___Germuska Pál___Vissza
 

Szakmai önéletrajz

1990-ben érettségiztem Tatabányán. Az ELTE BTK-n 1996-ban diplomáztam történelemből, szakdolgozatom a Honvéd és Belügyi Karhatalom, valamint a Munkásőrség 1956–1958 közötti tatabányai megszervezését és működését dolgozta fel. 1997-ben megvédtem új- és legújabb kori történeti múzeológia szakdolgozatomat, Megtorlás és konszolidáció az ELTE BTK-n az 1956-os forradalom után címmel.

1996 őszétől az ELTE BTK Művelődés- és Társadalomtörténeti Doktori Programjának hallgatója voltam, 2002-ben summa cum laude minősítéssel PhD-fokozatot szereztem A szocialista városok helye a magyar urbanizáció történetében – A magyarországi szocialista városok kialakulása című értekezéssel.

1995 óta a budapesti 1956-os Intézet Közalapítvány munkatársa, 1999 óta intézeti titkára vagyok.

Egyik szervezője, szerkesztője és összeállítója voltam az 1956 Kézikönyve című háromkötetes munkának, amely 1996 őszén látott napvilágot.

Az ELTE-kutatás lezárásaként 1996–97-ben Beck Tiborral együtt megírtam a bölcsészkar 1956–1958 közötti történetéről szóló tanulmánykötetet, amely Forradalom a bölcsészkaron címmel 1997 júniusában jelent meg.

1998-ban és 2000-ben az OKTK támogatásával a Munkásőrség 1957–1961 közötti történetét bemutató dokumentumkötethez gyűjtöttem forrásokat.

1998–1999-ben az 1956 Kézikönyve javított és bővített, multimédia CD-ROM változatának elkészítésében szerkesztőként és összeállítóként dolgoztam. Az 1956 Enciklopédiája című multimédia CD-ROM 1999 júliusában jelent meg.

2000-ben egyik szerkesztője és kronológiájának összeállítója voltam a Magyarország története, 1944–1953 című digitális történeti segédkönyvnek és a Magyarország 1944−1956 című multimédia CD-ROM-nak.

2001–2002-ben írtam meg az említett doktori disszertációt, amelynek jelentősen átdolgozott változata 2004 decemberében Indusztria bűvöletében. Fejlesztéspolitika és a szocialista városok címmel könyv formájában is megjelent.

2002 óta fő kutatási területem a magyarországi szocialista hadiipar 1948–1980 közötti története – a nemzetközi haditechnikai együttműködést, a speciális export-importot és az egyes hadiipari vállalatok történetét is beleértve.

1996 óta tucatnyi alkalommal tartottam előadásokat különféle hazai, illetve szlovákiai, lengyelországi, skóciai, hollandiai, ausztriai és olaszországi konferenciákon az 1956-os forradalomról, a Munkásőrség történetéről, a multimédia történeti alkalmazásáról, valamint a magyarországi szocialista városokról és a magyar hadiiparról.

1994-ben Antall József ösztöndíjas voltam, 2000-ben elnyertem a Magyar Soros Alapítvány Doktorandusz Programjának ösztöndíját a doktori értekezése elkészítéséhez.

2003-tól hadiipari kutatásaimat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatja.


Publikációs jegyzék

Germuska Pál: A forradalom Tatabányán. Kronológiai vázlat. In: Évkönyv. III. Budapest, 1994, 1956-os Intézet. Szerkesztőbizottság: Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin. 197–219. o.

1956 Kézikönyve. I–III. kötet. Budapest, 1996, 1956-os Intézet. Főszerkesztő: Hegedűs B. András. Főszerkesztő munkatársai: Beck Tibor, Germuska Pál. 436 o., 312 o., 392 o.

Kádár János Tatabányán – 1956. november 30. Közzéteszi: Germuska Pál. In: Beszélő, 1996. október, 77–85. o.

Csaba Békés – Rainer M. János – Germuska Pál: Madarská revoluce, 1956. In:

Soudobé dejiny. 1996/4. no. 455–473. p.

Beck Tibor – Germuska Pál: Forradalom a bölcsészkaron. Budapest, 1997, 1956-os Intézet 248 o.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Budapest, 1998, 1956-os Intézet. Sulinet digitális óra, azonosító: 97110 (Ember és társadalom. Történelem) Elérhető a www.rev.hu honlapon. Szerk.: Szakolczai Attila és Germuska Pál. Programfejlesztés: Lux Zoltán

Germuska Pál: A vörös tábornokok kontinuitása (Recenzió Kahler Frigyes – M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? Budapest, 1997, Püski – Kortárs könyvéről) In: Élet és Irodalom 1998. május 15., 14. o.

Germuska Pál: Rossz tréfa. Péter Károly 1956 Baranyában c. könyvének ismertetése. Évkönyv 1998. Budapest, 1998, 1956-os Intézet. 361–363. o.

1956 – A magyar forradalom és szabadságharc enciklopédiája. 1956. október 6. – december 12. Multimédia CD-ROM, Budapest, 1956-os Intézet, 1999 (Európa közepén – Magyarország a jelenkorban 1.) Szerk.: Hegedűs B. András, Germuska Pál, Lux Zoltán

Germuska Pál: A magyar pléhkatonák. Okváth Imre: Bástya a béke frontján. Magyar haderő és katonapolitika 1945–1956. 1998, Budapest, Aqulia Könyvkiadó c. könyv ismertetése. Évkönyv 1999. Budapest, 1999, 1956-os Intézet. 346–350. o.

Germuska Pál: Tradíció nélkül. A magyarországi szocialista városok önképe, 1949–1989. In: A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Budapest, 2000, Osiris. Szerk.: Bódy Zsombor, Mátay Mónika, Tóth Árpád. 479–499. o.

Germuska Pál: Az állambiztonsági szervek ipari elhárító tevékenysége a szocialista nagyüzemekben az 1960-as években. In: Évkönyv 2000, VIII. Budapest, 2000, 1956-os Intézet. 58–77. o.

Germuska Pál: Új modell, régi modell? Huszár Tibor–Szabó János [szerk.]: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése 1956–1962. Budapest, 1999, Zrínyi Kiadó. In: Évkönyv 2000, VIII. Budapest, 2000, 1956-os Intézet. 413–419. o.

Germuska Pál: Ellenálló a WC-ben. Népszabadság, 2000. augusztus 14., 10. o.

Germuska Pál: Tausz Katalin: Az Óváros. Gondolatok egy városi kis-társadalom szerveződéséről. Balassagyarmat, 1998, Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár könyv ismertetése. BUKSZ, 2000. ősz. 282–286. o.

Germuska Pál: Feltárni – megőrizni – gondolkodni – továbblépni. A Történeti Hivatal Évkönyve 1999. Budapest, 1999, Történeti Hivatal (Trezor 1.) Recenzió. In: Múltunk 2000/4. sz. 261–267. o.

Germuska Pál – Murányi Gábor: A látható légió. Így született a munkásőrség. In: HVG, 2001. február 3., 73–77. o.

Germuska Pál – Murányi Gábor: Polgárosodó hadiipar, 1953-1955
Ásó, kapa, kisharang
. In: HVG, 2001. február 3., 73–77. o.

Germuska Pál: A magyarországi szocialista városok 1945 és 1990 közötti történetével kapcsolatos kutatási problémák. In: Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Szerk.: Vonyó József, Janus-Osiris, Pécs, 2001. (Előkészületben)

Fakász Tibor: Esztergom 1956-os históriája. Esztergom, 2000, Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. Lektorálta: Germuska Pál.

Magyarország 1944–1956. Európa közepén – Magyarország a jelenkorban. Az 1956-os Intézet multimédia CD-ROM sorozata 2. Szerk. Germuska Pál, Lux Zoltán, Rainer M. János. Bp., 2001, 1956-os Intézet.

Germuska Pál - Lux Zoltán: A multimédia alkalmazásának lehetőségei és tapasztalatai a történelemtudományban. Magyarország története 1944–1956 interneten és CD–ROM-on. In Agria Media „A médiakompetencia az információs társadalom demokráciája”. Eger, 2001, Esterházy Károly Foiskola. Szerk.: Tompa Klára. 337–340. o.

Germuska Pál: A szocialista iparosítás Magyarországon 1947–1953 között In Évkönyv 2001 IX. Budapest, 2001, 1956-os Intézet. 147–172. o.

Germuska Pál: Isten veled, Tanár úr! In Évkönyv 2001 IX. Budapest, 2001, 1956-os Intézet. 177–178. o.

Germuska Pál: Emlékmű vagy múzeum? Rémálom, ébren
Műértő, 2002. április, 1. 5. o.

Germuska Pál: A szocialista városok létrehozása
Századvég, 2002. 2. sz. 49–73.o.

Germuska Pál: Esztergom 1956-os históriája (Fakász Tibor könyvéről)
Limes, 2002/2. sz. 192–194. o.

Germuska Pál: Válságkezelési utak a magyarországi szocialista városokban. Szerkezetváltás Tatabányán és Ózdon 1990 és 2000 között.
In Évkönyv 2002 X. Budapest, 2002, 1956-os Intézet. Szerk.: Rainer M. János, Standeisky Éva. 391–417. o.

Germuska Pál: Válságok és megoldások. Sixth International Conference on Urban History. Power, Knowledge and Society in the City
Évkönyv 2002 X. Budapest, 2002, 1956-os Intézet. Szerk.: Rainer M. János, Standeisky Éva. 475–478. o.

Germuska Pál: Ipari város, új város, szocialista város.
Korall, 2003. május, 11–12. sz. 239–259. o.

Germuska Pál: A magyar hadiipar a hatvanas évek elején.
Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Budapest, 2003, 1956-os Intézet. Szerk.: Rainer M. János. 90–128. o.

Germuska Pál – Nagy Tamás: Az MDP Államvédelmi Bizottsága, Honvédelmi Bizottsága és a Honvédelmi Tanács. Múltunk 49, 2004/1. sz. 180–210. p.

Germuska Pál: Kádár-kommandó. A munkásőrség. In Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Főszerk.: Halmos Ferenc. Budapest, 2004, Gesta Könyvkiadó. 204–205. p.

Germuska Pál: A haditechnikai termelés és az új gazdasági mechanizmus. In „Hatvanas évek” Magyarországon. Budapest, 2004, 1956-os Intézet. Szerk.: Rainer M. János. 126–160. p.

Germuska Pál: Indusztria bűvöletében. Fejlesztéspolitika és a szocialista városok. Budapest, 2004, 1956-os Intézet. 240 p.

Paul Germuska: Socialist Urban Planning Ideas and the Spatial Structure of the Hungarian Socialist Cities in: Tom Misa, Michael Hĺrd (eds.): Urban Machinery. Defining and Designing European Cities, 1850–2000.

Germuska Pál: From Commands to Coordination: Defence Industry Co-operation within the Member States of the Warsaw Pact, 1956–1965. Forthcoming in Connections, 2006. Spring issue. (The Quarterly Journal of Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes).

Germuska Pál: Hadiipari együttműködés a KGST keretei között, 1956–1965.  Hadtörténeti Közlemények, 2006/1., 54–70. p.

Germuska Pál: Harcra le! Széncsata, 1946. HVG, 2006. február 18.

Germuska Pál: Komárom megye. In A vidék forradalma 1956. II. kötet. (Ed.): Szakolczai Attila. Budapest, 2006, 1956-os Intézet. 211–256. p.

Germuska Pál: Komárom megye bányászai az 1956-os forradalomban. In Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956. Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére. Szerk.: Bircher Erzsébet - Schuller Balázs. Sopron, 2006, Központi Bányászati Múzeum Alapítvány. /Központi Bányászati Múzeum Közleményei 5./ 73–115. p.

Germuska, Pál: Začiatky maďarského exportu vojenskej techniky. Vojenská História, 2006/3. 58–70. p.

Germuska Pál: Mítoszok, illúziók, igazságok? Diskurzusok a magyar történettudományban 1956-ról. Nyelvünk és Kultúránk, 2006/3. 50–54. p.

Germuska, Pál: From Commands to Coordination: Defense Industry Cooperation within the Member-States of the Warsaw Pact, 1956–1965. In Rush, Robert S.–Epley, William W. (eds.): Multinational Operations, Alliances, and International Military Cooperation. Past and Future. Proceedings of the Fifth Workshop of the Partnership for Peace Consortium’s Military History Working Group, Vienna, Austria 4–8 April 2005. Washington D. C., 2006, Center of Military History United States Army. 101–108. p.

Germuska, Pál: Kontrwywiad w przedsiębiorstwach państwowych na Węgrzech w latach 1950-ych i 1960-ych. In: Kamiński, Łukasz – Waligór, Grzegorz (eds.): Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego. Tom V. Wrocław, 2006. pp. 68–85.

Germuska Pál: Kutatás-fejlesztés és nyugati licencek a magyar hadiiparban. Hadtörténeti Közlemények, 2007/1. 233–246. p.

Germuska, Pál: Miti, illusioni, verità? Il dibattito sul ’56 nel storiografia ungherese. In: L’autunno del communismo: riflessioni sulla rivoluzione ungherese del 1956. A cura di Santi Fedele e Pasquale Fornaro. Messina, 2007, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini. 69–74. p.


Germuska, Pál. 2007. Military-economic Planning in Socialist Hungary: the General Organisational Department of the National Planning Office, 1948-1971. PERSA Working Paper no. 49. Original version received 15 July 2007. University of Warwick, Department of Economics. URL: http://www.warwick.ac.uk/go/persa

Germuska, Pál: The First Conversion Project of the Cold War: The Hungarian Defence Industry in 1953–1955. In Čaplovič, Miloslav–Stanová, Mária–Rakoto, André (eds.): Exiting War: Post Conflict Military Operations. 6th International Conference Military History Working Group. Bratislava 3–7 April 2006. Bratislava–Château de Vincennes, 2007, Vojenskỳ historickỳ ústav–Service Historique de la Défense. 281–289. p.

Germuska Pál: A magyar hadiipar 1956-ban. In Szabó A. Ferenc (szerk.): Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról. Budapest, 2007, Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány. 89–113. p.

Germuska, Pál: Between Theory and Practice: Planning Socialist Cities in Hungary. In: Tom Misa, Mikael Hård (eds.): Urban Machinery: Inside Modern European Cities, 1850–2000. 2008, MIT Press 233–255. p.
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11370

Germuska Pál: A totális mozgósítástól a stratégiai tervezésig. Az Országos Tervhivatal Általános Szervezési Főosztályának története, 1948–1971. Hadtörténeti Közlemények, 2008/1. sz. 69–92. p.

Germuska, Pál: Military-economic Planning in Socialist Hungary. The History of the General Organisational Department of the National Planning Office, 1948–1971. Europe-Asia Studies, Vol. 60 No. 5, July 2008, 813–834.

Germuska, Pál: Der Rat für Landesverteidigung und das Komitee für Landesverteidigung in Ungarn von 1952 bis 1980.
http://www.nationaler-verteidigungsrat.de/de/verteidigungsraete_im_warschauer_pakt/ungarn

Germuska Pál: Kadhafi „fülei”. Rádiófelderítő-berendezések gyártása Magyarországon, 1965–1985. Történelmi Szemle, 2008/1. sz. 95–108. p.

Germuska Pál: A szocialista várostól az új iparvárosig. A válság gyökerei és a válságkezelés körülményei Tatabányán, 1985–1995. In Veizer Tamás (szerk.): Lehetőségek és kihívások. Válogatás a „Tatabánya 60 éves. Lehetőségek és kihívások” című konferencián elhangzott előadásokból. Civil szervezetek a kistérség településeiről. Tatabánya, 2008, Polgári Tatabányáért Alapítvány–Tájak, Emberek, Környezet Egyesület. 21–35. p.

Germuska Pál: Magyarország katonai és védelmi kiadásai 1949 és 1979 között. In Honvári János (szerk.): „20. századi magyar gazdaság és társadalom”. Konferenciakötet. Széchenyi István Egyetem Kautz gyula Gazdaságtudományi Kar. Győr, 2007. november 8. 94–117. p.

Germuska, Pál: Eastern Intelligence with Western Components. Development of Radio Reconnaissance Instruments in Socialist Hungary. Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Vol. 53. No. 2. 2008. 177–191.

Germuska Pál: „De hát eszerint a szocializmus bedobhatja a törülközőt?”. Második gazdaság a Kádár-korszakban. In Germuska Pál – Rainer M. János (eds): Évkönyv XV. 2008. Budapest, 2008, 1956-os Intézet. 66–84. p.

Germuska Pál – Rainer M. János (eds): Évkönyv XV. 2008. Budapest, 2008, 1956-os Intézet. 392 p.

Germuska Pál: Szovjet tanácsadók magyar hadiipari vállalatoknál az 1950-es években. Századok, 2008/6. sz. 1465–1481. p.

Germuska Pál: A magyar fogyasztói szocializmus zászlóshajói. Hadiipari vállalatok civil termelése, 1953–1963. Korall, 2008/4. sz. 62–80. p.

Germuska, Pál: Conflicts of Eastern and Western Technology Transfer. Licenses, Espionage, and R&D in the Hungarian defense Industry during the 1970s and 1980s. Comparative Technology Transfer and Society, Vol. 7, No. (April 2009): 43–65.

Germuska Pál – Murányi Gábor: A munkásőrség véghónapjai. Nem volt három életük. HVG, 2009. augusztus 29., 41–43. p.

Pál Germuska: Dual Budgetary System in Socialist Hungary in the 1950s. Studia Historica Slovenica, Maribor 9 (2009), No. 1, pp. 171–188.

Pál Germuska: „Uszy” Kadafiego. Produkcja radiowych urządzeń wywiadowczych na Węgrzech w latach 1965–1985. Pamięć i Sprawiedliwość, nr 1 (14) 2009, 343–356. p.

Germuska Pál: Odacsap a munkásököl? A Munkásőrség 1989-ben. In Tischler János (ed.): Kádárizmus. Mélyfúrások. Évkönyv XVI. 2009. Budapest, 2009, 1956-os Intézet. 439–480. p.Germuska Pál: Vörös arzenál. Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között. Budapest, 2010, Argumentum Kiadó – 1956-os Intézet. 312 p.
 
Germuska Pál: Egy harmonikusan fejlett város. Szombathely szerepe az állami terület- és településfejlesztési politikában és az iparosítási programokban 1949–1985. In Valuch Tibor (szerk.): Fejezetek Szombathely legújabbkori történetéből. Szombathely, 2010, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. /Acta Savariensia 21./ 20–84. p.

Germuska Pál: Technikatörténet versus technológiatörténet. Avagy társadalomtörténet-e a panírozott halrudak gyártástörténete? In Valuch Tibor–Szívós Erika (szerk.): Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Budapest, 2010, Argumentum – Budapesti Történeti Múzeum – 1956-os Intézet 88–96. p.

Germuska, Pál: Wydatki wojskowe i obronne na Węgrzech w latach 1949–1979. Pamięć i Sprawiedliwość, nr 1 (15) 2010, 325–347. p.

Germuska, Pál: Military Industry versus Military-related Firms in Socialist Hungary Disintegration and Integration of Military Production during the 1950s and Early 1960s. Enterprise and Society, Vol. 11, No. 2 (June 2010) 316–349. p.

Germuska, Pál. Between Theory and Practice: Planning Socialist Cities in Hungary. In Tom Misa, Mikael Hård (eds): Urban Machinery: Inside Modern European Cities, 1850–2000. Cambridge (Ma)–London, 2010, MIT Press. (Paperback edition) pp. 233–255.

Germuska, Pál: In a State of Technological Subjection: Soviet Advisers in the Hungarian Military Industry in the 1950s. In Expert Cultures in Central Eastern Europe. The Internationalization of Knowledge and the Transformation of Nation States since World War I. Edited by Martin Kohlrausch, Katrin Steffen and Stefan Wiederkehr. Osnabrück, 2010, Fibre Verlag. /Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau; 23/. 199–221. p.

Germuska, Pál: East-East Military Technology Transfer. Soviet Licence Policy within the Framework of COMECON Military Industrial Cooperation. TENSIONS OF EUROPE/INVENTING EUROPE WORKING PAPER NR. 2010_01
http://www.tensionsofeurope.eu/Dissemination.asp?wh=Working%20Papers

 

 


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. december 9. csütörtök

Keresés a honlapon