___Szakolczai Attila___Vissza

ÉLETRAJZ

1961-ben született Budapesten. 1979-ben érettségizett a Fazekas Mihály Gimnáziumban, 1985-ben az ELTE bölcsészkarán szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát. 1992-ig a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanított, párhuzamosan két évig az MTA Irodalomtudományi Intézetének ösztöndíjasa volt. 1992 óta az 1956-os Intézet tudományos munkatársa, kutatási területe a forradalom és az azt követő megtorlás története.PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Könyv:

A vidék forradalma II.  Szakolczai Attila (szerk.), 1956-os Intézet - Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2006.

1956. Szakolczai Attila (szerk.), Bp., Osiris, 2006. (Nemzet és Emlékezet sorozat)

Szakolczai Attila: 1956. Forradalom és szabadságharc Győr-Sopron megyében, Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2006.

Attila Szakolczai: 1956 in the City of Győr, Győr, Győr Town of County Rank Archieves, 2006.

Szakolczai Attila és Á. Varga László (szerk.) A vidék forradalma. 1956. I. Bp., 2003, 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 426 o.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Bp., 2001, 1956-os Intézet. 434 o.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc története. Digitális történelemkönyv, 1956-os Intézet, 1997
http://www.rev.hu/sulinet56/online/naviga/index.htm


Tanulmányok:

A forradalmat követő megtorlás során kivégzettekről. In Évkönyv III. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 237–257. o.

Az ’56-os politikai perek. Rubicon, 1995. 6–7. sz. 42–46. o.

1956 a középiskolai tankönyvek tükrében. In Évkönyv IV. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 326–334. o.

1956 Kézikönyve, III. Megtorlás és emlékezés. Szerk. Kende Péter. Bp. 1956-os Intézet, 1996.

Rendőrségi napi jelentések. 1956. október 23.–december 12. Összeállította és a bevezető tanulmányt írta Kajári Erzsébet. A jegyzeteket készítette Kajári Erzsébet és Szakolczai Attila. Bp. Belügyminisztérium – 1956-os Intézet, 1996. 571 o.

Győr, 1956. I–II. Dokumentumgyűjtemény. Szerk.: Bana József, Borbély János, Szakál Gyula, Szakolczai Attila és Vörös Jenő. A bev. tanulmányt írta: Szakolczai Attila. Győr, győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 1996. 575 o.

Rohanunk a forradalomba. Rubicon, 1996. 1-2. sz. 47–50. o.

Szigethy Attila és az 1956-os győri forradalom. In: Szigethy Attila élete és munkássága. Tudományos emlékülés Budapesten 1996. október 31-én. Szerk. Gecsényi Lajos, Győri-Molnár Lajos, Sipos Levente. Győr, Szigethy Attila Társaság - Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára, 1997. 30–54. o.

Rendőrségi napi jelentések. 1956. december 13.–december 31. Összeállította és a bevezető tanulmányt írta Kajári Erzsébet. A jegyzeteket készítette Kajári Erzsébet és Szakolczai Attila. Bp. Belügyminisztérium – 1956-os Intézet, 1997. 476 o.

Az amnesztia. Beszélő, 1997. 5. sz. 74-76. o.

Történelmi játék-múlt. Beszélő, 1997. 6. sz. 109-116. o.

Korszakok játékai, játék a korszakokkal. História, 1997. 5-6. sz. 64-66. o.

Zrínyi 1956-ban. In: „Mint sok fát gyümölccsel...” Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére. Szerk.: Orlovszky Géza. Bp., 1997, ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék. 129–135. o.

A fegyveres erőszakszervezetek restaurálása 1956–1957 fordulóján. In: Évkönyv VII. 1999. 18–60. o.

A győri vagongyár munkástanácsa a győri forradalom élén. In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 2. kötet. Szerk.: Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, 2000, KLTE Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 125–137. o.

Tömegmozgalmak Miskolcon, 1956. október 25–26. In: Évkönyv VIII. 2000. 303–322. o.

Megtorlás és restauráció (1956–1963). In: A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük (1956–1999). Szerk.: Király Béla és Lee W. Congdon. Bp., 2001, Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 147–167. o.

Somogyvári Lajos történetei In: Történeti Hivatal Évkönyve 2000–2001, Budapest, 2002, 233–256. o.

A borsodi első titkár a miskolci forradalomban. In Á. Varga László (szerk.) Nagy Imre és kora. II. Tanulmányok, forrásközlések. Bp., Nagy Imre Alapítvány, 2003, 227–252. o.

A Dunától Keletre – Bevezetés. In Szakolczai Attila és Á. Varga László (szerk.) A vidék forradalma, 1956. I. Bp., 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 9–27. o.

Borsod–Abaúj–Zemplén megye. In Szakolczai Attila és Á. Varga László (szerk.) A vidék forradalma, 1956. I. Bp., 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 121–198. o.

Háborús bűnösök elítélése az 1956-os forradalom után. Rainer M. János és Standeisky Éva (szerk.) Évkönyv, 2004. Bp., 2004. 1956-os Intézet. 29–52. o.

Diákok, vasutasok hozták a hírt. Az 56-os forradalom és szabadságharc a falvakban. Kincses Kalendárium a 2006-os esztendőre. Cental Kft, Bp. 2005. 65–70. o.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Nemzeti Évfordulóink, 2006. Főszerk.: Estók János. Bp., 2005. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. 11–13.

A miskolci diákok az 1956-os forradalomban. Vida István (szerk.) Egyetemisták a forradalomban. (Megjelenés alatt.)

1956 - Chronik einer Revolution. In Schweizer Monatshefte, 2006/02. 18-21. o.

The People of the Countryside. In 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence,Lee Congdon, Béla K. Király and Károly Nagy (ed.) Atlantic Research and Publications, Inc., 2006. (Atlantic Studies on Society in Change, 128.)

The main provincial centres of the 1956 Revolution: Győr and Miskolc. Europe-Asia Studies, 2006.

Októberek üzenetét hagyta ránk. Magyar Hírlap, 2006. november 10.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéken. In Rozs András (szerk.): Pécs és Baranya 1956-ban. Pécs, Baranya Megyei Levéltár, 2008. 21-31.

Az 1956. október 31-i szovjet döntés lehetséges magyar okai – Karhatalomból nemzetőrség. In Horváth J. András (szerk.): Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Budapest-Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 2008, 393-425.

Szegény Jankó Piroska. In Germuska Pál – Rainer M. János (szerk.): Évkönyv, 2008. Budapest, 1956-os Intézet, 2008

Piroska és farkasai. Beszélő, 2010. február-március

Itt a mítosz, hol a mítosz?! Beszélő, 2010. április

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Bp., Kossuth, 2010. (Magyarország története)Megemlékezések:

A hatodik koporsó. A megtorlás és a bosszúállás áldozatai. Magyar Nemzet, 60. évf. 1997. június 16. 7. o.

Október huszonharmadikánk. Népszava, 2000, október 21. 7. o.Ismertetések:

Sortüzek, 1956. Szerk. Kahler Frigyes, Lakitelek, Antológia Kiadó, 1993. In Évkönyv III. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 315–325. o. (recenzió)

Magyar 56. Megtorlás, ellenálás, emigráció Magyarországon, a Kárpát-medencében, Nyugaton. I–II. Szerk.: Székelyhidi Ágoston. Bp., Magyarok Világszövetsége, 1956-os Bizottság, 268, 239. o. Múltunk, 1997. 2. sz. 311-318. o. (recenzió)

1956 Somogyban. Válogatott dokumentumok. Vál. és összeállította: Szántó László. Kaposvár, 1995. Somogy Megyei Levéltár. Századok, 1998. 6. sz. 1418–1421. (recenzió)

„Az ismeretlen szovjet–magyar háború”. In: Évkönyv VI. 1998. 351–359. o. A Szovjet katonai intervenció, 1956. Bp., 1996, Argumentum, Szerk. Györkei Jenő és Horávth Miklós. (recenzió)

Ötvenhat októbere és a hatalom. Múltunk, 1998. 3–4. sz. 488–494. o. Az Ötvenhat októbere és a hatalom: A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai, 1956. október 24–28. Bp., 1997, Napvilág Kiadó. Szerk. Horváth Julianna és Ripp Zoltán.

Szegény történelem. Beszélő, 1999. 6. sz. 38–44. o. Jobbágyi Gábor: Ez itt a vértanúk vére”. Az 1956 utáni megtorlási eljárások. Bp., 1998, Kairosz Kiadó, 239 o.

Ami a történelemkönyvekből kimaradt. Élet és irodalom, 2000, január 7. 7. o. Szalay Róbert: A forradalom igaz története. Ami a történelemkönyvekből kimaradt című könyvének ismertetése

1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk. Tóth Ágnes. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 2000. 1–2. kötet, 829. o. Századok, 2000. 5. sz. 1297–1301. (recenzió)


Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2010. december 10. péntek

Keresés a honlapon