mint hogy az országban elsőként megalakult megyei munkástanácsnak az elnöke a volt megyei tanács egyik osztályvezetője, Rozgonyi Ernő lett.

A borsodi küldöttségnek nagy része volt abban, hogy rányitotta Nagy Imre szemét a valóságos helyzetre. A pártközpontból ki sem mozduló Nagy Imre, október 24-ének hajnalától Magyarország miniszterelnöke, a párt hírszolgálata által neki juttatott információkra volt utalva, a valóságtól többé-kevésbé elszigetelten. Nem tudhatta, hogy az általa céljaiban és módszereiben is bizalmatlanul fogadott, radikálisnak, túlzónak minősített követelések mögé milyen csoportok sorakoztak föl, nem tudhatta, milyen ezek tényleges társadalmi súlya. Könnyen hitelt adhatott a pártapparátustól kapott információknak, miszerint a követelések egy része mögött csak huligánok, osztályidegen személyek, a rend és a rendszer ellenségei állnak. Nem tudhatta, hogy a pártközpontba érkező táviratok közül melyek fejezik ki valóban a tömegek igényeit, és melyek azok, amelyek a még fennálló, működő, a helyi hatalmat inkább többé mint kevésbé kézben tartó pártszervek nyomására születtek. Most azonban, október 25-én a magyar szocialista nagyipar egyik fellegvárának – a megyei pártbizottság első titkára által vezetett – küldöttsége terjesztette elé ugyanezeket a követeléseket. Nagy Imre személyesen találkozott Földvárin kívül a küldöttség többi tagjával is – akik nemcsak munkások voltak, hanem zömmel a párt tagjai –, és biztosította őket arról, hogy követeléseiket igen hamar teljesíteni fogja, sőt túl is fogja teljesíteni.

Mindezért Földvárit a megtorlás idején – a fellebbezés lehetősége nélkül lefolytatott egyfokú eljárásban – életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik majd.

A miskolci diákok és munkások nagyon hamar komoly helyi és országos jelentőséget vívtak ki maguknak. Máshol lassabban bontakoztak ki az események, de jellegük jórészt hasonló volt. Október 22–23-tól egymást érik a diákgyűlések szerte az országban, és ezek a gyűlések sok esetben tüntető felvonulásba torkollanak. Az egyetemeken megfogalmazott követelések mind azt támasztják alá, hogy azok a célok, amelyekért Budapesten 23-a óta fegyveres harc folyik, nem egy szűk csoport eltúlzott programja, hanem valóban országos követelések.

A rádióból érkező híreket a vasutasok pontosítják – a vasút hírszolgálata az egész forradalom idején nagyon jól működött, ez volt a legbiztosabb forrás. A hírek hatására pedig már október 25-én akadozni kezdett a munka, 26-ától pedig országosan leállt a termelés. Nem szervezett, irányított, nem valamely testület által elrendelt országos sztrájk bontakozott ki, hanem spontán került sor a munka beszüntetésére. A munkások ugyan bementek az üzemekbe, de ott a műhelyekben, raktárakban hallgatott rádiók – köztük nyugati adók, a BBC, Amerika Hangja és a Szabad Európa – híreit, a vasutasoktól kapott információkat tárgyalták, illetve azok köré gyűltek, akik október 23-án Budapesten voltak, és a hivatalos hírforrásoknál hitelesebben tudtak beszámolni a fővárosban történtekről. Szélesebb tömegek megmozdulását, a spontán sztrájk mellett 25–26-tól a tömegtüntetéseket a Budapestről érkező híreken kívül jelentős mértékben motiválták a letartóztatott diákokról szárnyra kelő szóbeszédek. Október 20-a óta a legkülönbözőbb egyetemekről rajzottak szét az ország minden tájára hallgatók, hogy megismertessék követeléseiket, híreket vigyenek és szerezzenek. Közülük többeket hosszabb-rövidebb időre őrizetbe vettek, ennek híre pedig minden esetben tömegeket vitt a rendőrkapitányságok elé. Így került sor a helyi hatalom összeomlását eredményező tömegtüntetésekre október 26-án Győrben és Miskolcon.

A helyzetet továbbra is az október 23-a óta meglévő kettősség jellemzi. Az országos – és ennek függvényében a helyi vezetés – hajlik bizonyos engedményekre, ugyanakkor nem adták még fel az erőszakos rendteremtés lehetőségét sem. Az engedmények közül legfontosabb, hogy már október 24-én hajnalban a tömeg által követelt Nagy Imrét nevezték ki – a szovjetek óvatos rosszallása ellenére – miniszterelnöknek, és hogy 25-én szovjet nyomásra Gerő Ernőt az a Kádár János váltotta föl a párt élén, aki ha nem is számított Nagy és a reformok hívének, de nem tartozott Rákosi köréhez sem, sőt maga is szenvedő alanya volt a párton belüli korábbi tisztogatásnak.

Ezen valóban alapvető változások mellett azonban továbbra is érvényben voltak az október 24-én hajnalban bejelentett szigorú intézkedések (statárium, kijárási és gyülekezési tilalom), noha előbbit széles körben nem alkalmazták – Budapesten semmiképpen –, utóbbit pedig többször is felfüggesztették. A szovjet csapatok az ÁVH segítségével folytatták a fegyveres harcot.

Október 26-án, amikor az általános sztrájk mellett a városokon végigsöprő, a rendszer szimbólumait megsemmisítő tömegtüntetések egyértelművé tették, hogy a vidék is csatlakozik a forradalmi megmozduláshoz, a helyi hatalom – források híján egyelőre csak gyaníthatjuk, hogy központi utasításra – elszánt kegyetlenséggel igyekezett úrrá lenni a helyzeten. Szegeden és más városokban, ahol előző nap a helyi pártvezetés még bíztató tárgyalásokat folytatott a felkelők képviselőivel, ezen a napon a tüntetők közé lőnek. A fegyverhasználatnak hol több, hol kevesebb halálos áldozata van. A legvéresebb akciókra Esztergomban (15 halott), Mosonmagyaróváron (52 halott) és Miskolcon (38 halott) kerül sor ezen a napon.

A sortüzekkel a hatalom éppen a szándékolttal ellentétes hatást érte el. A vidéken állomásozó helyőrségeket jelentős mértékben meggyengítették ugyanis az elmúlt napokban, sok katonát a fővárosba rendelve. Így azonban vidéken nem maradt elegendő fegyveres erő, amely alkalmas lett volna megfékezni a sortüzek által felkorbácsolt tömegindulatokat. A honvédség – számos, jelen előadás keretében nem részletezhető okból kifolyólag – amúgy sem a nyilvánvalóan a régi rendet védő ÁVH, hanem a némileg, de feltétlenül más irányt jelentő Nagy Imre – Kádár János hatalmi centrum mögött állt hivatalból, és amennyire egy ilyen megállapítás megkockáztatható személyes meggyőződésből is. Miskolcon például, miután az ÁVH belelövetett a megyei főkapitányság előtt tüntető tömegbe, a parancsnok a szemközt lévő honvéd laktanya parancsnokától kért fegyveres segítséget. Zombori Sándor alezredes ezt megtagadta, sőt fegyverletételre, a harc abbahagyására szólította fel az ÁVH-t, azzal fenyegetve, hogy ellenkező esetben nehéztüzérségével lövetni fogja az épületet.

A honvédség segítsége nélkül az ÁVH-s egységek egymás után kapituláltak szerte az országban. Nemhogy a rendszert, de önmagukat sem tudták megvédeni. Október 26-án Mosonmagyaróváron a határőr-ÁVH sortüzét követően a térről elmenekülő tömeg lefegyverezte a rendőrséget, és blokád alá vette a laktanyát, melynek parancsnoka, miután hiába kért segítséget a város katonai helyőrségétől, Csehszlovákiába menekült, sorsukra hagyva alárendeltjeit. A mosonmagyaróváriak Győrtől kértek segítséget, ahonnan még a délután folyamán katonák, felfegyverzett civilek, valamint az időközben megalakult Győri Nemzeti Tanács küldöttei érkeztek, hogy megakadályozzák a további vérontást, leszereljék az ÁVH-t. Felszólításukra a katonák letették a fegyvert, a sorozott állomány kitódult a laktanyából, és az oda ekkor benyomuló tömeg nekiesett a felelősnek tartott tiszteknek. A Földes Gábor vezette győri küldöttség tagjai a maguk épségét is kockáztatva próbálták útját állni a népítéletnek, nekik köszönhető, hogy a tömeg indulatának ezen a napon egyetlen tiszt esett csak áldozatul (másnap, a győriek távozása után folytatódó zavargásokban újabb két határőr tiszt vesztette életét). A kádári megtorlás idején a mosonmagyaróvári népítélet tárgyában megtartott bírósági eljárásban négy embert ítéltek halálra és végeztek ki a lincselésben való részvétel – csak kevéssé bizonyított – vádjával, és hármat azok közül, akik egyértelműen menteni próbálták a tiszteket, köztük a küldöttség vezetőjét, Földes Gábort, és egy református lelkészt.

A tömeg indulatait sem Mosonmagyaróváron, sem Miskolcon – ahol kísértetiesen hasonló eseményekre került sor ugyanezen a napon –, sem más városokban nem volt képes a régi hatalom megfékezni, egyedül a forradalomban létrejött testületeknek volt elegendő felelősségérzetük, bátorságuk ehhez. Akik átvették a fegyveres szervezetek irányítását, nemzetőröket, vagy forradalmi megbízottakat adva melléjük védelemül, és igazolásképpen, hogy ezek már a forradalom fegyveres rendfenntartó, határvédő testületei.

A helyi vezetők annál is könnyebben adták át vagy osztották meg a hatalmat, és ezzel együtt a felelősséget a frissen megalakult forradalmi testületekkel, mert a mozgalom egyik, kezdetben feltétlenül erőteljesebb, egyértelműbben artikulált vonulata távolról sem a rendszer megdöntését, hanem a meglévő hibák kiküszöbölésével annak fenntartását, megőrzését célozta. Még az olyan kezdettől meglévő radikális követelések, mint a szovjet hadsereg kivonása, kilépés a VSZ-ből, a semlegesség bejelentése, a többpártrendszer visszaállítása sem jelentették – a programok megfogalmazóinak hite szerint – a szocialista rendszer felszámolását. Vagyis a forradalom első időszakának vezető gárdája nem volt ab ovo szocializmus ellenes. A velük való megegyezés, a hatalom velük való megosztása fenntartotta a szocialista berendezkedés megőrzésének lehetőségét, ugyanakkor annak reményét is, hogy velük és általuk leszerelhetők a már ekkor meglévő, egyértelműen restaurációs erők és törekvések, megfékezhetők a nekiszabadult indulatok.

A méltán és sokat emlegetett nemzeti egységen belül vagy túl már ekkor – és nem csak október 28-át követően – éleződtek az ellentétek a forradalom táborán belül. Ezek néha a szakadásig is eljutottak, a kaposvári Zrínyi Kör bejelentette feloszlását, mert vezetésében nem tudott megegyezni a mérsékelt reformerek és a radikális változásokat követelők csoportja. Október 27–29-e között Miskolcon két megyei munkástanács létezett, az egyik kommunista puccs előkészítésével vádolta a másikat, a másik az előző legitimitását és kompetenciáját vonta kétségbe. Győrött a legnagyobb helyi üzem, a vagongyár munkástanácsa azért küldte el képviselőit már október 26-án a Nemzeti Tanácsba, mert a városban olyan hírek keltek szárnyra, hogy a Városházán úri restaurációra készülnek.

Vagyis a helyi párt- és tanácsi vezetés, akik között általában megtalálhatók a reformok többé vagy kevésbé elkötelezett hívei, egyfelől kényszerűen tapasztalták, hogy a rendet nem tudják fenntartani, ehhez sem fegyveres, sem politikai erő nem áll rendelkezésükre. Egyetlen lehetőségük arra, hogy hatalmukból (és a rendszerből) valamit megőrizzenek, ha a hatalmat megosztják – vagy átadják – a reformer csoportoknak. Ezt az eljárást támogatták olyan, korábban a párttól teljes függőségben lévő, és most a forradalom napjaiban önállóan politizálni kezdő szervezetek is, mint például a Szakszervezetek Országos Szövetsége vagy a Hazafias Népfront. A SZOT október 26-án munkástanácsok alakítására, ezeken keresztül a helyi események irányításának átvételére szólította föl a munkásokat, a népfront pedig helyi szervezeteit bíztatta, hogy álljanak élére az eseményeknek, a mérsékelt követelések platformján teremtsék meg a konszolidációt. A Somogy megyei népfront-szervezet október 26-án 16 pontos programot tett közzé, megyeszerte ebből születtek meg a kisközösségek pontjai.

Sok esetben a helyi párt- vagy tanácsi vezetés annak reményében állt élére az eseményeknek, hogy így mederben tudja tartani a fejleményeket. Maguk kezdeményezték a forradalmi testületek megalakítását, őket azonban sokszor már az első gyűlésen eltávolították a tüntetők követelésére. A kisközösségek irányításában csak azok maradhattak meg, akik korábbi magatartásukkal elnyerték a bizalmat.

Október 26-án – miközben a Központi Vezetőség ülésén éles vita folyt az események átértékeléséről, vagyis a pártvezetés fordulatáról – felgyorsult a rendszer összeomlása vidéken. A fontos nagyvárosok közül Győrött e napon a Szigethy Attila vezette Nemzeti Tanács vette át a hatalmat. Miskolcon a sortűz és az azt követő népítélet következtében a honvédség kivételével megszűnt minden fegyveres erő, az ÁVH el nem menekült tagjait az egyetemisták látták el honvédségi szabadságos levelekkel, egyidejűleg átvéve a Hatóság fegyverarzenálját. Ugyanezen a napon kerül sor a hatalomátvételre számos más nagyvárosban is.

Október 28-ára, még mielőtt Nagy Imre a fegyverszünetet, az ÁVH leszerelését stb. bejelenthette volna, nem volt már olyan terület az országban, ahol ne létezett, ne működött volna valamilyen elnevezésű nemzeti vagy forradalmi tanács, amely legalább a régi hatalmi testületek mellett vett volna részt az irányításban. Fokozottan igaz ez az ÁVH vonatkozásában. A Hatóság Budapesten még harcban állt, vidéken azonban tagjai külföldre vagy a szovjet csapatok védelmébe menekültek, vagy másutt igyekeztek elrejtőzni a népharag elől.

Az egyetlen kivétel Kecskemét és környéke. Itt települt a III. hadtest központja, Gyurkó Lajos vezetésével, akik jelentős szovjet katonai erőkre is támaszkodhattak. Gyurkó október 24-én összehívta az alárendeltségébe tartozó tiszteket, akiket a rendszer védelmében elszánt harcra utasított. A parancsait nem vagy nem megfelelően teljesítőket azonnali felkoncolással fenyegette meg. Alakulataiból rohamcsapatokat szervezett, több esetben repülőgépeket is bevetett a felkelők ellen. Október 27-én a levegőből géppuskáztatta Tiszakécskén a Himnuszt éneklő tüntetőket (17 halott), másnap, október 28-án pedig a kecskeméti utcai harcok után ugyancsak repülőgépekről lövette azt a városrészt, ahová a felkelők visszavonultak. Dokumentumokkal még nincs kellően alátámasztva, de feltételezhető, hogy egyedül Gyurkó Lajos élt november 4-e előtt a statárium nyújtotta lehetőségekkel, és a meghozott ítéleteket nyomban végre is hajtották. Október 31-én helyettesével és szovjet tanácsadójával együtt a szovjet csapatokhoz menekült. November 4-e után rövid idő alatt jelentős karriert futott be. Katonai ülnökként részt vett a megtorlásban. Ennek során olyan rettegett hírnevet szerzett, hogy amikor a békéscsabai forradalom vezetőinek életfogytiglani ítéleteket is tartalmazó monstre perében az elsőfokú ítéletet fellebbezéssel megtámadó vádlottak megtudták, hogy a másodfokú tárgyalás egyik ülnöke Gyurkó lesz, mindannyian visszavonták bejelentett fellebbezésüket. (A tényleges kádári konszolidációval karrierje megtört, 1960-ban, 48 éves korában leszerelték. Egy sertéshizlalda igazgatója lett, majd benzinkutasként dolgozott. 1979-ben halt meg.)

A városok után, hétvégén, október 27–28-án a falvakban is összeomlott a tanácsrendszer. A 27-i, szombati megmozdulások, melyek általában a kocsma elől indultak valamivel zajosabbak voltak a vasárnapi, a templomtól induló felvonulásoknál, más lényeges különbség nem volt. A legtöbb helyen a környező városokból hazatérő dolgozók kezdeményezésére nemzeti zászlók alatt került sor a tüntetésre, ennek során a résztvevők eltávolították az utcákról, középületekről a régi rendszer szimbólumait, lerombolták a második világháborús szovjet emlékműveket, amelyek a lakosságot nem a fasizmus fölött aratott győzelemre, hanem az ország szovjet megszállására emlékeztették.

Általában rögtön nagygyűlés követte a felvonulást, ahol megválasztották a község nemzeti bizottságát, amely azonnal átvette a hatalmat, és a tanácsház ezt jelképező kulcsait a tanácselnöktől. A falvakban ekkorra nyoma sem maradt fegyveres erőszakszervezetnek, a csökkent létszámú rendőr őrsök (sok esetben az egy szem körzeti megbízott) a nemzeti tanács felkérésére továbbra is szolgálatot adtak. Ezt az is megkönnyítette, hogy a szakértelemre és az ügyek vitelének kontinuitására tekintettel az új testületnek legtöbbször tagja lett valaki a régi vezetésből, általában a leginkább szakképzett, és legkevésbé politikai funkciót betöltő tanácstitkár. A közrend védelmének megerősítése érdekében nemzetőröket adtak a rendőr mellé, akiket a funkcionáriusoktól begyűjtött, vagy a honvédségtől kapott fegyverekkel láttak el.

Ahol a lakosság nem talált ellenállásra, általában csendesen zajlott a hatalomváltás. Az azonnali leszámolást sürgetőket – vagy akár ahhoz hozzá is kezdőket – a község józanabb tagjai csendesítették le, vagy éppen a közutálat által veszélyeztetett vezetőket távolították el, így ügyelve a forradalom tisztaságára, és arra, hogy megfelelő időben sor kerülhessen a bűnösök bíróság előtti felelősségre vonására. A legtöbb esetben erre sor sem kerülhetett, hiszen az országos összeomlást, a fenyegető híreket hallva, és a fegyveres támasz eltűntét érzékelve a vezetők jelentős része már a megmozdulás kezdete előtt elmenekült a faluból. Egy nyugat-magyarországi kisközségben a felvonulás kezdetén a katolikus pap hívta be a paplakba a gyűlölt párttitkárt, figyelmeztetve arra, hogy ne menjen ki az utcára, amíg le nem csillapodnak a kedélyek, nála biztonságban van. Amíg várták a helyi vihar elültét beszélgettek, eközben a pap figyelmeztette a funkcionáriust, nehogy megpróbáljon szembefordulni a tömegakarattal, mert csak ő húzhatja a rövidebbet. Mindezt a megvédett párttitkár a forradalmat követő eljárás során lefolytatott perben úgy adta elő, hogy a pap megakadályozta őt, hogy a faluval szemben megvédje a proletrádiktatúrát, őt házi őrizetbe helyezték a paplakban, ahol megfenyegették, nehogy bármit is tegyen a szocializmus védelmében. A papot két év börtönre ítélték.

Ahol a tanácsi vezetés nem volt hajlandó átadni a hatalmat a megválasztott nemzeti tanácsnak, ott a tüntetők erőszakkal foglalták el a tanácsházát, és a behatolást követően elpusztították az iratok egy részét, mint minden más tömegmegmozdulás során, elsőként az adóíveket.

A község fölötti hatalom átvételét követően kivártak a falvak. Általában sor került néhány kiáltó igazságtalanság azonnali rendezésére, a kocsmárosnak visszaadták a kocsma berendezését, a szikvizüzem tulajdonosa is visszakapta gyárát, de általában a téeszekhez nem nyúltak hozzá. E téren leggyakrabban olyan általános elvi döntés született, mely szerint természetesen az erőszakkal létrehozott téeszekből ki lehet lépni, bekényszerített tulajdonát mindenki kiviheti – majd. Egyelőre azonban, a mezőgazdasági év vége előtt ez igazságosan nem kivitelezhető, egyébként is méltatlan lenne, ha a parasztság a maga egyéni hasznát keresné, miközben a városok, elsősorban a főváros lakossága életét kockáztatja a nemzeti szabadságharcban, és általában is szükséget szenved. Október 27–28-ától megindultak a városokba az élelemmel megrakott lovaskocsik, teherautók, a fölszállított árut pedig egy-egy fegyveres felkelőcsoport, nemzeti bizottság vagy munkástanács, kórház gondjaira bízták. Sok esetben ellenértékként fegyvert vittek vissza a faluba, a helyi nemzetőrség megerősítése érdekében.

A falvak még jelentős mértékben vallásos lakossága általában azonnal eltörölte a vallásgyakorlást korlátozó intézkedéseket, bejelentették sok esetben nem is a fakultatív, hanem a kötelező hittan oktatás visszaállíását, és az iskolákba visszavitték a népköztársasági címer helyére a keresztet. A nyilvános megszégyenítés többször alkalmazott formája volt, amikor ezt az ünnepi díszbe öltözött lakosság templomi zászlók alatt, egyházi énekeket énekelve vitte vissza, és a keresztet a volt párttitkárnak kellett az első sorban vinnie, és visszatennie régi helyére.

Ahogy a városok megmozdulására igaz volt, hogy a résztvevők egy jelentős csoportja nem törekedett a rendszer megdöntésére, csak annak korrekciójára, ugyanígy, sőt fokozottan igaz ez a falvakra, ahol nagy szerepet játszott a gyors konszolidációban, hogy az október 28-i fordulatot éppen az 1945-ös földosztó miniszter, Nagy Imre jelentette be. A falvakban nem került sor sztrájkra, részint azért, mert a kormány nagyon hamar teljesítette a parasztság legfőbb speciális követelését (beszolgáltatás eltörlése), részint mert a falusi megmozdulásokkal egyidejűleg értékelte át a kormány az eseményeket, vagyis október 28-a után a szembenállás már koránt sem volt olyan éles, mint azt megelőzően. Végül az emberek tudták, hogy a mezőgazdasági munkák nem halszthatók úgy el, mint az ipari termelés, a bevetetlenül maradt földek következménye okvetlenül éhínség lesz. Október 29-étől, hétfőtől ugyanúgy dolgoztak a földeken, mint korábban, csak a régi-új ünnepnapokon, mindenszentek és halottak napján nem.

Október 28-a fontos cezúra a forradalom történetében. Ekkorra teljes a régi rendszer gyakorlati összeomlása vidéken, a pártnak jószerivel már csak a központi vezető szerve működik, ekkorra válik általánossá az új intézményrendszer működése. Ekkor jelenti be Nagy Imre, hogy a pártvezetés – az SZKP küldötteinek jóváhagyásával – már nem elenforradalomnak, hanem nemzeti demokratikus mozgalomnak értékeli az eseményeket, bejelenti a fegyverszünetet, eltökéltségét az ÁVH felszámolására, és hogy tárgyalásokat kezdeményez a szovjetekkel a csapatok kivonásáról. Mindezek fontos eredmények, de távolról sem jelentik a forradalom főbb követeléseinek teljesítését, mindössze csak annyit – de ez nagyon fontos –, hogy a fegyveres küzdelmet felváltják a politikai tárgyalások. Nagy Imrének konszolidálnia kell az országot, meg kell teremtenie a közbiztonságot, el kell érnie, hogy a dolgozók felvegyék a munkát. A lakosság azonban erre nem hajlandó addig, amíg alapvető követelései: többpárti szabad választások, Magyarország kilépése a VSZ-ből, a semlegesség bejelentése meg nem történik. Ezért október 29-e után is tart a sztrájk, folytatódik a küldöttségek áramlása a kormányhoz, és mindezek eredményeképpen is október 30-a és november 1-je között megszületnek azok a kormányintézkedések, amelyek valóban a forradalom teljes győzelmét jelentik. A semlegesség bejelentése után már csak a szovjet csapatok kivonása van hátra, de a Budapestről érkező hírek szerint e tárgyban is eredményes tárgyalásokra került sor november 3-án.

Ezen politikai küzdelem idején, országszerte normalizálódik a helyzet. Kiépül a forradalmi testületek teljes intézményhálózata, a központi intézkedést megelőzően az ország nagy részén felállnak az úgynevezett hármas járőrök, vagyis egy rendőr, egy honvéd és egy nemzetőr közösen ad szolgálatot a közrend fenntartása érdekében. A vertikális szerveződéseken túl számos horizontális kapcsolat is létrejön, elsősorban a munkástanácsok révén.

Október 30-án Győrben feláll a Dunántúli Nemzeti Tanács, hogy eredményesebben tudjanak nyomást gyakorolni a kormányra a követelések maradékának teljesítése érdekében, és ennek mintájára november 2-án megalakul Észak- és Keletmagyarország Nemzeti Tanácsa, miközben lépések történnek az Országos Nemzeti Tanács felállítására is, amely testület a majdan megtartandó szabad választásokig a parlament szerepét tölthetné be.

Szerte az országban újjászerveződnek a pártok, és újak is alakulnak, leggyorsabban és leginkább akcióképesen a volt koalíciós pártok, a kisgazdák, szociáldemokraták, és Petőfi Párt néven az egykori Parasztpárt. Az MDP hatalma alól kiszabadult sajtó és rádió a forradalom szolgálatába áll.

A szovjetek második katonai intervenciója november 4-én nagyon éles belső cezúrája a forradalomnak. A páncélosok végigdübörögtek az országon, megszállták a legtöbb nagyvárost, a fegyveres ellenállás legkisebb jelére vagy kísérletére komoly tűzcsapással válaszoltak. Ismét Budapest volt a fegyveres küzdelem központja, de számos más városban is megkíséreltek védekezni a túlerővel szemben. A november 4-e utáni harcokban kiemelkedő szerepet játszott a mai Dunaújváros. Itt a város nemzeti bizottsága együttműködve a helyi katonasággal szervezte meg és építette ki a Sztálinról elnevezett munkásváros védelmét. A nemzetőrökön kívül felfegyverezték a harcra ekkor jelentkezőket. A szovjetek több alkalommal felszólították a védőket fegyverletételre, akik azonban erre nem voltak hajlandóak, Rákóczi Adó néven jelentkező rádiójuk híreket és segítségkérést közvetített magyarul és németül, ugyanakkor orosz nyelvű röplapokon igyekeztek a szovjeteket is meggyőzni harcuk igazáról. Kisebb összetűzések után november 7-én, a bolsevik forradalom kitörésének napján kezdődött meg a város ostroma. A szovjetek nemcsak nehéztüzérséget vetettek be, hanem a légierőt is: bombázták, vadászrepülőkről lőtték a kiépített védelmi állásokat. A nyomasztó túlerővel szemben a védelem órák alatt összeomlott, a város még a nap folyamán kapitulált. Külön érdekessége a dunapentelei eseményeknek, hogy a harc súlyosságához képest elmaradt a megtorlás: egyetlen személyt sem ítéltek halálra, a nemzeti bizottság elnöke, Pados István és a fegyveres védelem irányítója, Nagyéri Károly százados egyaránt megúszták az 1957-ben lefolytatott pert egy-egy életfogytiglani ítélettel.

Dunapentele mellett Veszprémben került sor a legkeményebb harcokra, ahol a diákok szálltak szembe a szovjetekkel, akik a magyar laktanyákat ellenállás nélkül lefegyverezték. Az egyetemisták, nemzetőrök városszerte kiépített védelmi állásaikban vették föl a harcot. 4-én a szovjetek elfoglalták a laktanyákon kívül a rendőrséget és az egyetemet is, de a Várat védő nemzetőrök tudták tartani állásaikat. 5-én folytatódott a harc, a támadók ekkor már a gyalogságon kívül harckocsikat, és Dunapenteléhez hasonlóan a légierőt is bevetették: a város egyes területeit bombázták, más szektorokat a MIG-ek géppuskáztak. A város ostroma során az óriási technikai és számbeli fölényen túl kegyetlen módszereket is bevetettek: 4-én elfogott járókelőket – a források szerint pénzügyőröket – kötöztek föl a városban cirkáló harckocsikra, így védekezve a lőfegyverek, de elsősorban a Molotov-koktélok ellen. November 5-én pedig úgy sikerült elfoglalniuk a várat, melynek bevételét megnehezítette egy kilőtt szovjet harckocsi, ami eltorlaszolta a bejáratot, hogy elfogott egyetemistákat hajtottak maguk előtt. A szovjet áldozatokról nem rendelkezünk megbízható adatokkal, a két napig tartó összecsapások magyar részről 21 polgári áldozatot követeltek. A megtorlás során két főn hajtották végre a jogerőre emelt halálos ítéletet, a harcok egyik fiatal résztvevőjén kívül a megyei nemzeti bizottság elnökét, Brusznyai Árpádot akasztották föl. őt elsőfokon csak életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ám az MSZMP megyei vezetősége levélben tiltakozott a megítélésük szerint felháborítóan enyhe ítélet ellen, és közbenjárásukat méltányolta a másodfokon eljáró bíróság.

A fegyveres harc és a fegyverletétel közti köztes megoldás volt fiatalok kimenekülése a települést környező hegyekbe, erdőkbe. Ez volt talán a november 4-i ellenállásnak legszélesebb körben elterjedt formája, mellyel az ország minden olyan területén találkozhatunk, ahol ezt a terepviszonyok lehetővé tették. A fegyveres fiatalok kivonulását sok esetben katonatisztek irányították vagy szervezték, máshol a nemzeti bizottság utasítására került sor az exodusra. A célok, motivációk szerint két csoportra lehet osztani ezeket az akciókat. Az egyik szerint a felkelők valóban a szovjetek elleni eredményes fegyveres harc céljával vonultak ki lakóhelyükről egy olyan területre, ahol eredményesebben remélték felvenni a harcot. Így történt ez katonatisztek irányításával Pécsett és Keszthelyen, vagy a nemzetőrség parancsnokának vezetésével Sátoraljaújhelyen. Ezt követően a véletlenen is múlott, hogy került-e sor fegyveres harcra, vagy anélkül tértek vissza lakóhelyükre a fiatalok. A legkomolyabb harcokra Pécs környékén, a Mecsekben került sor. A magukat láthatatlanoknak nevező felkelők több napon át eredményesen állták útját annak, hogy a szovjetek feljussanak a Mecsekbe. Egy portyázó akciójuk során lelőtték Pécs szovjet városparancsnokát. Ezt ugyan a szovjetek sohasem ismerték el, máig nem került elő ezt alátámasztó forrás, de tény, hogy a felkelők lelőttek egy magas rangú szovjet tisztet, és tény az is, hogy másnap új ember került a szovjet városparancsnokság élére, elődjéről pedig soha többet nem esett szó. A láthatatlanok egyre kilátástalanabb helyzetben a hónap végéig tartottak ki, ekkor a csoport maradéka több napi gyalogmenet után fegyveresen átment Jugoszláviába, ahol egész télen át egy táborban tartották őket fogva, és csak tavasszal indulhattak tovább nyugatra.

A Zempléni hegységbe kivonult sátoraljaújhelyi nemzetőröket november 9-én valóban hatalmas szovjet páncélos erő zárta körül. Vezetőjük, Kummer Károly a szovjet parancsnokkal való tárgyalás után, belátva az ellenállás hiábavalóságát, egységével letetette a fegyvert. Kummert letartóztatták, de néhány nap után szabadon engedték, ekkor elhagyta az országot. 1958-ban távollétében, egy személyes perben állították bíróság elé, és ítélték halálra első- és másodfokon is.

Sok esetben a lakóhely elhagyása inkább a fiatalok védelmét szolgálta. A lakosság jól emlékezett még a szovjetek világháborús cselekményeire, a polgári lakosság – elsősorban a munkaképes fiatalok – tömeges deportálására. Ennek mostani veszélyét megerősítették a letartóztatásokról hamar szárnyra kapó hírek.

A szovjet hadsereg támadása a falvakat, általában a kisebb településeket alig érintette, így a vidéki Magyarország egy jelentős részén szinte változás nélkül folytatódott a forradalom a november 4-i sokkot követő visszaállás után. A szovjet támadás általában is csak részeredményeket hozott. A fegyveres ellenállást leverték, a forradalmi testületek egy jelentős részét felszámolták, az elfogottak egy részét szovjet börtönökbe szállították. Ez viszont olyan tömegelégedetlenséget váltott ki, hogy a hónap közepén Kádárék voltak kénytelenek közbenjárni az elhurcoltak hazahozatala érdekében, ismereteink szerint december elejére ez meg is történt.

A szovjet hadsereg azonban a fegyveres ellenállás leverésével csak az alapjait teremtette meg a konszolidációnak, de nem tudták elérni a munka felvételét, és a forradalmi szervezetek feloszlatása után megszűnt a közigazgatás is: a forradalmi testületek nem működhettek, ugyanakkor a pártnak jószerivel csak a legfelső vezetése létezett, a tanácsi apparátus sem mutatott sok hajlandóságot a helyi hatalom visszavételére. Még hosszú ideig nem működött a rendőrség, a honvédség pedig, amelyet november 4-én a szovjetek lefegyvereztek meglehetősen ellenségesen szemlélte a restaurációs kísérletet.

Ebben a vákuumban országszerte egyedül a munkástanácsok képviseltek számottevő erőt (a szovjet hadseregen kívül), annál is inkább, mert a megszállók az orosz forradalom szovjetjeinek utódaiként tekintették és kezelték őket, ami meglehetős mozgásszabadságot biztosított számukra. A munkástanácsok kezében volt a legfontosabb fegyver: rajtuk múlott, hogy az országban beindul-e a termelés. November 4-ét követően tevékenységi körük kiszélesedett: őket keresték meg, hogy járjanak közben a szovjeteknél az elhurcoltak hazaengedése érdekében, tőlük függött a települések energia-ellátása, stb. A megszállás első hetében a legtöbb helyen átvették a közigazgatási funkciókat, amit november 10-ét követően az újjászerveződő tanácsi apparátussal szimbiózisban gyakoroltak.

Közel egy hónapon át, amíg a Kádár-kormány politikailag, szervezetileg még nem volt elég erős, amíg nem tudta kiépíteni saját karhatalmát, sajátos kettős (hármas) hatalom jellemezte az országot. A kormány hatalma a szovjet hadsereg segítsége ellenére sem terjedt túl a fővároson (tagjai sokáig nem is mertek kimozdulni Budapestről), az ország területének túlnyomó részében a munkástanácsok, és a november 4-ét követően újjászerveződő egyéb forradalmi testületek gyakorolták (esetenként a tanácsokkal együtt) a helyi végrehajtó hatalmat.

Természetesen a lényegi kérdések a fővárosban dőltek el, a vidéki hatalmi helyzet azonban erőteljesen hátráltatta és befolyásolta a tényleges visszarendeződést, Kádárék valóságos hatalomátvételét.

Borsodban a restaurálódó pártvezetés képtelennek bizonyult a megye irányítására, így kénytelenek voltak közbenjárni, hogy a megyei munkástanács Ungvárra hurcolt vezetőit engedjék szabadon, és november közepétől ismét Földváriék álltak a megyei közigazgatás élén. Győr megyében a vagongyár munkástanácsa vette kezébe az irányítást, küldötteit kooptálták az újra fölálló megyei tanácsba, és ezen pozíció birtokában gyakoroltak döntő befolyást.

Kádárék december elején látták elérkezettnek az időt az ellenállás erőszakos letörésére. Ekkor országosan megkezdődtek a tömeges letartóztatások, betiltották az ellenállás központjait, a területi munkástanácsokat. A hatalomnak ismét alárendelt sajtóban megindult a forradalomellenes rágalom hadjárat. A kormány erőszakos fellépésére elkeseredett ellenállással válaszolt az ország. A KMT 48 órás sztrájkot hirdetett, egymást érték a sok esetben fegyveres összecsapásokba torkolló tüntetések szerte az országban. A forradalom ezen utolsó szakaszának legnagyobb szabású eseményei Békés megyében zajlottak. A terület falvaiban és városaiban nemcsak tüntetésekre került sor, több helyütt megtámadták és elfoglalták az ismét működni kezdő pártházakat, lefegyverezték a rendőrségeket, újra felállították a nemzetőrséget. A riadóztatott szovjet egységek – sokszor fegyveres harc árán – tudtak csak rendet teremteni, de elvonulásuk után kezdődött minden elölről.

A forradalom ezen utolsó fellángolására elkeseredett erőszakkal válaszolt a kormány. Gyülekezési tilalmat léptettek életbe, statáriumot rendeltek el, ismét felállították az 1953-ban megszüntetett internálótáborokat, és országszerte egymást követték a tiltakozó tüntetőkre leadott sortüzek, ezek közül a december 8-i, salgótarjáni volt a legvéresebb, amely 46 halálos áldozatot követelt. Az ekkorra felállt karhatalom éjszakai razziákon egymás után tartóztatta le az események résztvevőit, brutálisan bántalmazva az előállítottakat, de nem egy esetben minden eljárás nélkül lőttek agyon embereket, mint például a salgótarjáni acélgyár nemzetőrségének vezetőit.

De mindez már egy másik fejezet, a forradalmat követő megtorlás lapjaira tartozik.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2006. szeptember 18. hétfő

Keresés a honlapon