___Standeisky Éva___Vissza

Önéletrajz

I. Életrajzi adatok

Születési dátum: 1948. február 27.
Születési hely: Pécs

II. Tanulmányok, tudományos előmenetel

1986 történelemtudomány kandidátusa (CSc)
1974 bölcsészettudományi (történelem)  egyetemi doktor (Dr.)     
1966-1971 ELTE BTK történelem-orosz szakos hallgatója
1962-1966 középiskolai tanulmányok a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban

 

III. Szakmai életút

1993- az 1956-os Intézet tudományos főmunkatársa (2001-től megbízásos munkaviszonyban)
2001-2010 a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense            
1995-2001 az MTA-OSZK 1956-os Dokumentációs és Kutatóhely tudományos főmunkatársa
1991-1993 a Magyar Lajos Alapítvány tudományos főmunkatársa
1971-1991 a Párttörténeti - 1990 után Politikatörténeti - Intézet (Budapest) tudományos munkatársa, 1990-től főmunkatársa

IV. Részvétel szakmai szervezetek munkájában

- A Magyar Történelmi Társulat tagja (1971-)
- Az MTA Magyar Orosz Történész Vegyes Bizottság tagja (1988-)
- A Múltunk szerkesztőbizottsági tagja (1997-)
- Nemzedékek Jelenkortörténeti Kör tagja (2006-)
- Az 1956-os Intézet évkönyvének egyik szerkesztője (1999-2005)
- Hajnal István Kör tagja (2004-)
- A Bibó István Szellemi Műhely tagja (2002-)
- Szellemi Köztársaságért Alapítvány Kuratóriumának tagja (2002-2010)
- MTA-OSZK 1956-os Dokumentációs és Kutatóhely helyettes vezetője (2003-2004)
- MTA Kutatói Fóruma társadalomtudományi ügyvivője (2000-2004)
- Az Akadémiai Kutatók Tanácsának és a MTA Hálózati Tanácsának tagja (1996-2004)
- Az Acta Iuvenum (ELTE BTK tudományos folyóirata) szerkesztője (1970-1971)
 
V. Nyelvismeret
        
Oroszból „C” típusú felsőfokú, angolból, németből "C" típusú középfokú állami nyelvvizsga.

VI. Tanulmányutak, ösztöndíjak, elnyert pályázatok

2008 NKA alkotói pályázat (Demokrácia és szellemi elit, 1945-1947).
2007 NKA kiadói pályázat (Kassák Lajos, az ember és a közszereplő c. könyv kiadására)
2006 NKA alkotói pályázat (Kassák Lajos közéleti tevékenysége).
2006 Pénzügykutató Alapítvány Kuratóriuma alkotói pályázata (Tömeg csoport és egyén az 1956-os forradalomban).
2001-2002 OTKA, résztvevő (A "hatvanas évek" Magyarországon)
1999 AKP/OKTK (Civil szerveződések az 1956-os forradalomban).
1998 OTKA, résztvevő (A fordulat évei).
1997-1998 OKTK (Rainer M. Jánossal közösen: A szocializmus évtizedei Magyarországon. Az állambiztonsági szervek működése a Kádár-korban)       
1995-1996 OTKA (Az írók és a hatalom, 1956-1963).
1993-ban és 2002-ben két hetes kutató- és tanulmányút a magyar-orosz kulturális kapcsolatok a 20. században témakörben az Orosz Tudományos Akadémián.
1990 Soros ösztöndíj (Kultúra és politika 1956 után).
1981-ben FES ösztöndíj, Bonn (Magyar kulturális emigráció).
1970-1971 Népköztársasági ösztöndíj (ELTE BTK)

VII. Oktatói munka felsőoktatási intézményekben

2010- Az egri Eszterházy Főiskola doktori iskolájának tagja.
2008- Debreceni Egyetem ÁJK doktori iskolájának tagja.
Témavezetőként veszek részt az ELTE Társadalomtudományi Kar doktori iskolájának munkájában.
1998-2001 KLTE BTK (Debrecen): 1998-2001 KLTE BTK (Debrecen) előadássorozatot tartottam „Államosított kultúra Magyarországon, 1945-1989” címmel és eszmetörténeti szemináriumokat vezettem „Ideológia és kultúra”, „Bibó és Szekfű”, „Népiek és urbánusok” címmel.
1991-1994 szakszemináriumaim voltak az ELTE BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékén  "Ideológia és művészet a Rákosi-korban"; „A kultúra államosítása” címmel.
1987-1990 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Magyarország 20. századi történelmét oktattam nappali és levelezős évfolyamoknak.

 

Publikációk

Könyv
A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, 1944-1948. Négy évtized 11. Kossuth K. 1987. 162 o.

Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Irányított irodalom sorozat. (A kötet sajtó alá rendezése, a bevezető tanulmány és a jegyzetek írása, valamint a képanyag összeállítása.) A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 1990. 452 o.

Az írók és a hatalom - 1956-1963. 1956-os Intézet, Budapest 1996. 484 o. Második, javított kiadás 1996. december.

Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom. 1956-os Intézet–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2005. 452 p.

Kassák, az ember és a közszereplő. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 296 p.

Antiszemitizmusok. Argumentum Kiadó, Budapest, 2007. 252 p.

Népuralom ötvenhatban. Kalligram–1956-os Intézet, Pozsony–Budapest, 2010. 600 p.
/portal/page/portal/rev/kiadvanyok/standeisky_nepuralom

 

Szerkesztés

Dokumente und Materialen der Zusammenarbeit zwischen der Sozialistischen Einhetspartei Deutschland und der Ungarischen Sozialistischen Arbeitspartei 1971 bis 1977. Miklós Habudával, Anette Neumannal, Karl Richterrel közösen. Dietz-Kossuth, Berlin 1978. 262 p.

- A fordulat évei 1947-1949. Politika - képzőművészet - építészet. Szerk. Kozák Gyulával, Pataki Gáborral és Rainer M. Jánossal közösen. 1956-os Intézet, Bp. 1998. 346 o.

- Évkönyv 1999. VII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. Jánossal közösen. 1956-os Intézet, Bp., 1999. 458 o.

- Évkönyv 2000. VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. Jánossal és Kőrösi Zsuzsannával közösen. 1956-os Intézet, Bp., 2000. 486 o.

-A TKI kutatócsoportjainak 1996-1999 közötti tevékenysége. A társdalomtudományi rész szerk. Hunyady Györggyel közösen. MTA, 1999.

- Évkönyv 2001, IX. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2001, 1956-os Intézet. 312 o. Szerkesztés Kőrösi Zsuzsannával és Rainer M. Jánossal.

- Évkönyv 2002, X. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet. 528 o. Szerkesztés Rainer M. Jánossal

- Évkönyv 2003, XI. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2003, 1956-os Intézet. 312 p. Szerkesztés Rainer M. Jánossal.

- A TKI kutatócsoportjainak 2000-2003 közötti tevékenysége. A társdalomtudományi rész szerk. Hunyady Györggyel közösen. MTA, 2004

- Évkönyv 2004, XII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. Jánossal közösen, Budapest, 2004, 1956-os Intézet. 369 o.

-Évkönyv XIII. 2005. A demokrácia reménye – Magyarország, 1945. Szerk: Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 54–91. o. 278 p.

Irodalom a forradalomban Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések IV. Főszerkesztő: Topits Judit, felelős szerkesztő: Standeisky Éva, Budapest, 1956-os Intézet, 2006

Tanulmány

- Kastélyosdombó, Rinyaujnép, Drávaszentes falvakban végzett felmérés. Beszámoló az ELTE BTK Falukutató Munkacsoportjának tevékenységéről. Acta Iuvenum, 1970. 187-204.

- A munkáspártok és a Munkás Kultúrszövetség. 1945-1948. =Párttörténeti Közlemények, 1979. 2. 37-71. (Kötetben: In: Műveltség - művészet - munkásmozgalom. II. kötet, Népszava K. 1982. 171-188.)

- A kultúra kérdései a Szocializmus című folyóiratban. IV. A népi demokratikus forradalom. In: Műveltség - művészet - munkásmozgalom. Tanulmányok a magyar munkásmozgalom kultúrális törekvéseiről. I. k. Népszava K. 1982. 253-299.

- Kassák Annája. =Irodalomtörténeti Közlemények, 1984. 5-6. 676-694.

- A kommunisták József Attila képe (1945-1948). =Irodalomtörténet, 1985. 4. 825-850.

- Polityika Vengerszkoj Kommuniszticseszkoj Pártyii v oblasztyi iszkussztva (1945-1948) =Bulgarian Historical Review, 1985. 1. 3-21.

- A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája. (1944-1946) In: Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről. Kossuth K. 1985. 101-123.

- Lukács György és az MKP irodalompolitikája. =Alföld, 1985. 4. 45-53.

- A Magyar Kommunista Párt és az irodalmi közélet (1946-1947). =Politika-Tudomány, 1985. 2. és 3-4. 74-83. ill. 68-80.

- Művészetpolitikai elképzelések a Szociáldemokrata Pártban 1945-1948 között (Kassák, Justus, Fejtő) =Történelmi Szemle, 1986. 2. 325-340.

- Egy kapcsolat története. Kassák Lajos és Szabó Dezső. =Medvetánc, 1986. 2-3. 259-283.

- "A rajongó és a kritikus élt bennem..." Kassák Lajos 1945 utáni közéleti tevékenységéről. =Valóság, 1987. 6. 62-76. p. (újraközölve: =Látóhatár, 1987. 9. 173-186.)

- A Magyar Művészeti Tanács szerepe a kulturális intézményrendszerben a felszabadulás után. =Párttötténeti Közlemények, 1988. 3. 94-125.

- Kassák Lajos belső száműzetése. Egy kizárás politikai háttere. =Mozgó Világ, 1988. 12. 60-71.

- Akinek csak az útkeresés adatott meg. Emlékezés Csömöri Józsefre. =Kritika, 1988. 12. 16-18.

- Az értelmiség Magyarországon 1945 után. =História, 1988. 6. 12-14.

- A Lakos-ügy. =Magyarország, 1989. 34., 35., 36. szám

- Lázadás a Szabad Népnél. (Történelmünk fehér foltjai sorozatban) =Magyar Nemzet, 1989. 5. 27. 10.

- Kassák Lajos közéleti és munkásmozgalmi tevékenysége, 1945-1948. In A magyar gondolkodás 1945 és 1948 között. Szerk. Kiss Endre és Tütő László. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 235-258.

- Újra mérlegen a népi írók. (Történelmünk fehér foltjai sorozatban) =Magyar Nemzet, 1990. 1. 20.

- Sokféleségtől a parancsuralomig. Ideológia és művészet 1945 után. (Történelmünk fehér foltjai sorozatban) =Magyar Nemzet, 1990. 5. 14.

- A Táncsics-kör és az MSZMP. (Történelmünk fehér foltjai sorozatban) =Magyar Nemzet, 1990. 8. 18.

- Egy ünnep metamorfózisa. =Magyar Nemzet, 1990. 8. 18.

- Egy európéer magyar demokrata. Száz éve született Kállai Ernő. =Magyar Hírlap, 1990. 11. 10.

- Kéthly Anna levelei Libik Györgyhöz. A levelek válogatása, jegyzetelése, a bevezető tanulmány írása. =Hiány, 1990. 12. 38 p. (Kéthly Anna emlékszám)

- Kassák, a politikai gondolkodó, 1919-1934. (György Péterrel közösen) =Múltunk. 1991. 2-3. 67-82.

-Perbe fogott versek – 1956. Magyar Hírlap, 1991. október 22. 8.

- Történelem IV. 1944-1990. A középfokú iskolák számára. Szerk. Borsányi György. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. (A kultúrával foglalkozó fejezetek alapszövegének megírása.)

- Politika és vers. In: A vidék forradalma (Az 1991. október 22-én Debrecenben rendezett konferencia előadásai) Debrecen, 1992. 101-114.

- Antiszemita megmozdulások Magyarországon a koaliciós időszakban. =Századok, 1992. 2. sz. 284-308.p. (Megjelent: 1993 februárjában)

- Kronológia. In A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Péter és Turai Hedvig. Corvina, Budapest, 1992. 118-129. (A kötet német és angol nyelven is megjelent.)

- Déry Tibor és Nagy Imre. =Múltunk, 1992. 2. 40-48.

- A hatalom és az írók. =Rubicon, 1993. 7. 7-10.

- Az íróperek előkészítése. A letartóztatástól a vádemelésig. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete. = Évkönyv I. 1992. 1956-os Intézet. Bp. 1993. 261-289.

- Arbeiterbewegung und Kunst: Lajos Kassák in Wien und in Budapest 1920-1932. =In: Sozialdemokratie: Zeichen, Spuren, Bilder. W. Bandhauer/J. Bernard/G. Withalm (Hg.) Wien: Passagen Verlag 1993. 227-238.

- Az írók és a munkástanácsok. =Múltunk, 1994. 1-2. sz. 81-110.

- A népi írók és a hatalom (1957-1958). =Holmi, 1994. október. 1447-1460.

- A Kreml csendje. Vercors a magyar írókért 1957-ben. =Évkönyv III. 1956-os Intézet. 1994. 149-165.

- Horváth Márton =Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Almanachja. 1944-1945. Budapest, 1994. A Magyar Országgyűlés K. 181-182.

Die Revolution und die Schriftsteller. In Die Ungarische Revolution 1956. Österreichisch-ungarische Konferenz im Collegium Hungaricum. Wien, 6. April 1995. Szerk. Dr. Béla Balázs.Collegium Hungaricum, Wien, 1995, 33–41.

- A háború utáni vérvádak =Szombat, 1995. április, VII. évf. 4. sz., 23-25.

- A kommunista polgárellenesség. Budapesti Negyed, 1995. Nyár, 8. sz. Zsidók Budapesten, 209-223.

- Beletörődés és alkalmazkodás. A hatalom és az írók. In: Évkönyv IV. 1995. 107-137.

- „Apukám házat épít” Írószövetség, írói csoportok és a hatalom 1945-1958. =Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 1956-os Intézet-Osiris Kiadó, Bp. 1995. 476-485.

- A bálványok ledőlnek. Az 1956-os forradalom előzményei. Rubicon, 1996/8-9. 4-8.

- A Nap, a világosság véres ostyája. Magyar írók, magyar irodalom az 1956-os forradalomban. Népszabadság, 1996. október 26. 30.

- A háború utáni vérvádak történelmi háttere. In: Vérvádak üzenete. Minoritas könyvek 2. Minoritás Alapítvány, Bp. 1996. 63-71.

- Írószövetségi taggyűlés a forradalom alatt. Az 1996. október 29-én az Írószövetség székházában rendezett tudományos konferencia - címe: 1956 az irodalomban - előadásának szövege. Kortárs, 1997. 4. sz. 45-58.

- Veres Péter - az írószövetség elnöke. (A Veres Péter-centenáriumi emlékülés előadásai) Múltunk, 1997. 2. 238-248.

- Kassák Lajos és Veres Péter. Eredet - világnézet - magatartás. Psychiatria Hungarica, 1997, 12(4):549-559.

- Egység és megosztottság a Magyar Szocialista Munkáspártban. Rubicon, 1998. 1. 30-34.

- Déry Tibor pere. Rubicon, 1998. 4-5. sz. 79-82.

- A kígyó bőre. Politika és ideológia a fordulat éveiben. In A fordulat évei, 1947-1949. Politika - képzőművészet - építészet. 151-171.

- Hungary in the early 1960s. The Hungarian Quarterly Volume 39. Summer 1998. 120-125.

- Hivatás és pártpolitika. Kommunista értelmiségi magatartásformák. Mozgó Világ, 1999. 1. 106-115.

- Nemzetféltők. Írók, politikusok, katonák 1942-ben Lillafüreden. I-II. 2000, 1999. július-augusztus. 44-53. ill. 47-56.

- Régi-új birodalom. A Szovjetunió a második világháború után. Mozgó Világ, 1999. 8. 69-84.

- Egy születésnap következményei. In Évkönyv 1999. VII. 109-123.

- Szálak és csomók a szénakazalból. Dokumentumböngészés a Történeti Hivatalban. Forrás, 2000. március, 106–112. p.

- Bűnbocsánat. Erdélyi József pere és költői rehabilitálása
2000, 2001. június, 49–62. p.


- A népi írók és a kultúrpolitika az 1950-es években
Előadás az 2001. augusztus 4–10-e között Jyväskyläben rendezett Hungarológiai Kongresszuson..


- Kultúra és politika Magyarországon –1945–1956
A 2002. április 5-én Pécsett a Magyar Történelmi Társulat vándorgyűlése és évi rendes közgyűlése alkalmával rendezett konferencián elhangzott előadás.


- Honvágy és szabadságvágy szorításában
Zilahy Lajos hazacsalogatása: kísérlet és kudarc

2000, 2002. július–augusztus, 95–98. p.


- A belügy, a párt és a népi írók
2000, 2002. szeptember, 48–53. p.

- Értelmiségi antiszemitizmus a korai Kádár-korszakban. In Évkönyv 2000. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2000, 1956-os Intézet. 26–39.

- Kádár és az értelmiség. In Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár életútról. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 2001, Rubicon–Aquila Könyvek, 136–141. (Kádár és az értelmiség. Rubicon, 2000, 6. sz. 26–32. o. című tanulmány újraközlése.)

- Mélyrétegi metszet. Jobboldali fiatalok a hatvanas években. In Évkönyv 2001, IX. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2001, 1956-os Intézet. 87–111.

- A forradalom kis köztársaságai. Helyi önigazgatás 1956-ban. Rubicon, 2002. 11–12. sz. 34–41.

- Kultúra – politika – értelmiség. In Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések. Szerk.: Püski Levente és Valuch Tibor. 1956-os Intézet – Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, Debrecen, 2002. 261–270. o.

- Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban. Zsigmond Gyula, Püski Sándor és társaik pere. In Évkönyv 2002, X. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2002, 1956-os Intézet. 169–192. o.

-Tükrök. Népi írók, parasztpárti politikusok és a hatalom, 1960–1973. In Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Szerk. Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2003. 299–330. o.

- Illyés Gyula és a hatalom az 1960-as években
2000, 2003. június, 59–71. p.

- Kultúra és politika Magyarországon (1945–1956)
Társadalom és kultúra Magyarországon a 19–20. században. Tanulmányok. Szerk. Vonyó József. Pannónia Könyvek–Magyar Történelmi Társulat. Pécs, 2003. 121–137. o.

- -Hit-viták. Az írók és az 1953-as „új szakasz”
Mozgó Világ, 2003. augusztus, 27–43. o.

-Libikóka. Egy 1956-os forradalmi bizottsági elnök ellentmondásos élete. In Évkönyv 2003, XI. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 181–196. o.

-Az (ön)átértékelő Kassák. 2000. 2003. november–december, 110–124. o.

-Berzenkedők és tabusértők. A magyar–szovjet kulturális viszony a hatvanas években. Élet és Irodalom, 2003. december 19. 8–9. o.

- Antiszemitizmus az 1956-os forradalomban. Élet és Irodalom, 2004. február 27. 14–15. o.

- A magyar irodalmi élet szovjetizálása 1949 és 1951 között
Múltunk, 2004. 1. sz. 48–81. o.

- Szerzetestanár, kormánybiztos, autókereskedő, költő, tápszergyáros, forradalmi bizottsági elnök és még sok más. Függelék: Részletek Bilkei Gorzó Nándor önéletrajzából. Múltunk, 2004. 1. sz. 48–81. o.

- Bomlás. A hatalom és a kulturális elit. In „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Rainer M. János. 1956-os Intézet, Budapest, 2004. 272–317. o.

- Elmismásolt antiszemitizmus, elhallgatott múlt. Az 1956-os miskolci lincselés. Élet és Irodalom, 2004. augusztus 20. 8–9. o.

- Illyés Gyula hármas tükörben. Rubicon, 2004. 8–9. sz. 88–96. o.

- A népi írók és a kultúrpolitika az 1950-es években. In Jankovics József–Nyerges Judit (szerk.): Hatalom és kultúrpolitika, II. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004. 1135–1142. o.

- Antiszemitizmus az 1956-os forradalomban. In Évkönyv 2004, XII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2004, 1956-os Intézet. 147–185. o.

- Cipő fűzővel. A hatalom és az irodalmi elit. Dokumentummelléklettel. 2000, 2004. november, 45–56. o.

- Hazugságok az 1956-os forradalomban. Mozgó Világ, 2005. március, 95–102. o.

- Antiszemita megmozdulások Magyarországon a koalíciós időszakban. In Valuch Tibor (szerk.): Magyar történeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Argumentum–Osiris, Budapest, 2004. (2005-ben hagyta el a nyomdát.) 314–324. p. (A Századok, 1992. 2. sz. 284–308. o. megjelent tanulmány újraközlése.)

- Remény és szorongás. Demokráciaelképzelések és demokráciaértelmezések. In Rainer M. János–Standeisky Éva (szerk.): A demokrácia reménye – Magyarország, 1945. Évkönyv XIII. 2005. 1956-os Intézet, Budapest, 2005. 54–91. p.

- 1956 emlékezettörténete. Élet és Irodalom, 2006. január 13. 15. o.

- Csábtánc és kiszorítósdi. Az 1945-ös Új Szellemi Front. Múltunk, 2005. 4. sz.  4–41. p.

- Erkölcsök 1945-ben. Mozgó Világ, 2006. 2. sz. 15–31. o.

- „Nagy zaj és nyugtalanság”. A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa és az írók. Élet és Irodalom, 2006. március 10., 10. sz. 6–7. o.

- Madarak és selyemhernyók. Dokumentumok Kassák Lajosról és Bari Károlyról. (Dokumentumközlés két bevezetővel). 2000, 2006. 4. sz. 49–62. o.

- Veszprém megye. In Szakolczai Attila (szerk.) A vidék forradalma, 1956. II. 1956-os Intézet-Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2006. 397–436. o.

- 1956: az Írószövetség megújulása. Népszabadság, 2006. szeptember 16. 6. o.

- Versek 1956-ban. Parnasszus, XXII. Évf. 3. sz. 2006. ősz. 25-32. o.

- Forradalom előtt. A magyar írók és a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa. Létünk (Újvidék) XXXVI. évf. 2006. 3. sz., 36–46.

- A tagadott, a kibukó és az álcázott előítéletesség. Ötvenhatosok az antiszemitizmusról. Szombat, 2006. október. 19–21. o.

- Írástudók hatalma. Az Irodalmi Ujság és a kommunista párt, 1950-1956. Élet és Irodalom, 2006. október 20. Melléklet, I–II. o.

- Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban. Híd, (Újvidék) 2006. 10. szám 23-41. o.

- „Forradalomcsinálta népképviseletek” Helyi hatalom az 1956-os forradalomban. Századok, 140. évf. 2006. 5. sz. 1235–1287. o.

- Ideen und Ideale der ungarischen Revolution. In Rüdiger Kipke (Hrsg.): Ungarn 1956. Zur Geschichte einer gescheiterten Volkserhebung.  VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden 2006. 66–96. o.

- Antisemitismus in Ungarn zur Zeit der Revolution. In Rüdiger Kipke (Hrsg.): Ungarn 1956. Zur Geschichte einer gescheiterten Volkserhebung.  VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden 2006. 87–110. o.

- Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban. Történelmi Szemle XLVIII. évf. 2006. 1-2. sz. 91–119. o.

- Literatur in der Revolution 1956. Europäische Rundschau, 2006. 3. sz. 34. évf.  59–68. o.

- Eszmék az 1956-os forradalomban. Múltunk, 2006. 4. sz.

Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2005–2007. In: Évkönyv. 14. Budapest, 1956-os Intézet, 2007
 
A magyar írók és a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. Kongresszusa. In Pál Lajos–Romsics Ignác (szerk.): 1956 okai, jelentősége és következményei. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2006. 37–56. o.

Eszmék az 1956-os forradalomban. Múltunk, 2006. 4. sz. 186–222. o.

Válasz a Múltunk 1956-tal kapcsolatos körkérdésére. Múltunk, 2006. 4. sz. 110–119. o.

Az Írószövetség 1956-ban. Alföld, 2007. március. 58. évfolyam. 39–45. o.

Az én Kassákom. Élet és Irodalom, 2007. március 9. LI. évf. 10. sz. 9. o.

A jelenség és az ok. Az Élet és irodalom indulása. Élet és Irodalom, 2007. március 16. LI. évf. 11. sz. 3–4. o.

Kassák, az ember és a közszereplő. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 296 o.

Így azért ne! Élet és Irodalom, (Agora), 2007. június 1. LI. évf. 22. szám, 16. o.

Irodalom és politika a forradalomban. 1956 Az Irodalmi Újság 1956. november 2-i száma. In Szegedy-Maszák Mihály–Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. 477–494.

Szovjetyizacija vengerszkoj lityeraturnoj zsiznyi v 1949–1951 godah. Fordította Ju. Guszev. In Ju. P. Guszev (szerk.): XX vek. Russzkaja lityeratura glazami vengrov, vengerszkaja lityeratura glazami russzkih. Insztyitut Szlavjanovegyenyija RAN, Moszkva, 2007. 188–217.

A forradalmi szervek és a munkástanácsok. Élet és Irodalom, 2007. július 13. LI. évf. 28. sz. 8–9. o.

Kassák Lajos-interjú 1960-ból. Múltunk, 2007. 2. sz. 254–267. o.

A kommunisták politikai antiszemitizmusa (1945–1957). Cél-ok. Századvég, Új folyam 44. szám, 2007. 2. sz. 3–30. o.

Ötvenhat-értelmezések. BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 2007, ősz. 19. évf. 3. sz. 199–207.

Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor–Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet, Budapest, 2007. 137–156. (A Híd, (Újvidék) 2006. 10. számában megjelent írás újraközlése.)

Eszmék az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor–Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet, Budapest, 2007. 169–202. (A Múltunk, 2006. 4. számában megjelent tanulmány újraközlése.)

Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor–Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban. 1956-os Intézet, Budapest, 2007. 222–253. (A Történelmi Szemle XLVIII. évf. 2006. 1–2. számában megjelent tanulmány újraközlése.)

Baloldalinak lenni a forradalomban. Mozgó Világ, 2007. december.

Antiszemitizmusok. Argumentum Kiadó Budapest, 2007. 252. p.

Népi igazságtétel az 1956-os forradalomban. In Szederkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 509–531.

Szekfű Gyula az 1944–45-ös sorsfordulóról. Élet és Irodalom, 2008. május 9. LII. Évf. 19. sz. 10–11.

Újabb történeti irodalom az 1950–1970-es évek Szovjetuniójából. In. Közelítések a kádárizmushoz. Az 1956-os Intézet 2008-as évkönyve
Szerkesztő: Germuska Pál, Rainer M. János
/portal/page/portal/rev/kiadvanyok/evkonyv2008#standeisky

A forradalom vége. Jelenetek az 1956-os visszatanácsosodás drámájából. Élet és Irodalom, 2008. november 7. LII. évf. 45. sz. 12–13.

„Morális nyugtalanság és féltő gond”. A demokrata Szekfű Gyula. Múltunk 2008. LIII. 4. 73–109.

Az „ismeretlen” Kassák. Élet és Irodalom, 2009. április 24. LIII. évf. 17. sz. 17. o.

Ötvenhat és nyolcvankilenc. Az elfojtott múlt. Élet és Irodalom, 2009. július 3. LIII. évf. 27. sz. 7. o.

Egy népi értelmiségi vállalkozó. Püski Sándor, 1911–2009. Magyar Narancs, 2009. augusztus 20. XXI. évf. 34. sz. 22–23. o.

A tömeg ötvenhatban. Történelmi Szemle. 2009. 4. sz.

„Közlélek az országban ma is alig van” (Feuilleton-rovat) Élet és Irodalom, LIV. évf. 5. sz., 2010. február 5. 13.

A polgári Világ, Élet és Irodalom, LIV. évf. 17. sz., 2010. április 30., 9.

Klára. 2000, április, 22. évf. 4. sz. 67–76.

Az ellenség neve. (Feuilleton-rovat) Élet és Irodalom, LIV. évf. 26. sz. 2010. július 2. 13.

Az „ismeretlen” Kassák. In Andrási Gábor (szerk.): „…fejünkből törüljük ki a regulákat” Kassák Lajos az író, képzőművész, szerkesztő és közszereplő. Tanulmányok. Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák alapítvány, Budapest. 2010. 192–203.

Neveljünk demokratákat! Élet és Irodalom, LIV. évf. 38. sz. 2010. szeptember 24. 8.

A jelenbe kívánkozó múlt. Élet és Irodalom, LIV. évf. 44. sz. november 5. 9–10.

Népi nyelvhasználat az 1956-os forradalomban. In Szederkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Akadémiai, Budapest, 2010. 423–430.

 

Dokumentumközlés

- Szabó Dezső levelei Kassák Lajoshoz. (Dokumentumok bevezetővel és jegyzetekkel.) =Kritika, 1987. 3. 9-11.

- A miskolci pogrom - ahogyan Rákosiék látták. Dokumentumközlés bevezetővel, jegyzetekkel. =Társadalmi Szemle, 1990. 11. 78-86.

Dokumentumok az Írószövetség 1959-es újjászervezéséről. Magyar Napló, 1991. október 18. 4–9.

- Egy íróper mellékszála. Dokumentumközlés. =Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete. Évkönyv I. 1992. 1956-os Intézet. Bp. 1992. 219-229.p.

- Két dokumentum, 1956-1957. =Holmi, 1993. 10. 1389-1395.p.

- Háy Gyula viszontagságai a börtönévek után. Forrásközlés bevezetővel. Magyar Hírlap, 1995. május 6. Ahogy tetszik melléklet, III.

- Losonczy Géza levele Révai Józsefnek 1949. július 14-én. Budapesti Negyed, 1995. Nyár, 8. sz. Zsidók Budapesten, 223-226. p.

- Tájhivatal. Egy Csoóri-vers cenzúrázásával kapcsolatos dokumentumok. 2000. 1995. szeptember. 48-53. o.

- Feljegyzés irodalmunk jelenlegi helyzetével kapcsolatban. 2000, 1995. december. 52-56. p.

- Jelentés és Feljegyzés. (Mezei András 1958. június. Az Egyetemi Szinpad "revizionista jellegű" műsoráról Benke Valéria művelődésügyi miniszternek. Uő u.annak: Az Egressy klub fiatal írók studiója megnyitásáról.) 2000, 1996. április. 42-44.

- Hunok Londonban és Párizsban; Malájok Pesten (Köpeczi Béla 1960. december 30-i tájék. Tamási Áron, Juhász Ferenc és Ottlik Géza külföldi útjáról, melyet a PEN meghívására tettek, valamint Kül. Min.-i tájékoztató indonéz politikusok és magyar írók - Bölöni György, Gergely Sándor, Fodor József - találkozójáról. 1957. okt 29.) =2000, 1996. május. 57-59. p.

- Háromszor ugyanarról. A Horváth Márton-hagyatékból. [1953. júniusi jelentések szovjet és magyar írók találkozójáról. Szerzőik: Nagy Péter, Illés Béla, ill. Aczél Tamás és Király István.] 2000, 1996. december, 50-54. p.

- Háromszor ugyanarról. A Horváth Márton-hagyatékból. [1953. júniusi jelentések szovjet és magyar írók találkozójáról. Szerzőik: Nagy Péter, Illés Béla, ill. Aczél Tamás és Király István.] 2000, 1996. december, 50-54. o.

- ...a helyes meder. (G. Dej, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Szabó Pál 1955 novemberi levélváltása.) Forrásközlés. 2000, 1997. május

- "A világirodalomban elfoglalt reális helyem" (Déry Tibor és Rákosi Mátyás levelezése 1955 nyarán.) 2000, 1997. június, 58-60. p.

- Két levél ötvenkettőből. (Füst Milán levelei az Írószövetség párttitkárához) 2000, 1997. július, 58-59. p.

- Az 1955 december 6-i "Lincs"-aktíva. Forrásközlés bevezetővel. Múltunk, 1997. 1. sz. 131-210. p.

- Rendszerváltozás Magyarországon, 1989-1990. Dokumentumok. Főszerk. Békés Csaba és Malcolm Byrne. (Sokszorosítás)

- Az élmunkás tragédiája. Dokumentumközlés. 2000, 1999. november, 48-53. o.

- Egy New York-i lelkész Aczélnál. 2000. 2002. július–augusztus, 100–105.

- Háy Gyula Miért nem szeretem? című cikke elé. Rubicon, 2002. 11–12. sz. 15–20.

-Dokumentumok [Illyés Gyuláról az 1960-as években] 2000, 2003. június, 67–71. o. Dokumentumközlés.

-„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van” Öv alatt rovat, 2000, 2003. június, 68–69. o. Dokumentumközlés.

- Egy barbár titán esete a lenini türelempolitikával. (Forrásközlés az 1960-a évekből) 2000, kultúrafinanszírozási különszám, 2004. 62–67. o.

- Egy barbár titán esete a lenini türelempolitikával. (Forrásközlés az 1960-a évekből) 2000, kultúrafinanszírozási különszám, 2004. 62–67. o.

Konsztantyin Finogenov 1949. évi jelentése a magyarországi szovjet képzőművészeti kiállításról. www.hvg.hu 2009. október 10.Recenzió (Válogatás 1996-tól)

Rainer M. János: Az író helye. Kritika, 1992. 1. sz. 39.

„A végvonaglás titkos tanúja” Fodor András: A Kollégium, 1947–1950. Holmi, 1992. 2. sz. 295–301.

- Kérészélet. Pártok az 1956os forradalomban. Recenzió Az 1956 és a politikai pártok c. dok.kötetről. Kritika, 1996. 6. sz. 40-42.

- Ex libris. (Gerő András: Államosított forradalom; A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948-56; Monostori Imre: „Borul a föld”; Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány) Élet és Irodalom, 1998. július 31. 13.

- Luciferi publicisztika. Holmi, 2000. január. Recenzió Nyerges András: Senkiföldje. irodalom című könyvéről.

Ripp Zoltán: 1956. Forradalom és szabadságharc Magyarországon (Korona Kiadó, Budapest, 2002. 368 p.) Múltunk, 2002/1. sz. 296–302. o.

- Az egykori Mozgó Világ és az egykori politika. Németh György: A Mozgó Világ története, 1971–1983. Mozgó Világ, 2002, 7. szám, 81–85.

- Költészet a Rákosi-korszakban és az 1956-os forradalom idején. Évkönyv 2002, X. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet. 528 o. 433–438. o.

- Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon, 1944–1949. Múltunk, 2002. 3–4. sz. 560–565.

Az ifjúság ötvenhatban. Reflexiók egy forrásgyűjteményre. (Vida István (felelős szerk.): Diák- és ifjúsági mozgalmak, 1956–1958. Forradalom – ellenállás – megtorlás. Válogatott dokumentumok. Gondolat Kiadó–Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2006. 664 oldal.)
In. Ötvenhat az ötvenediken

Politikafüggő színház. Recenzió Gajdó Tamás (szerk.): Színház és politika. Színháztörténeti tanulmányok, 1949–1989. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. Budapest, 2007. Múltunk, 2007. 4. 131–135.

Kaleidoszkóp ötvenhatról. (Csiffáry Gabriella (szerk.):’56 izzó ősze volt… Pillanatképek a forradalom napjairól. It Was the Fervent Automn of ’56… Snapshots on the Days of the Uprising. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2006. 151 p.) Meg fog jelenni a Múltunk, 2007. 4. számában.
In. Ötvenhat az ötvenediken és Múltunk,  2007. 4. 157–163. o.

Józan könyv zsidókról, antiszemitákról. (Kovács András: A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon, Gondolat, 2008.) Argus 2009. 2009. 1–2. sz. 310–315.


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. december 9. csütörtök

Keresés a honlapon